Att förebygga diskriminering och annan kränkande

Malmö stad
Förskoleförvaltningen
2013-12-16
LIKABEHANDLINGSPLAN
Ledningen för Kirsebergs förskolor har en gemensam vision att alla barn i våra
verksamheter ska behandlas utifrån sina egna förutsättningar och kunskaper.
I vår vision har vi ett tydligt ställningstagande att se varje barn och deras
kunskap som det allra viktigaste i arbetet för allas lika värde. Att förebygga och
åtgärda diskriminering och alla former av kränkande behandling är primärt i vårt
dagliga arbete, där varje barn ska ges möjlighet att utvecklas i trygga och
harmoniska förhållanden. Alla som verkar inom förskolan ska aktivt arbeta
förebyggande och på så sätt motverka alla former av kränkningar och aldrig
acceptera att någon blir diskriminerad eller utsatt för annan kränkande
behandling.
Definition av kränkande behandling
Kränkningar kan vara av psykisk eller fysisk karaktär, mellan barn eller mellan
barn-vuxen. Inga former av kränkningar ska accepteras och den som uppger sig
ha blivit kränkt ska alltid tas på allvar.
Att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling
Östra fäladens förskola ska präglas av öppenhet och vara en plats där såväl barn
som föräldrar alltid känner sig välkomna och trygga.
Genom vårt dagliga arbete, vårt arbetssätt och våra arbetsformer som bygger på
förskolans värdegrund och syftar till att skapa goda demokratiska relationer och
miljöer arbetar vi förebyggande genom att:
- Fungera som goda förebilder för barnen genom att visa respekt och hänsyn i
alla mellanmänskliga kontakter.
- Uppmärksamma och bekräfta olikheter såsom kön, etnisk tillhörighet,
religion och funktionshinder.
- Aktivt arbeta för att alla barn ska känna sig trygga och delaktiga och kunna
medverka i förskolans samtliga aktiviteter, utifrån sina förutsättningar.
- Se olikheter som en tillgång och mångfald som berikande.
Vi:
- Fokuserar på barnets positiva sidor och i det dagliga samspelet mellan
barn och vuxna förs ständigt samtal om förhållningssätt, bemötande
respekt och andra värdegrundsfrågor.
- Ingriper i alla situationer där någon form av trakasseri eller kränkning
förekommer och arbetar aktivt för att alla barn ska utveckla sin empatiska
förmåga. Vi tar barns konflikter på alvar och genom att lyssna och
samtala hjälper vi till att hitta lösningar.
-
Läser böcker och samtalar om vardagshändelser som belyser likheter och
olikheter mellan människor utifrån genus, etnicitet osv.
Att upptäcka diskriminering och annan kränkande behandling
I det dagliga arbetet:
-
Observerar vi barngruppen, lyssnar och iakttar samspelet mellan barn och
vuxna.
- Finns det vuxna där barnen befinner sig.
- Samtalar vi med det enskilda barnet och med föräldrarna i den dagliga
föräldrakontakten om barnets trivsel.
- Reflekterar och utvärderar vi över vårt och barnens förhållningssätt
med/till varandra.
- Vid utvecklingssamtal och genom andra formella och informella
mötesformer får vi fördjupad insyn i barnets och familjens trivsel med
förskolan.
-
Ska samtal om bemötande och respekt vara ett naturligt inslag i det
dagliga arbetet.
Att utreda och åtgärda diskriminering och annan kränkande behandling
Vid uppkomna situationer är det pedagogernas ansvar att bryta pågående
konflikt. Samtal med berörda sker omedelbart.
Utredning sker i samtal med inblandade och syftar till att lösa konflikten samt
att hitta vägar till en överenskommelse.
Alla barns upplevelse av kränkning ska tas på allvar. Vidtagna åtgärder
dokumenteras. För att åstadkomma långsiktiga lösningar förs alltid en dialog i
det dagliga arbetet gällande bemötande och förhållningssätt.
• Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den
eller de som kan ha eller har utövat kränkningen och den som blivit utsatt.
• Utredningen bör söka utröna och analysera orsakerna till den uppkomna
situationen.
• Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen
är och om anmälan till andra myndigheter bör göras.
Dokumentationsansvar, ansvarsfördelning
Pedagogen som har uppmärksammat eller fått information om kränkningen tar
ansvar för att utredningen påbörjas.
Dokumenterande pedagog ansvarar för kontakten med vårdnadshavarna samt
informerar arbetslaget och förskolechef.
Information till vårdnadshavare ska ges samma dag av dokumenterande
pedagog.
Vid behov kan processledaren /pedagogistan involveras i ärendet.
Dokumentationen lämnas till förskolechefen som ansvarar för arkivering.
Uppföljande åtgärder
Händelser som dokumenterats och där åtgärder satts in enligt dokumentet
”Dokumentation av kränkande handling” följs upp i arbetslaget.
I förekommande fall där vi kan se att ett lärande kan vara till nytta för övrig
personal kan fall tas upp, avidentifierade, på arbetsplatsträffar. Uppföljande
åtgärder dokumenteras.
Planerade åtgärder
Under kommande år fördjupar vi arbetet gällande bemötande och barns
självutveckling med studiecirklar för personalen.
Litteratur; Mariann Brodin, ”Att bli sig själv”, samt läser och diskuterar utdrag
från ”Möten för lärande”, Eva Johansson skolverket.
Barns nyfikenhet kring likheter och olikheter leder i det dagliga arbetet i
förskolan till att frågor kring de olika diskrimineringsgrunderna lyfts i sitt
naturliga sammanhang.
Delaktighet Vi avsätter tid vid arbetsplatsträffar och eller verksamhetsdagar för
att låta all personal arbeta med planens innehåll.
Förankring
Barnen ska involveras i värdegrundsarbetet och detta gör vi genom att
återkommande samtala och diskutera tillsammans med barnen både i grupp och
enskilt. För att göra det konkret så använder vi oss av händelser som skett
mellan barnen, utan att peka ut någon. Barnen får vara med och ge förslag på
lösningar och kan få syn på att det kan finnas flera olika lösningar. Det är också
viktigt att vi lyfter fram bra händelser för att stärka både individen och gruppen.
Vårdnadshavare ska få tillgång till planen för att kunna ta del ta del av
förskolans mål och arbetsmetoder kring arbetet med likabehandling.
Nytillkomna vårdnadshavare får information av avdelningspedagogerna om
förskolans uppdrag och innehåll vid inskolning eller inskolningssamtal. Vid
detta tillfälle presenteras även likabehandlingsplanen då vi tillsammans med
vårdnadshavare diskuterar värdegrundsfrågor och förhållningssätt.
Arbetet med likabehandling och värdegrunden följs sen upp av arbetslagen på
föräldramöten och utvecklingssamtal.
Likabehandlingsplanen följs regelbundet under verksamhetsdagar och Apt av
alla anställda på Östra fäladens förskola.
Nyanställda medarbetare informeras om likabehandlingsplanen under sin
introduktion.
Planen publiceras på förskolans hemsida www.malmo.se
Utvärdering och revidering
Varje år upprättas en ny plan i samband med utvärdering av kvalitetsarbetet.
Planens utvärdering redovisas i kvalitetsredovisningen.
Förskolechef: Eva Amylon
Processledare/ Pedagogista Sari Olsson