Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

advertisement
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
på lätt svenska
Vuxnas lärande
2015
Vision
På vår skola ska alla bli respekterade och
ingen ska känna sig kränkt eller
diskriminerad.
Mål
Alla elever ska:
 få information om denna plan
 veta vart de ska vända sig och hur
arbetet fortsätter om de drabbas
 få möjlighet att delta i temadag om
orsaker till diskriminering
Planen gäller kränkningar mellan personal – elev,
elev – elev, personal-personal.
Vad är kränkande behandling?
Begreppet ”Kränkande behandling” används
som ett samlingsnamn för olika former av
kränkningar inklusive diskriminering och
trakasserier som har samband med:
 kön
 etnisk tillhörighet
 religion och trosuppfattning
 funktionshinder
 sexuell läggning
 ålder
 könsidentitet.
Kränkningar kan vara:
 fysiska (slag eller knuffar)
 verbala (hot, svordomar, öknamn)
 psykosociala (utfrysning, blickar,
alla går när man kommer)
 texter och bilder (lappar, fotografier,
sms och sociala medier).
Rutiner
för utredning av diskriminering
eller kränkande behandling
1. En elev känner sig kränkt eller någon
person känner till en kränkning.
Eleven kan själv eller med stöd av en
person göra en anmälan till rektor.
2. Rektor kallar omgående till samtal och
en formell anmälan görs.
Dokumentation om samtalet skall alltid ske.
3. Rektor genomför samtal och föreslår
åtgärder.
4. Uppföljning och utvärdering av insatserna
som dokumenteras.
5. Planen och blankett för anmälan finns på skolans
hemsida, lärplattformen It´s Learning och i skolans
Informationsställ vid expeditionen.
Download