Skolråd Nottebäckskolan 2014-09-16

advertisement
Skolråd Nottebäckskolan 2014-09-16
Närvarande: Regina Engdahl, Monica Holmberg, Pernilla Karlsson, Marion Nicklasson, Elisabeth Rooth, Martina
Haglund, Faten Darwisha, Carolina Kroon, Mikael Fyhr, Anna Ekströmmer, Weronica Adamsson, Lena Nelson

Ordföranden öppnar mötet
Rektor Lena Nelson presenterade sig, har rektorstjänsten i första hand under hösten. Tjänsten
kommer sedan att utlysas inför vårterminen. Lena har jobbat på Åseda skolan i 10 år i olika lärarroller.

Föregående protokoll
Vävs in i anteckningarna, togs inte som en egen punkt.
Val av sekreterare (föräldrarepresentant)
Monica Holmberg


Val av justerare (föräldrarepresentant)
Regina Engdahl

Eleverna har ordet – information från elevrådet
Eleverna hade elevråd vecka 36. Man gick igenom skolgården och visade Lena vad de har synpunkter
på. De vill ha planken målade, de var oroliga över statusen på lekstugan men den visade sig vara i
bättre skick än väntat, de önskar linjer på fotbollsplanen vilket är svårt att tillgodose eftersom gräset
växer och klipps och därmed försvinner linjerna. De gick igenom ordningsreglerna och eleverna var
nöjda med dem.

Rektorn har ordet – information och frågeställningar.
Vi går igenom ordningsreglerna också, lägger till att fritidspersonalens tillsägelser ska åtlydas när
barnen leker på skolans område efter skoltid. Vi diskuterade punkt 2 i texten om vad som sker om
eleven inte följer ordningsreglerna. Punkt 2 kommer de alltså till efter upprepade tillsägelser. Punkten
säger att barnet självt ska ringa till föräldrarna och berätta vad som hänt. Några föräldrar tyckte att
detta kunde upplevas som kränkande för barnen andra föräldrar tyckte att det är bra att barnen får
stå för det de gjort. Punkten ändrades till att skolan (eleven eller läraren) kontaktar föräldrarna.
Planen mot kränkning och diskriminering – lite ändringar, man jobbar med kompissamtal och i
åldersblandade grupper med innehållet i planen. Kommer att avslutas med en trivselenkät. Skolan har
kamratstödjare, alla barn ska bli sedda.
Personalen jobbar vidare med lokala arbetsplaner i matte och engelska, återkommer om detta.
Personalen på skolan är med i Engelskalyftet och vidareutbildas i engelska. F-klassens pedagog
Josephine kommer att vara med i Matematiklyftet. Katarina, som är förstelärare på skolan, jobbar
med ”Läsande klass” med eleverna.
Ledigheter – det har varit väldigt många ledighetsansökningar nu i augusti och september. Lena vädjar
om att vi föräldrar är restriktiva med ledigheter under terminen. För elever i år 6 och år 3 kommer
ingen längre ledighet att beviljas under vårterminen med tanke på de nationella proven som pågår
under i stort sett hela terminen.
De nationella proven ska vi se som ett kvitto på hur bra skolan lyckats lära våra barn, ett mått på
skolans arbete.
En arbetsmiljörond kommer att genoföras så fort elevskyddsombuden varit på utbildningen den 30
september.
Datorerna diskuterades på förra mötet, kommunen har nu anställt en studentmedarbetare som
kommer att resa runt på skolorna och undersöka behovet. Förhoppningsvis kan detta leda till ett
bättre utbud på Nottebäckskolan.
Skolmaten – det blir ett matråd i oktober.

Föräldrarna har ordet - information och frågeställningar/Övriga frågor
Föräldraföreningen* – hur är framtiden för denna? Enligt Lena får pengar inte samlas in enligt
skollagen.
Kan föräldraföreningen ordna en fest utanför skolan för att samla in pengar? Lena ska prata med
Anders Käll för att klargöra detta.
Lucia- och julfirande – Föräldrar till framför allt de yngre barnen undrar hur det blir med detta i år?
Lucia- och tomtekläder finns det gott om på skolan och man tar gärna emot urvuxna kläder. Detta
kommer att tas upp i en kommande budkavel. Föräldrarna framför till personalen att majoriteten av
föräldrarna uppskattar att personalen övar in Luciatåg och julpjäser och sedan bjuder in oss att få se
barnen framföra detta!
Om klasserna väljer att ha en fortsatt julfest i samband med detta är det inget som skolan ska belastas
för utan något man får ta upp på föräldramötena i respektive klass.
En synpunkt hade kommit till en föräldrarepresentant om att de skridskor som skolan under åren köpt
in för att ha för utlåning till största delen består av killskridskor… i fortsättningen väljer vi att kalla
skridskorna för unisexskridskor.
* Föräldraföreningen är en frivillig förening med en styrelse bestående av föräldrar med elever på
skolan. Man samlar på frivillig väg in pengar via frivillig medlemsavgift och har tidigare haft vårfest där
pengar samlats in via fikaförsäljning, chokladhjul, klasserna har haft olika aktiviteter som boule,
tipspromenad odyl. Klasserna och skolan kan sedan söka bidrag från föräldraföreningen till
studieresor, studiebesök, nya leksaker till skolgården med mera. Man har tidigare åkt iväg till Upptech
i Jönköping, Vikingamarknad i Vetlanda, Naturum i Huseby, Kuusakoskki i Korsberga, äventyrsbad i
Jönköping, köpt in nya nät till fotbollsmålen, nya rastleksaker till klasserna med mera. Allt för att ge
skolan och eleverna en möjlighet att göra det lilla extra som det annars inte finns utrymme i budgeten
för.
Nästa möte blir den 1 december kl 18.00 i lärarrummet, ingång huvudentrén.
Alla intresserade föräldrar är välkomna att komma på mötet!
Ordförande
Lena Nelson
Sekreterare
Monica Holmberg
Justerare
Regina Engdahl
Download