Föräldraföreningens enkät till Almbyskolans föräldrar

advertisement
Föräldraföreningens enkät till
Almbyskolans föräldrar
Vårterminen 2013
Syfte och bakgrund
Intresset för föräldraföreningen har varit svagt de senaste åren. Föräldraföreningen har fått in
mycket få frågor från föräldrar (endast en fråga per år), och det har varit svårt att rekrytera nya
medlemmar till styrelsen. Under året har därför föräldraföreningens framtid diskuterats på
styrelsemötena. Föreningens existens har ifrågasatts. Enkäten kom till för att vi ville ta reda på vad
skolans föräldrar tycker. Om det anses behöva en föräldraförening. Och vilka frågor
föräldraföreningen i så fall ska arbeta med. Vi ville också ta reda på vad föräldrarna tycker om skolan.
Enkäten skickades ut med e-post till föräldrarna via klasslärarna. Samma frågor ställdes till alla
årskurser, men enkäten var ändå indelad i tre separata enkäter, en för F-3, en för 4-6 och en för 7-9,
så att man eventuellt skulle kunna se stadieskillnader. Responsen på enkäten var god. Vi fick
sammanlagt in 189 svar. 95 svar från föräldrar i F-3, 59 svar från 4-6 och 35 svar från 7-9. En
överraskande stor del av enkäterna innehöll många kommentarer (se bilaga).
Resultatet visade att föräldrarna överlag var ganska nöjda med skolan. På en femgradig skala fick
skolan betyget 3 eller högre på alla områden utom utemiljön. Trots det goda betyget finns det
områden som föräldrarna är mindre nöjda med. I enskilda kommentarer framgår att det förekommer
oro i vissa klasser och att föräldrar upplever rasterna som otrygga. På frågan om det behövs en
föräldraförening svarade en stark majoritet ja, 73,6% ansåg att föräldraföreningen behövs. Med
svaren från enkäten har styrelsen uppmärksammats på flera frågor, som vi kommer att arbeta vidare
med under kommande år.
Frågorna 1-6 om skolan
Fråga 1: Vad anser du om utemiljön på skolan?
Skala 1-5: 1=Dålig, 2=Mindre bra, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra
Åk F-3
2.68
Åk 4-6
2.88
Åk 7-9
2.97
Genomsnittsbetyg: 2,84
Kal och tråkig
För
mycket
asfalt.
Mycket asfalt och för
lite grönytor. Otrevligt
att barnen måste gå
längsmed gatan på
väg till skolgården.
besvarad av 94 (av 95)
Besvarad av 59 (av 59)
besvarad av 35 (av 35)
Mycket asfalt
Hård skolgård med
många halvtrasiga saker
och delvis trasiga
leksaker. Mycket lera och
skräpigt.
Slitet och nedgånget. Inbjuder inte till
olika rastaktiviteter. Finns i princip inget
lekmaterial förutom några cyklar och
hopprep.
Det är en
tråkig
utemiljö, grå
och trist.
För lite ytor att röra sig
på, mycket asfalt.
Ganska ”tråkig” skolgård
för barnen i åk 4 och
upp. Mer kompisgungor
osv för att alla ska
kunna ha chans att göra
saker på rasterna.
På frågan om utemiljön fick vi många kommentarer. ”Tråkig”, ”Mycket asfalt”, ”Få grönområden” och
”För lite ytor” var omdömen som återkom. Särskilt föräldrarna till barnen i F-3 kommenterade
utemiljön. Skolgården upplevs som för liten och med för många barn. Flera föräldrar påpekade att
det finns trasig lekutrustning. Trafiksituationen och svårigheter för personalen att hålla uppsikt
framhölls också.
Fråga 2: Hur tycker du att ditt barn upplever rasterna? Med frågan tänker vi
på bl a leksituationerna, längden på rasterna, trivsel och trygghet.
Skala 1-5: 1=Dåligt, 5=Mycket bra
Åk F-3
3.18
Åk 4-6
3.52
Åk 7-9
3.52
Genomsnittsbetyg: 3,4
besvarad av 94 (av 95)
Besvarad av 59 (av 59)
besvarad av 35 (av 35)
Även på frågan om hur barnen upplever rasterna fick vi många kommentarer från föräldrarna i F-3.
Och det är också de som ger frågan sämst ”betyg”. Rasterna upplevs av flera som otrygga, stökiga
och konfliktfyllda. Fler vuxna (rastvakter) efterfrågas. Någon föreslår att rasterna ska delas upp mer
så att inte så många barn är ute samtidigt. Även bland föräldrarna i 4-6 upplevs rasterna som stökiga,
och flera föräldrar önskar även här att det skulle finnas fler vuxna på skolgården.
Fråga 3: Hur tycker du att ditt barn upplever lektionerna? Med frågan tänker
vi bl a på möjligheter till att få arbeta i grupprum, arbetsro i klassrummet, och
längden på lektionerna.
