Börje Skola
Skolråd
Börje skola 2014-12-02
Närvarande: Anna Ahlgren Mårtensson, föräldraföreningen
Ulrika Forslund, föräldraföreningen och år 4
Jennie Visén, F
Mia Norell, 1
Madelene Axenskär, 1
Jenny Ritter, 2
Sandra Snäckerström, 5
Anna-Carin Jangborg, 6
Julia Malmström, personal
Anna Palmquist, tf rektor
1. Fastställande av dagordning
2. Kommentarer till förra mötets minnesanteckningar
Skolan har fått pengar från två olika fonder och dessa pengar spenderades dels på
frukostvecka och en dessert till eleverna, dels en heldag i Hammarskog den 4 december.
Till nästa termin är Linda i köket anställd av Kost och restaurang. Mia Pettersson får ej
fortsätta, utan Linda ska få hjälp från annat håll. Oklart hur.
En ny hållplats har tillkommit vid Tiby Biholmen.
Skolan har redan fibernätverk. Det grävdes och installerades för några år sedan.
3. Information från skolledning
Skolan har ett resultatkrav på 400 000 kr och det klarar vi. Just nu ligger vi på plus
60 000kr och allt pekar på att vi har en god ekonomi även nästa år.
Skolan ska återigen få en ny hemsida som ska anpassas till mobiltelefoner. Den ska
egentligen börja gälla efter jul, men den kommer troligen bli försenad.
Lucia firas traditionsenligt måndagen den 15 december. Klass F, 5 och 6 deltar i
luciaspelet som börjar strax efter kl 8. De klasser som är publik ska vara i skolan kl 8 som
vanligt och de tågar upp tillsammans till kyrkan.
Julavslutningen är fredagen den 19 december. Alla elever kommer till skolan till klockan
8 och samlas i sina klassrum en kort stund innan gemensamt fackeltåg till kyrkan. De
klasser som inte medverkade i luciaspelet sjunger i kyrkan och några elever kommer att
spela instrument. Bussar hem och till fritids går kl 9.30.
Postadress: Börje Skola, 755 92 UPPSALA
Telefon: exp: 727 78 86 - pers. rum: 727 78 85
Mail: [email protected]
www.borjeskola.se
Börje Skola
Likabehandlingsplanen. Anna gick igenom hur skolan arbetar förebyggande, upptäcker
och åtgärdar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Föräldrarna vill veta
när på året trygghetsenkäten görs och vad som krävs för att vara en hälsocertifierad skola.
Begreppet ”små grupper” diskuterades. Små grupper är ett otydligt begrepp, men
klassläraren eller berörda vuxna vet vad som är ”lagom” i olika sammanhang och delar
upp klassen efter situationen.
Vi pratade också om att ha en förenklad version av planen riktad till eleverna. Det bör
tilläggas att klassombuden tillsammans med skolrepresentanter går igenom
likabehandlingsplanen varje år. Vilka sociala medier som är aktuella just nu ska också ses
över.
4. Information från föräldrar
Några föräldrar är oroliga inför Hammarskog på grund av att eleverna kan få ha en
täljkniv med sig. Det betonas att det inte är själva täljandet som är problemet, utan att
kniven finns med på bussen till och från skolan. Anna meddelar att det kommer finnas
personal på bussarna och vi som arbetar med eleverna känner oss helt trygga med hur
eleverna kommer sköta sig. På utskicket inför Hammarskog är tyvärr inte informationen
tydlig, så Anna kommer att göra ett utskick den 3 december till föräldrar i år F-3 om att
det finns knivar att låna. Anna uppmanar också klassombuden att be oroliga föräldrar att
ringa henne.
Skolans hemsida, fliken kalender, är inte uppdaterad. Det kanske är bättre att ta bort den
om den inte kommer att användas.
Föräldraföreningen publicerar sin hemsida den 2 december. De önskar en länk till skolans
hemsida. Föräldraföreningen kommer i fortsättningen skicka inbetalningar via mail.
5. Övriga frågor
Föräldrar som lämnar sina barn med bil ska ringa till skolan om de blir försenade. Lärarna
måste rapportera allt till Skola24 och är barnet inte anmält för sen ankomst av föräldrarna
så registreras det som olovlig frånvaro.
När föräldrar lämnar sina barn med bil, parkera helst på parkeringsplatsen och led barnet
över till skolgården. Släpper ni av ert barn, se till att stå ur vägen vid personalparkeringen
och inte framför tomma parkeringsrutor.
Nästa skolråd är bestämt till den 10 februari kl 18.30 i Börje skolas matsal.
Minnesanteckningar förda av Julia Malmström
Postadress: Börje Skola, 755 92 UPPSALA
Telefon: exp: 727 78 86 - pers. rum: 727 78 85
Mail: [email protected]
www.borjeskola.se