Minnesanteckningar från föräldrarådet 16/2

advertisement
Minnesanteckningar från föräldrarådet 16/2-2017
Erik Hemmingsson från klass 9 berättar om sitt SO-arbete om resan till Japan.
Fritids informerar om att de kommer att erbjuda barnen kontinuerliga biblioteksbesök
och andra besök runt om i kommunen. De jobbar även med SSA, samverkan-skolaarbetsliv. Just nu jobbar de med yrke och framtidsdrömmar, barnen i klass 3-4
intervjuar fritidsbarnen om vilka yrken de vill veta mer om. Utemellanmålet kommer
också att utvecklas, föräldrar med utländsk bakgrund har fått lämna recept som
kommer från deras hemland. Dessa ska sedan tillagas ute på fritids och ätas av
fritidsbarnen. Ett samarbete med Östergårds fritids kommer att startas under våren.
Lene Bergenholtz , lärare, är anställd på 60% genom lågstadiesatsningen. Hon
tjänstgör i klasserna F-3 för att öka lärartätheten när det gäller språk och läsinlärning.
Vi har fått en ny kurator som heter Annica Larsson.
Pågående projekt på Alléskolan:




9:ornas klassrum renoveras.
Nya möbler är inköpta till elevcaféet.
I klassrummen på högstadiet har mobilfickor satts upp på dörrarna. Där lägger
eleverna sina mobiler under lektionstiden.
Klass 8 ska ingå i ett matprojekt. Klassen ska äta tillsammans i elevcaféet, de
ska ha bestämda platser, det kommer att finnas tid för olika styrda
samtalsämne. De kommer att få besök av bl.a. kuratorer, syokonsulenter,
fältarbetare mfl. Mentorerna kommer att äta med klassen dagligen. Detta görs
för att öka trivseln och för att alla ska ta sig tid till att äta skolmat. I ett senare
skede kan detta även införas i andra klasser om projektet faller väl ut.
Som ett led i vårt arbete kring likabehandlingsplanen/plan mot diskriminering och
kränkande behandling har vi gått igenom Alléskolans ordningsregler i klasserna och
sedan i skolråden.
Klasserna F-5: Skolrådet vill lägga till att man inte får kasta snöbollar.
Ettorna vill att man ska kunna välja att vara själv på rasten och att man inte får ta
med egna leksaker till skolan. Man tycker att F-5 inte ska vara vid trapporna till
Stjärnhuset. Detta är bra regler som man kan ha på klassens regler men de behöver
inte vara med bland skolans regler tycker de andra klasserna.
Klasserna 6-9: Önskemål om att elever från stjärnhuset ska få gå genom matsalen
när man ska till NO-salen eller elevcaféet. Absolut inga skor.
Önskemål om att ändra på reglerna som finns. Tuggummiregeln bör tas bort
eftersom det är ok just nu. Datapolicyn behöver ses om. Sätt in att man inte får dricka
energidryck på reglerna. Skriva in förbud mot våld.
Ang. mobiltelefonen i matsalen; åk 6 vill inte ha mobiltelefonen i matsalen. Åk 7 vill
ha mobil i matsalen. Åk 8 vill ha mobilen. Åk 9 vill ha mobil i matsalen.
Nu fick föräldrarådet gå igenom ordningsreglerna och ge sina synpunkter:
De äldre rör sig för lite på rasterna, många sitter med mobilerna på rasten.
Övervägande föräldrar vill ha ett mobilförbud i matsalen. Det saknas en tydlig
mobilpolicy och det är olika regler i olika klasser. Vilken skopolicy finns för elever,
personal och föräldrar? Detta behöver förtydligas. Skolreglerna är för detaljerade.
Både matsal och klassrum är genomgångslokaler, det stör undervisning och matro.
Övrigt togs det upp om duscharna i Rutgersalen igen. Det påpekades att det bara är
kallvatten i duscharna. Skolan har påpekat bristerna i duschutrymmena tidigare i
Barn och ungdomsfullmäktige, med politiker och förvaltare. Ulrika, rektor, tar på sig
ansvaret att ta upp det igen med berörda.
Tidigare togs upp att föräldrarådet ville ha en föreläsning om dåligt språkbruk i
skolan. Josefin Szakos och Andreas Oskarsson anmälde sitt intresse att arbeta
vidare med detta.
Download