Likabehandlingsplan
för
Rosenholmskolan
Vår skola ska vara trygg för våra elever och fri från
trakasserier och annan kränkande behandling
Syfte
Likabehandlingsplanen fungerar som vägvisare för elever och vuxna på Rosenholmskolan för
att vi på bästa sätt skall fungera i gemenskap. Planen bygger på den värdegrund som gör
skolan till en trygg plats, där alla möts med respekt för varandras likheter och olikheter och
där vi tar ansvar för att alla ska känna sig lika värdefulla.
Mål

Att alla, barn såväl som vuxna, behandlas rättvist och inte trakasseras på grund av kön,
kulturell identitet, funktionshinder, sexuell läggning eller religion.

Att det inte förekommer annan kränkande behandling son till exempel våld, hot,
utfrysning eller mobbning.

Att likabehandling betyder att alla får samma möjligheter till att må bra och trivas i skolan

Att förebygga och motverka diskriminerande eller kränkande behandling är allas
skyldighet
Vad säger läroplanen?
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den
enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan
utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.
Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas.
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva
insatser.
Kartläggning och nulägesanalys läsåret 2008/2009
Rosenholmskolan är en liten enhet som är beroende av stadigvarande personal som finns på
plats dagligen. Den lilla enheten bidrar till att alla känner alla, vilket skapar tydlighet, trygghet
och gemenskap.
Eleverna är indelade i mentorsgrupper, vilka består av ungefär sjutton ungdomar från år 6 – 9.
Syftet med dessa grupper är att skapa trygghet för eleverna, både i den mindre gruppen och i
skolan. Mentorsgrupperna stimulerar samarbetet över åldersgränserna och är en
trygghetsfaktor för alla i skolan.
En annan viktig trygghetsfaktor är lärarrummets centrala placering med glasväggar som
bjuder in till öppenhet, tillgänglighet och nära relationer med eleverna.
Elevernas enkätundersökning visar genomgående att de har mycket högt förtroende för sin
skola. Större delen av dem upplever att lärarna tror på dem och deras förmåga. Men det har
också framkommit att några elever har upplevt utanförskap, vilket har följts upp i flera
diskussioner i mentorsgrupper och andra mindre grupper samt lärarlaget. Diskussionerna
ledde till att alla, både elever och lärare, nu är mer observanta på relationsproblem.
Diskussioner om allas lika värde förs dagligen på skolan, i både det lilla och det stora
sammanhanget, vilket är en av de viktigaste rollerna elever och vuxna har i skolans värld.
Jouren, där elever ur varje mentorsgrupp tillsammans ansvarar för caféverksamhet och den
gemensamma trivseln, bygger på gemensam tillit och ansvar.
Trivselreglerna på Rosenholmskolan arbetas fram tillsammans med samtliga elever och
revideras årligen i samråd med elevrådet. De trivselregler eleverna enas om ser till allas lika
värde.
Vi arbetar med allas lika värde i enighet med jämställdhetsplanen. Detta tydliggörs till
exempel vid lagindelning i idrotten och temaveckor. Ett exempel är LOVE-veckan där
eleverna får arbeta över ålders- och könsgränser, diskutera könsroller, samarbeta i tjej- och
killgrupper och lyssna till föreläsare från RFSL.
Skolans tydliga inriktning mot idrott innebär att lärare ofta deltar i fysiska aktiviteter
tillsammans med eleverna och detta stimulerar till god stämning och ökad sammanhållning i
vår skolmiljö. Utöver daglig idrottsverksamhet avslutas veckan med Samidrott där alla elever
och all personal deltar. Ett av syftena med Samidrotten är att den ska vara
gemensamhetsskapande både köns- och åldersmässigt.
Tack vare den lilla enhet som Rosenholmskolan utgör har vi stora möjligheter att
uppmärksamma både mobbning och annan kränkande handling. Vid minsta antydan av
ickeacceptabelt beteende agerar vi omedelbart.
Så här förebygger vi tillsammans!














I mötet med barn och elever arbetar vi aktivt för att inte förstärka de könsbundna
mönster och strukturer som finns i vårt samhälle.
Sex och samlevnadsundervisning utgår ifrån att kärlek kan se ut på olika sätt.
Ord som en elev säger, i syfte att nedvärdera någon för hur någon ser ut eller
egenskaper som någon har, bemöts aktivt av vuxna i skola.
Ett samhälle i mångfald innebär att vi skaffar oss kunskap om de nya kulturer som vi
möter. Elever som, utifrån kulturell eller religiös bakgrund, väljer att inte delta i någon
av skolans aktiviteter, erbjuds andra aktiviteter.
Vi uppmärksammar andra kulturer i vår vardag på skolor
Vi kompenserar för och skaffar oss kunskap om specifika funktionshinder/
funktionsnedsättningar, till exempel genom samarbete och dialog med Arenaskolan.
Diskussioner om allas lika värde sker dagligen i vår vardag.
Demokratiarbete genomförs på mentorstid, elevråd, föräldraråd och föräldramöten.
Genom samtal, självreflektion och öppenhet mellan kollegor, görs vi vuxna medvetna
om vikten av ett bra bemötande av barn och elever på skolan.
Personalen följer de etiska regler som gäller för respektive yrkesgrupp och för
offentligt anställda.
Vuxna finns alltid tillsammans med barnen på rasterna/aktiviteterna för att vägleda i
det sociala samspelet.
En elevs berättelse om upplevda kränkningar följs upp utan dröjsmål av den som
eleven berättat detta för.
Eleverna placeras i olika grupper under lektions- och undervisningstid för att främja
mottot ”alla känner alla”.
Elevhälsans arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Förbättringsområden
I attitydundersökningen 2009 framkom att eleverna vill lära sig mer om människor från andra
kulturer. Till hösten -09 inleds ett samarbete med en skola i Sydafrika.
Utemiljön på skolan behöver förbättras. Eleverna har lämnat förslag på utformning och
aktiviteter till skolpolitikerna. Vi väntar fortfarande på besked från politikerna.
Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument, brett förankrad hos alla på skolan.
Därför kommer planen att skickas på remiss till elevrådet för granskning samt även diskuteras
klassvis.
Att utreda och förhindra är skolledningens skyldighet!
Arbetsgång vid kränkning av ungdom





