Brevmall

advertisement
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Skolområde Syd, Herrhagsskolan
Karlstad 2014-03-20
Stefan Pettersson, 054 540 33 17
[email protected]
Skol-Nytt 2 läsåret 2013-14
Skolinspektionen
Vi har haft tillsyn av skolinspektionen och inte fått några anmärkningar.
Det innebär att vår verksamhet uppfyller skolinspektionens krav.
Långsiktig planering för att utveckla skolgården på Herrhagsskolan
Kommunen har tillsammans med skolan och Herrhagsfestivalen har tagit fram ett
förslag för att utveckla vår skolgård. Vi har visat eleverna detta på elevrådet och de
har kommunicerat ut det till sina klasser. Vi har även lagt in förslaget på vår
hemsida. Under våren kommer Teknik och fastighetsförvaltningen att projektera
detta. Vi återkommer när vi får mer konkret information om när och i vilken
omfattning förslaget genomförs.
Klassombudsmöte
Vi har haft klassombudsmöte den 12/3 och då behandlade vi följande frågor
Vi gick igenom Herrhagsskolans ordningsregler och samtalade om dem.
Klassombuden tyckte de var bra och tog upp frågan om ett totalförbud för
mobiltelefoner i skola och på fritidshemmen. Personalen upplever inte att de har
något problem med mobiltelefoner i dagsläget och därför beslutade vi att dagens
regler gäller, vilka innebär att mobiltelefoner ska vara avstängda under arbetstid i
skolan. För elever i förskoleklass – åk 3, ska mobiltelefoner vara avstängda hela
skoldagen och på fritidshemmen.
Vi gick igenom Herrhagsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Rektor redogjorde för hur skolan arbetar systematiskt mot kränkningar
och upplever att det är mindre våldsamt på skolgården än i början av hösten.
Rektor och klassombuden upplever att vi behöver fortsätta arbeta med elevernas
språkbruk. Det är också viktigt att vi fortsätter att upprätthålla en trygg miljö på
skolgården. Det är viktigt att det alltid finns någon som har tillsyn på skolgården
vid Lokföraren.
Vi pratade om nästa års organisation och föräldrarna frågade om det var möjligt att
finansiera så små klasser/grupper som vi har.
Postadress: Karlstad, 652 23 Besöksadress: Karlagatan 28 karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 25 32 E-post: [email protected] Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad Bankgiro: 405-2213
sid 2 (2)
Rektor sa att det ekonomiskt är svårt, men att vi har många elever som är i behov
av stöd och i behov av dessa grupper. Rektorn och områdeschefen arbetar med en
långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans.
Klassombuden frågade om det finns möjlighet för barn som är på fritidshemmen att
få en lugn plats där de själva kunde göra sina läxor.
Vi pratade också om olika sätt att organisera läxhjälpen på mellanstadiet.
Rektor ska undersöka det med fritidshemspersonalen om vi kan ordna en plast för
läxläsning och återkommer inför hösten med hur vi organiserar vår läxhjälp på
mellanstadiet.
Vi gick igenom hur det fungerade för de olika avdelningarna och rektor berättade
om den personalförstärkning man gjort i åk 1.
Vi har fått en ny husmor och klassombuden framförde synpunkter på att eleverna
upplevde den nya maten som mer ”vuxenmat”. Rektor berättade att Irene
Rudsberg, som är husmor i Norrstrandsköket och Lena Svensson på
Herrhagsskolan arbetar systematiskt med att anpassa maten så att våra elever
tycker om den. Irene är mycket duktig och väldigt intresserad av vad eleverna
tycker.
Slutligen tog vi upp behovet av att utbilda vårdnadshavare och personal om vad
man bör tänka på vid användandet av sociala media på internet.
Föräldraföreningen och skolan har tagit kontakt med polisen och Barn- och
ungdomsförvaltningen med önskemål om att de tillsammans skulle utveckla en
utbildning som vi kunde erbjuda vårdnadshavare och personal.
Stefan Pettersson
Rektor
Download