Protokoll Brukarrådsmöte Lindåsskolan 2009-02-15

advertisement
Protokoll Brukarrådsmöte Lindåsskolan 2009-04-21
Skriftliga omdömen
Lärarna skall enligt 7 kap. 2§ grundskoleförordningen bedöma varje barn/elev i varje ämne,
detta är en del i IUP.
Omdömet är en ”skattning” om man når uppsatta mål eller inte. Omdömet gås igenom
tillsammans med ansvarig klasslärare. Omdömet skall skickas hem till eleven innan mötet.
Omdömena ser olika ut för eleverna i åk 6-9 som får ett x-formulär för varje elev och ämne
och för eleverna i åk 1-5 bedöms varje enskild elev och ämne med en text.
De skriftliga omdömena är kopplade till mål i läroplanen och är inte jämförbar med ett betyg.
Betyg erhålls från hösten i åk 8.
Lindåsskolansdag 2009-04-29 från kl 16.00-19.00.
Lindåsskolansdag är ett arrangemang ihop med Föräldraföreningen. Årets Lindåsskolansdag
kommer att ha liknande upplägg som tidigare och det kommer att finnas något för alla åldrar.
Föräldraföreningen arrangerar även Nattvandringen, Fredagsöppet, skidresa mm.
Person/er söks bla för hanteringen av mail-listor och utskick inom
Föräldraföreningen sökes! Är du intresserad kontakta Per Ström.
Cirka 80 familjer på Lindåsskolan är medlemmar i Föräldraföreningen idag. De personer som
engagerar sig i Föräldraföreningen utför ett ideellt arbete och förtjänar en stor eloge.
Medlemskapet per år kostar 100 kr/familj. Medlemsavgiften har bla gått till att bygga
ramperna, Nattvandrarjackor mm.
Skolgårdsgrupp
En Skolgårdsgrupp önskas inom Föräldraföreningen. Gruppens uppgift är att lansera och
genomföra ideér på hur skolgården kan uppdateras och förändras. Engagerade föräldrar
söks! Efterfrågan från eleverna/våra barn att det finns för lite leksaker på skolgården.
Genom inbetalning till Föräldraföreningen skulle delar av dessa pengar kunna gå till
skolgården.
Organisation 2009/2010
Framöver kommer det att bli ekonomiskt svårt med nyanställningar bla pga att elevantalet
sjunker bland de äldre eleverna. Erhållen budget är baserad på antal elever.
De yngre årskullarna blir dock större. Till hösten kommer man att ha 3 st förskoleklasser med
ca 18 elever i varje. Den ”3:e” förskoleklassen kommer att kallas Björken och eleverna
kommer troligen att gå på Linden och kallas för C-spåret.
Rekrytering pågår: 3 st pedagoger till Linden varav två är gravivditetsvikariat.
Till åk 3-5, 2 st nya anställningar.
För åk 6-9 pensioneras en lärare, ersätts inte.
Hjärntorget
Hjärntorget ersätter Kunskapsnätet. Hjärntorget planeras att tas i bruk under hösten 2009 och
skall vara helt infört under hösten 2010. Detta skall utgöra en ny portal för Skola-HemLedning. Varje skola väljer själv vad som skall läggas ut där och för att kunna komma åt
informationen kommer man att få en inbjudan. På Hjärntorget kan man ex.vis lägga
närvarotid, omdömen, kommunikation för ex föräldrar och elever mm (med inloggning kan
man komma åt information om just ditt barn).
Hemsidan
Den ursprungliga Lindåsskolans hemsida kommer att släckas ner och istället är det den
Askimsgemensamma hemsidan som gäller. När det gäller nya hemsidan är det fortfarande en
del frågetecken kring informationen som kommer att läggas ut där. Önskemål har inkommit
om att varje skola vill kunna profilera sig.
Frågor
Datortäthet på skolan
I snitt finns det 2 st datorer/klass, från åk 7-9 finns mediateket med totalt 16 datorer. Ett flertal
klassrum har idag ”smart boards” som hjälpmedel/läromedel.
Skolan har sökt pengar för ett projekt rörande datorer har lämnats in.
Ett samarbete mellan Park och Naturförvaltningen och skolan (även utvalda elever har
deltagit och påverkat utformningen) pågår. Genom detta har man bla gjort ett uteklassrum.
Inom detta projekt planeras även en Rörelsebana, löpslinga mm.
Duscharna i gymnastiksalen är ofräscha och otrevliga. Rektorn undersöker och åtgärdar vid
behov. Duschdraperier önskas av eleverna.
Toaletterna för åk 6-9 är mörka, tvål saknas ofta och emellanåt sker även en del skadegörelse
där. Rektorn undersöker och åtgärdar vid behov.
Påsklovet är en ”rörlig” högtid. Skolchefen i Askim stadsdel bestämmer när påsklovet
infaller.
I år blir det ca 10 veckors sommarlov.
Rastvärdarna har västar. De skall finnas på hela skolans område även i skogspartierna men de
kan inte vara överallt samtidigt.
Misstänker eller vet man mobbing på skolan pågår – SÄG TILL! Personalen på skolan skall
vara mycket uppmärksam på detta men kan inte vara ”över allt”. Mobbing pågår heller inte
alltid öppet.
Nya idrottshallen är på gång. Ett projekteringsutlåtande har kommit till rektor Helena
Göransson.
Download