SOCIAL MILJÖ I FÖRSKOLAN! En utmaning?!

advertisement
SOCIAL MILJÖ I FÖRSKOLAN!
En utmaning?!
SOCIAL MILJÖ
8. Delaktighet- Att känna o uppleva sig delaktig hela dagen!
9. Jämställdhet- Rätten att ha inflytande över sitt liv utan
begränsningar av kön
10. Mångfald- Olikheter är något positivt som berikar förskolan,
oavsett barnens bakgrund ( dubbel utsatthet ex funktionsnedsättning o
annan etnisk bakgrund) Skapa interkulturella möten!
11. Demokrati- Förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på!
Läroplan, lagar och konventionervad säger dessa om social miljö?
• Läroplan för förskolan: Förskolan ska stimulera barnen att ta
initiativ som utvecklar deras sociala o kommunikativa
kompetens. Delaktighet i lek, socialt samspel, demokratiskt
klimat, delaktighet.
• Allmänna råd för förskolan (kap2) Miljön behöver ses över,
anpassas över tid eftersom behoven skiftar och miljön påverkar
relationerna, miljön kan främja men också hindra lek o lärande
• Skollag: Plan mot kränkande behandling, alla människors lika
värde, jämställdhet, solidaritet mellan människor, främja
allsidiga kontakter och social gemenskap, en god grund för
aktivt deltagande i samhällslivet.
• Diskrimineringslagen: Vilka aktiviteter i Likabehandlingsplanen?
• FN:s konvention om barns rättigheter: artiklarna 3,6,2,12
NORMER OCH VÄRDERINGAR!
•
•
•
•
Vår barnsyn och människosyn visar sig i vårt förhållningssätt mot
barnen, vårdnadshavarna och mellan kollegor på förskolan
För att skapa ett gott socialt klimat på förskolan behövs ett
förhållningssätt som gör att vi ser möjligheter istället för svårigheter
och styrkor istället för brister. Salutogent förhållningssätt!
Vi behöver också förstå att vi pedagoger endast kan förändra vårt
eget förhållningssätt, bemötande och vår verksamhet, inte förändra
barnen
Har vi en förskola med aktiviteter och innehåll som passar alla barn?
Eller försöker vi göra om barnen så de passar in i förskolan med de
olika aktiviteter vi erbjuder?? Eller passar de allra flesta in men inte
några? Reflektera! Ett bra sätt är att filma, se utifrån!
SOCIAL TILLGÄNGLIGHET
• Tillgängliga aktiviteter
Kan alla barn på vår förskola
delta i alla förekommande
aktiviteter?
Vilka färdigheter behövs för att kunna delta?
innebär den mycket verbal kommunikation ?
Många regler? Mycket väntan /koncentration?
Behövs stor yta? Rollbyten? Många lekmaterial?
Hur är ex Samlingar planerad? Måltiderna? Materialet?
HUR tillgänglig är den fria leken, fria stunder? Hur stödjer vi
barn i lek o samspel?
SOCIAL TILLGÄNGLIGHET
Tillgängliga mötesplatser, arenor
Vet alla barn vad rummen kan användas till och hur de kan göra för
att leka/sysselsätta sig där? Når alla barn lekmaterialet? Om inte
hur kan de be om det? Är alla barnen trygga med att vistas på alla
platser utomhus/inomhus?
Deltar alla barn i alla rum på förskolan? Hallen/tamburen?
Hur möter vi barnen och leder in dem i verksamheten ?
Hur ser lekrummet ut? Många barn i behov av särskilt stöd
uppfattar mycket stimuli av kamrater och material på en liten yta
som rörigt och svårt kan ha att hitta sin roll?
SOCIAL MILJÖ
• Tillgängliga ramar och regler för hur det ska fungera i
gruppen.
Vilka ramar och regler finns på förskolan? Styr pedagogerna ex
vila/aktivitet, rutiner och ramar? På vilket sätt finns barnens åsikter
och ”bästa” med i denna planering?
Blir alla barn ”valda” i lek?
Vilka regler har vi om detta?
Är alla barn engagerade i lek?
Finns det lekar som alla kan?
Hur skapar pedagogerna lek?
Är rättvisa att det är lika regler för alla?
Vad innebär det att vi ska utjämna
skillnader?
SOCIAL MILJÖ
Hur kommuniceras innehållet i det som ska göras?
Förstår alla barn det som kommuniceras? Finns alternativ
kommunikation? Tecken som stöd? Finns det bildstöd som ex
”aktivitetsbilder”/ schema över dagen? Ritprat? Hur vet vi att alla
förstår?
Har vi mycket stöd som vi inte omvandlat till strategier? Dvs alla,
pedagoger och barn, vet hur de ska användas för att bli stödjande.
Kan alla barn uttrycka till kamrater och pedagoger vad de önskar, vill
berätta? På vilket sätt kan de göra det? Hur svarar vi barnen?
SOCIAL MILJÖ
• Hur skapar vi nyfikenhet och skapar tillfällen mellan barnen för
att förstå andras perspektiv? Ritberätta? Dockteater?
Forumteater? Tillfällen med insekter o djur? Hur pratar vi med
barn om att lösa konflikter?
Download