LIKABEHANDLINGSPLAN För Havgårdens förskola Läsåret 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN
För Havgårdens förskola
Läsåret 2011/2012
1. Vår vision på Havgården
 Vi på Havgårdens förskola skall sträva efter att vara en arbetsplats för barn och vuxna
där alla kan känna sig trygga och där ingen skall bli utsatt för diskriminering eller
annan kränkande behandling.
 Alla barn och vuxna är välkomna till vår förskola. Människors olikheter skall vara en
tillgång för utveckling.
 Konflikthantering och det sociala samspelet tränas ständigt i vardagen på förskolan.
2. Kartläggning/Nulägesanalys Ht-11
Inskolningarna är så gott som avslutade och vi arbetar fortfarande aktivt med
gruppkänslan. Vi ser att hela barngruppen fungerar fint tillsammans. Barnen är
hjälpsamma mot varandra och pedagogerna. De leker bra med varandra, stora som
små. Pedagogerna fortsätter att medvetet möta barnen på lika villkor. Den fria
fantasileken är fortfarande prioriterad, men denna och följande terminer fokuserar vi
även på empati. Vi upplever den fria leken utomhus som mindre konfliktfylld än fri
lek inomhus. Kompissolen är ständigt närvarande, barnen löser ofta sina konflikter
själva genom att referera till Kompissolens innehåll. Då vi har haft inskolningar tills
nyligen har vår egen reflektionstid kommit i skymundan, men målet är att få mer tid
till reflektion i tvärgrupper.
Fokuserat område:






Vi använder oss av positiv förstärkning för att bryta ett negativt beteende för
att inte försvaga barnens självkänsla.
Jag kan.
Hur bemöter vi de olika individerna?
Vilka/vilken är det mest vi pedagoger tillrättarvisar? Vilket beteende är det vi
tillrättavisar?
Barnens utveckling genom lek.
Hur kommer det sig att vi upplever utomhusleken mindre konfliktfylld än
inomhusleken? Vad beror det på?
Empati
 Hur är barnen mot varandra i olika situationer på förskolan? Bemöter
pedagogerna alla barn lika?
3. Tydliga mål och konkreta åtgärder
 Vi pedagoger strävar efter att tillgodose alla individer utifrån deras olika
intressen.
 Dagliga samtal mellan pedagogerna.












Barnobservationer.
Vi pedagoger är ständigt närvarande i barnens olika lek och aktiviteter.
Kompissolen.
Vi uppmuntrar positivt beteende, snarare än fokuserar på negativt beteende.
Sagor – rim – ramsor
Utvecklingssamtal/föräldrarsamtal
Vi uppmärksammar och pratar med barnen om vad de gjort.
Vi visar när beteendet inte är acceptabelt.
Vi har lek och samarbetsövningar.
Barnen skall inte bara säga förlåt utan också göra förlåt.
Vi uppmuntrar och stärker barnens medkänsla och inlevelse i andra
människors situation.
Vi pedagoger ska vara positiva förebilder.
3.1 Rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier och annan
kränkande behandling
 Vi ska arbeta långsiktigt och aktivt för att förebygga diskriminering eller annan
kränkande behandling.
 Så fort man ser eller hör något som är kränkande tar vi upp det direkt.
 Vi informerar varandra om vad som har hänt och hur man har agerat.
 Vi informerar berörda föräldrar vid incidenter.
 Förskolans åtgärder skall dokumenteras.
 Vid upprepande tillfällen ska rektor vidtalas, som i sin tur vidtar lämpliga
åtgärder.
 Diskussion mellan personal och personal samt personal och förälder skall ske
utan att barnen är närvarande.
4. Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen
I januari 2012 utvärderas målen i likabehandlingsplanen för att kunna följas upp under
våren 2012.
I maj 2012 kvalitetsredovisas måluppfyllelsen.
Ny kartläggning och analys av nuläget, görs på varje förskola i maj 2012.
Därefter revideras planen för att färdigställas senast i augusti 2012.