Den kränkande ungdomens lärare på skolan ansvarar för att samtal tas med den som
blivit kränkt och den kränkande för att klargöra händelseförloppet.
Skriv tillbudsrapport. Använd blanketten ”Barn-och olycksfall” som finns i
blankettpärmen i personalrummet.
De inblandade ungdomarnas mentor kontaktar berörda vårdnadshavare och berättar
vad som hänt. Datum för samtalet och namn på de vårdnadshavare som man talade
med antecknas på tillbudsrapporten.
Vid allvarligare form av kränkning kontaktas hemmen för att tillsammans med skolans
personal träffas och arbeta fram ett åtgärdsprogram med inblandade elever. Samtalet
dokumenteras på särskild blankett.
Uppföljning sker inom rimlig tid av ansvarig lärare från skolan.
Vid upprepad kränkning
(Det behöver inte vara samma barn/elev som blivit kränkt)
 Elevvårdsteamet (berörd lärare, specialpedagog, skolsköterska och rektor) träffar den
kränkande eleven och dess vårdnadshavare.
 Åtgärdsprogram upprättas med beslut om insatser som är lämpliga för det aktuella
fallet.
 Tid för uppföljningssamtal bestäms.
 Om kränkningarna ej upphört bestäms tid för ytterligare samtal.
Om elev, förälder eller skolans personal upplever att elever kränkts av anställda på skolan
hänvisas ärendet till rektor som omgående utreder ärendet.
Arbetsgång vid mobbning av elev







Den som misstänker mobbning kontaktar omedelbart berörd mentor på skolan.
Enskilt samtal sker med den utsatte. Samtalet dokumenteras/noteras.
Den utsattes vårdnadshavare informeras av mentorn om att samtal skett. Är det
mobbning, men ej eleven vill att skolans elevvårdsteam ska agera så fortsätter ändå
skolans personal att observera/följa upp elevens situation. Vårdnadshavare kontaktas
oavsett.
Samtal genomförs med den/dem som utfört mobbningen. Samtal dokumenteras.
Vårdnadshavare kontaktas.
Rektor informeras.
Uppföljningsmöte hålls efter en vecka för att kontrollera att mobbningen upphört.
Samtal sker först med den utsatte och sedan med mobbaren/mobbarna. Samtliga
vårdnadshavare informeras.
Även om mobbningen upphört efter denna vecka genomförs efter en tid ytterligare ett
uppföljningssamtal med den utsatte. Samtal dokumenteras. Härefter avslutas ärendet.
Om mobbningen inte upphör



Elevvårdsteamet som består av berörd mentor, specialpedagog, skolsköterska och
rektor genomför en EVK med mobbaren/mobbarna och dess vårdnadshavare.
Åtgärdsprogram upprättas med beslut om insatser som är lämpliga för det aktuella
fallet.
Uppföljningssamtal hålls regelbundet.
Till dig som elev
Alla våra ungdomar ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra.
Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god inlärning ska kunna ske.
Om du någon gång blir utsatt för mobbing, våld, hot eller annan kränkande behandling, vill vi
att du omedelbart kontaktar en vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller också dig
som känner någon som är utsatt.
Till dig som förälder
Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för mobbing eller någon annan form
av kränkande behandling – kontakta skolans personal eller rektor.
Det är svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra. Men om det är så måste du göra
något åt det. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling råder vi
dig som förälder att göra helt klart för barnet att du inte accepterar någon form av mobbning
eller kränkning och att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. Även i detta fall bör du
kontakta skolans personal eller rektor.
Upprepade kränkningar och diskriminering som kommer till personalens kännedom och som
faller under likabehandlingsplanen skall skriftligen rapporteras till Elevhälsoteamet
Rosenholmskolan och utredas enligt § 8 i Likabehandlingslagen 2006:67.
Elevhälsoteamet Rosenholmskolan
Rektor Birgitta Strelert, telefon: 0455 – 30 32 92
Skolsköterska Marie Lindberg, telefon:
Elevassistent Malin Nyberg, telefon:
Lärare Mats Carlsson, telefon:
Likabehandlingsplanen ska utvärderas och uppdateras fortlöpande av skolans personal.