S:t Olofsskolans elevers Likabehandlingsplan.

2017-01-11
S:t Olofsskolans elevers
Likabehandlingsplan.
Grundskolan, förskoleklass, fritids och grundsärskolan.
Bakgrund
Sveriges regering har genom skollagen kapitel 6 § 7, § 8, § 9 samt § 10 bestämt att förbud mot
mobbning och kränkande behandling ska finnas på alla skolor i landet. Inom skolans alla
verksamheter råder ett absolut förbud mot diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Likabehandlingsplanen ska därför vara känd av alla och vara allas ansvar. Vi har
tydliga förväntningar på att elever och pedagoger bemöter varandra med respekt för var och
ens lika värde, vilket skapar goda förutsättningar för en god arbetsmiljö där alla trivs.
”Alla barn är lika mycket värda och ska garanteras samma möjligheter oavsett hudfärg, kön, språk, religion,
åsikter eller handikapp”
FN:s barnkonvention artikel 2
Läsåret 2016/2017
2017-01-11
För att S:t Olofsskolan ska vara en trygg skola ska:
 Ni ges möjlighet att påverka vår Likabehandlingsplan samt få stöd att
göra en lättläst version av likabehandlingsplanen.
 Vi arbeta med likabehandlingsplanen i klassråd, elevråd, fritidsråd samt
klassrumsundervisning och samtala om lämpligt/olämpligt språkbruk,
känslor, ordningsregler och värdegrundsfrågor.
 Likabehandlingsplanen skrivas så det blir ett ”levande dokument” för
elever, vårdnadshavare och pedagoger.
 En kartläggning över vår skolgård göras en gång per termin. Finns det
områden som ni upplever otrygga?
 Arbeta aktivt med värdegrundsfrågor i klasserna, vid klassråd, elevråd
och skolråd.
 Elevhälsoteamet och lärgruppen Nolltolerans arbeta för att skolans
rutiner kring främjande-, förebyggande- och åtgärdande arbete mot
mobbning och kränkande behandling ska vara tydliga och följs upp.
 Pedagoger vara med er elever vid olika övergångar och förflyttningar.
 Vi arbeta tillsammans i de olika fadderlagen under flera tillfällen per
termin. Till exempel har vi storsamlingar, pyssel, luncher och
fadderläsning tillsammans.
 Varje pedagog bemöta varje elev likadant, oavsett vem du är, hur gammal
du är, var du kommer från, hur du ser ut, vem du tycker om och vad du
tror på.
2017-01-11
Kränkande behandling är när någon gör något som gör dig ledsen. Eller
något som görs/sägs som inte känns bra för dig.
Mobbning är när en eller flera personer än dum mot någon eller några med
avsikt och detta upprepas flera gånger.
Kränkningar/mobbning kan vara:
Fysiska - att bli utsatt för eller utsätta någon för exempelvis slag, knuffar eller
sparkar.
Verbala – Ord som hot, förtal, glåpord, skvaller, kommentarer eller härmningar.
Psykiska – Att bli utsatt för eller utsätta någon för till exempel utfrysning,
suckar, miner, gester, blickar, ignorering.
Genom text och bild – till exempel klotter, brev, sms, mms, e-post, internet,
sociala medier.
Vad är jämställdhet?
Jämställdhet är att alla pojkar och flickor, kvinnor och män, oavsett var du
kommer ifrån, har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
På vår skola:









Är vi snälla mot varandra och använder ett vänligt vårdat språk
Har alla rätt till arbetsro och en bra arbetsmiljö
Kommer vi i tid till lektionerna
Är vi rädda om lokalerna, material och miljön
Har vi mobilfri zon
Tar vi av oss ytterkläderna inomhus
Har vi godis- och tuggummiförbud
Är det förbjudet att lämna skolområdet utan vuxens tillåtelse
Använder vi hjälm i pulkabacken och kastar snöboll på anvisad plats
2017-01-11
Konsekvenser om någon bryter mot reglerna:




Eleven får en tillsägelse av skolpersonal
Samtal med den elev det gäller
Vi kontaktar föräldrarna
Vi kallar till samtal med vårdnadshavare, mentor och ev. annan
berörd personal
 Samtal med rektor, vårdnadshavare och aktuell elev
 Vid medveten skadegörelse, tas en relevant summa ut som ersättning,
samt att eleven får hjälpa till med att återställa det som skadats
Våra värdegrundsord är trygghet och trivsel, hänsyn, respekt, vänlighet,
ansvar och omsorg.
Kompisträdet
2017-01-11
Kontaktpersoner:
Rektor Carina Cederholm 060-658 32 01 eller 070-661 81 93
[email protected]
Biträdande rektor Pernilla Westberg 060-658 32 00 eller 070-190 50 22
[email protected]
Skolsköterska Inger Liljekvist 060-658 32 08 eller 070-327 35 35
[email protected]
Skyddsombud/specialpedagog Siw Gamvik
[email protected]
Ansvarig klasslärare
Specialpedagog Annica Löfvenring 060-658 32 11
[email protected]
Nolltoleransgruppens lärledare Malin Nygren
[email protected]