Datum när planen antogs samt för period den gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum när planen antogs
samt för period den gäller
Smedby hage
14 /10 2014
(planen gäller 1 år)
Innehållsförteckning
Uppföljning av föregående plan
Medverkan av barn och elever
1) Mål
1) Vårt mål är att alla ska arbeta efter C.A.R.E (Kompetent Ambitiös Respektfull Energisk) som är
Norlandias värdegrund. På Smedby Hage vill vi skapa en arbetsplats för barn och vuxna där alla
kan känna trygghet och glädje och där ingen skall bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande
behandling. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på förskolan.
2) Insatser
2)
Främjande arbete

Vad ska göras?

När ska det göras?

Personal har blivit informerade vad CARE står för, för att sedan implementera det i vårt
vardagliga arbete.

Detta ska ske kontinuerligt i möte mellan barn, pedagoger och föräldrar.

Det resurser vi använder för detta är: diskussioner kring Norlandias värderingar i vardagenCARE. Samt öppna och dagliga samtal med barnen och föräldrarna, rollspel, sagor, rim och
ramsor, samling.
 Vilka resurser finns avsatta för detta?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vem är ansvarig?

Alla som arbetar på Smedby Hage, pedagoger och förskolechef är ansvariga för att vi
jobbar mot detta mål.

Hur och när utvärderar vi insatsen?

Detta skall utvärderas i början av höstterminen på ett personalmöte.
Förebyggande arbete
1) Kartläggning
1) Vi pedagoger är goda förebilder genom att vara närvarande och uppmärksamma, vi ser,
lyssnar, ingriper och förklarar. Vi visar respekt och accepterar varandras olikheter. Vi har ett
gemensamt vuxenansvar där alla barn är allas.
2) Målformulering
2) Vi vill ha en trygg förskola där alla kan känna sig sedda och hörda.
3) Insatser
3)

Vad ska göras?

När ska det göras?

Vi för kontinuerlig dialog med alla individer för att kunna veta om något behöver
göras och uppmuntra positivt beteende.

Detta skall ske i det vardagliga arbetet.

För att detta ska genomföras har vi visuellt stöd i den fysiska miljön, barnen får hjälp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vilka resurser finns avsatta för detta?

Vem är ansvarig?

Hur och när utvärderar vi insatsen?
av böcker, rollspel, teater och samtal för att sätta ord på sina känslor.

Pedagoger har ansvar för att skapa god stämning i barngruppen samt i arbetslag.

Detta ska utvärderas när vi har personalmöte och i början på höstterminen revideras
likabehandlingsplanen.
1) För att upptäcka kränkande handlingar ska vi ha närvarande pedagoger som aktivt
samspelar med barnen och uppmärksamt observerar barngruppen och det enskilda barnet.
Pedagogerna ska ha god uppsikt över platser och utrymmen där det kan hända saker
barnen emellan. Vi är lyhörda för föräldrarnas åsikter och synpunkter.
Åtgärdande arbete
1) rutiner för att upptäcka
2) Vi ska vara raka och ärliga och säga ifrån om någon blir utsatt för en kränkande handling.
Välja lämpligt tillfälle och lyssna in situationen. Genom samtal, för barn-barn, barn-pedagog,
pedagog-pedagog. Vid samtal för barn används dessa frågor: Hur kände du? Hur tänkte
du? Hur tror du din kamrat kände sig och hur skulle du känna dig? Hur kan man göra för att
det ska bli bättre?
2) rutiner för att utreda och åtgärda
Förankring, hur görs planen känd?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vad ska göras?

Alla pedagoger är delaktiga i skrivandet av likabehandlingsplanen och bli införstådda i
denna. Sedan ska den sitta i tamburpärmen och finnas tillgänglig för alla.

När ska det göras?

Från 24/10-2014.
Utvärdering och uppföljning
1) Likabehandlingsplanen
1) Vad?
2) När?
3) Hur?
4) Ansvarig?
2) Början på höstterminen
3) Med alla pedagoger på Smedby Hage
4) Förskolechef och alla pedagoger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------