Herrhagsskolan

advertisement
Herrhagsskolan
Stefan Pettersson
2015-08-17
[email protected]
Ledardeklaration
Mitt uppdrag är att leda verksamheten utifrån våra styrdokument, vilket innefattar internationella
konventioner, skollag, skolförordning, läroplan och kommunens strategiska plan. Utbildningen skall
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Jag vill genom mitt agerande fokusera på barn- och ungdomsperspektivet och tillsammans med
elever, föräldrar och personal skapa de bästa förutsättningar för att alla elever skall kunna utvecklas på
ett optimalt sätt i vår organisation.
Vi möter alla elever med respekt och ger dem möjlighet att nå så långt som möjligt i sitt lärande
och sin utveckling. Alla elever skall minst nå kunskapskraven för betyget E i alla ämnen när de
slutar åk 6.
Vi skapar arbetsro och har nolltolerans mot kränkningar och diskriminering
Utveckling och växande sker i mötet mellan människor och det är därför viktigt att utveckla och
fördjupa dessa möten. Jag vill vara förebildlig genom att genom att lyssna och skapa dialog. Mitt
förhållningssätt och bemötande skall bygga på den värdegrund som beskrivs i vår läroplan och att
varje individ har rätt att bli sedda utifrån sitt egenvärde.
Jag vill bidra till att skapa en arbetsmiljö, där medarbetare och elever utvecklas, trivs, är trygga, har
roligt och känner en lust till arbete, lek och lärande genom att
 lyssna och försöka förstå
 vara ärlig och uppriktig
 ge stöd och uppmuntran
 ge utmaningar och stimulans
 tydliggöra uppdrag och sammanhang
 ta tillvara kunskaper och erfarenheter
 se möjligheter hos alla
Jag anser att alla kan och vill lära och utvecklas. Ingen människa är statisk i sitt varande. Det är
pedagogens uppgift att anpassa lärmiljön så att lärande och utveckling sker.
Under det kommande läsåret kommer jag att prioritera följande arbetsuppgifter.
 Verksamhetens kostnader skall anpassas till beslutad budgetram
 Verksamhetens måluppfyllelse gällande kunskapsuppdraget skall förbättras
 Arbeta med samplanering och förbättra pedagogernas bedömarkompetens och införa Dexter
PO
 Fortsätta utvecklingsarbete tillsammans med förstelärarna
 Fortbilda personalen genom det statliga matematiklyftet och det statliga läslyftet, arbeta med
”Den läsande klassen”, samt introducera ”skriva sig till läsning”
 Genomföra statens behörighetskrav
 Utveckla proaktiva arbetssätt mot diskriminering och kränkande behandling
 Revidera elevhälsoplanen och utveckla intensivmatematik som stöd
 Genomföra ett utvecklingsarbete i fritidshemmen och anpassa verksamheten efter ”Allmänna
råd för fritidshem”
 Fortsätta att utveckla arbetet med interaktiva media i undervisningen
Jag kommer att låta mitt ledarskap utsättas för utvärdering och granskning genom återkommande
LMU undersökningar.
Stefan Pettersson
Download