Likabehandlingsplan Altorpskolan

advertisement
Likabehandlingsplan Altorpskolan
utifrån Lag om likabehandling 2006:67
Riksdagen har under 2006 antagit en lag om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling av barn och elever. Det innebär att diskriminering
och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning
och funktionshinder ej får förekomma i landets förskolor och skolor. Lagen ger
också barn och elever ett stärkt skydd mot annan kränkande behandling.
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon/några kränker principen
om alla människors lika värde. Kränkningar kan vara:
 fysiska (ex. slag, knuffar),
 verbala (ex. hot, förolämpningar),
 psykosociala (ex. utfrysning, ryktesspridning, miner, blickar, suckar),
 text- och bildförmedlade (ex. klotter, brev, e-post, sms, mms).
Definitioner av begrepp - Diskrimineringsgrunderna







kön: att någon är kvinna eller man eller alternativ,
etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller
annat liknande förhållande,
religion eller annan trosuppfattning: kan beskrivas som en religiös,
livsfilosofisk, eller annan motsvarande livsåskådning,
funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga,
sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
(HBTQ),
könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte
identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på
annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett kön,
ålder: uppnådd levnadslängd.
Mål
På Altorpskolan ska alla elever och vuxna känna sig trygga och aldrig utsättas för
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling från vare sig
vuxna eller andra elever. All personal ska aktivt medverka till att förebygga,
motverka, utreda och åtgärda alla former av kränkningar på skolan.
Förebygga och motverka
För att förebygga och motverka kränkningar arbetar vi med:











förankring av "Våra värderingar" och "Självklara regler" hos elever,
personal och föräldrar,
tillsyn i form av rastvakt och pedagogisk lunch,
regelbundna möten i antimobbinggruppen,
återkommande samtal om värdegrundsfrågor i klass- och elevråd,
"Lära-känna-dag" klassvis för 7:or i början på höstterminen,
temadag för 7:or runt temat värderingar och respekt för andra,
kontinuerlig personalfortbildning,
SO-lärarna informerar om lagar och påföljder som gäller i samhället i
början av läsåret i år under v 35-36,
Vett & etikett på Internet, sker under SO-lektioner i samarbete med
elevsamordnare och dataansvarig,
att bjuda in olika organisationer som behandlar värdegrundsfrågor,
kontinuerligt värdegrundsarbete i alla årskurser.
Upptäcka
För att upptäcka kränkningar ska:






lärarna vara observanta i klassrum och vid tillsyn i korridorer och skolgård,
lärarna informera om incidenter vid arbetslagskonferenser,
de vuxna i antimobbninggruppen få regelbunden information från elever
och personal om beteenden/händelser som kan utvecklas till mobbning,
klassföreståndarna samtala med sina elever om vad som är/kan upplevas
som kränkande/sårande,
elevenkäter om mobbning/kränkande behandling genomföras årligen,
skolan samverka med fritidsgård, polis och socialtjänst.
Utreda och åtgärda
För att utreda och åtgärda kränkningar:






ska den som observerar mobbning/kränkning informera berörda
klassföreståndare och antimobbninggruppen,
om kränkningen förekommit inom klassen ska klassföreståndaren försöka
lösa problemet genom samtal med berörda elever,
om kränkningen är av allvarlig art ska de vuxna i antimobbninggruppen ha
enskilda samtal med förövaren och den kränkta eleven,
ska klassföreståndarna underrätta berörda föräldrar om vad som hänt,
när elev känner sig kränkt av personal ska ärendet utredas av rektor,
när vuxen känner sig kränkt av elev skall ärendet utredas av rektor.
Dokumentation
När en kränkning kommit till klassföreståndares eller antimobbninggruppens
kännedom ska de dokumentera vad som hänt och vilka åtgärder som satts in,
både för den som kränkts och den som kränkt. Dokumentationen gäller i första
hand den person som känt sig kränkt. Som regel är vi försiktiga med att använda
de inblandades fullständiga namn i dokumenten. Dokumentationen förvaras som
minnesanteckningar hos klf/antimobbningrepresentant. Antimobbningsgruppen
anteckningar samlas i deras bok och arkiveras vid läsårsslut.
Ansvarsfördelning
Rektor har ett övergripande ansvar för skolans likabehandling av alla elever.
Lärarna har ansvar för att likabehandlingsplanen förankras hos alla elever. Alla
anställda på skolan har ansvar för att planen respekteras och följs.
Utvärdering
Altorpskolans likabehandlingsplan ska utvärderas och revideras varje år i
samband med läsårets slut.
2012-05-09
Sten–Åke Domeij
Download