Skala 1-5: 1= dåliga, 5=mycket bra
Åk F-3
3.65
Åk 4-6
3.83
Åk 7-9
3.59
Genomsnittsbetyg: 3,69
besvarad av 94(av 95)
besvarad av 59 (av 59)
besvarad av 33 (av 35)
Fråga 3 saknade kommentarsfält.
Fråga 4: Hur är den psykosociala miljön i skolan? Med psykosocial miljö avser
vi allt från trivsel och trygghet till diskriminering och stress. Kommentera
gärna!
Skala 1-5: 1=Dålig, 5=Mycket bra
Åk F-3
3.35
Åk 4-6
3.86
Åk 7-9
3.35
Genomsnittsbetyg: 3,61
besvarad av 95 (av 95)
besvarad av 59 (av 59)
besvarad av 35 (av 35)
Fråga 4 fick ett relativt gott omdöme. Av kommentarerna i alla enkäter finns både ris och ros. En del
upplever att den psykosociala miljön är god och berömmer pedagoger som gör ett gott arbete. Men
många nämner också otrygghet och stökiga klasser. Flera föräldrar i 7-9 berättar att det förekommer
mobbning. Några föräldrar i F-3 tar upp problemen med dåligt språkbruk bland barnen.
Fråga 5: Hur tycker du att informationen från skolan fungerar?
Skala 1-5: 1=Dåligt, 5=Mycket bra
Åk F-3
4.05
Åk 4-6
4.21
Åk 7-9
3.74
Genomsnittsbetyg: 3,87
besvarad av 93 (av 95)
besvarad av 59 (av 59)
besvarad av 35 (av 35)
Föräldrarna verkar generellt nöjda med informationen från skolan. Flera kommenterar att de tycker
att det fungerar bra med veckobreven från lärarna. Två föräldrar till barn i 7-9 uttrycker önskemål om
att få mer information, och att den inte bara ska lämnas till eleverna.
Fråga 6: Hur tycker du att undervisningen fungerar? Med frågan tänker vi på
klassrumssituationen, pedagogik, kunskapsinhämtning och kvalitet.
Skala 1-5: 1=Dåligt, 5=Mycket bra
Åk F-3
3.96
Åk 4-6
4.12
Åk 7-9
3.84
Genomsnittsbetyg: 3,97
besvarad av 94 (av 95)
besvarad av 59 (av 59)
besvarad av 34 (av 35)
På frågan om hur undervisningen fungerar får lärarna mycket beröm i kommentarerna.
”Har stor tillit till pedagogerna.” (förälder i F-3)
”Ok klassrumssituation, engagerade och duktiga pedagoger...” (förälder i F-3)
”Min dotter, som tidigare gått i en annan skola, har äntligen fått de pedagogiska resurser och den
studiero hon så väl behövt!” (förälder i 4-6)
”Lärarna verkar ha god kännedom om vad den enskilde eleven har för behov för att kunna
fokusera på skolarbetet” (förälder i 7-9)
Men det finns också de som berättar om svåra situationer där barnens lärare är sjukskrivna under
återkommande eller längre perioder. Och flera nämner problemet med stökiga lektioner. Bland
kommentarerna från 7-9 framgår att kvaliteten är ojämn. Föräldrarna upplever vissa lärare som
bättre eller sämre än andra.
Frågorna 7-10 om föräldraföreningen
Fråga 7 : Är du medlem i föräldraföreningen?
Omkring 40% av de som besvarade enkäten var medlemmar i föräldraföreningen.
Åk
F-3
Åk
4-6
Åk
7-9
Ja
Nej
Totalt svarande
44.7%
55.3%
95
1 överhoppad
38.6%
61.4%
59
2 överhoppade
41.2%
58.8%
35
1 överhoppad
Fråga 8: Tycker du att det behövs en föräldraförening på skolan?
Sammanlagt tyckte 73,6% av alla som besvarade enkäten att det behövs en föräldraförening på
skolan.
9. Skulle du kunna tänka dig att aktivt delta i föräldraföreningen, till exempel
genom att vara med i styrelsen eller genom att vara funktionär vid något
evenemang?
Ja
10.6%
6.9%
5.90%
Åk F-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Nej
48.6%
63.8%
61.80%
Kanske
29.8%
13.8%
29.40%
Vet inte
12.8%
15.5%
2.9%
1 överhoppad
1 överhoppad
1 överhoppad
De flesta som besvarade enkäten skulle inte själva kunna tänka sig att aktivt delta i
föräldraföreningen. Den vanligaste orsaken är att man inte har tid. Många är engagerade i sina barns
fritidsaktiviteter, och det tar all tid. Men det finns också de som kan tänka sig att vara mer aktiva,
sammanlagt svarade 16 ja på frågan om de kan tänka sig att aktivt delta, och 45 svarade kanske.
10. Vilken fråga tycker du att föräldraföreningen ska arbeta med under
nästkommande läsår?
Den sista frågan är en öppen fråga där alla tillfrågas om vad de tycker att föreningen ska
arbeta med under kommande år. Även på denna fråga har vi fått många svar.
F-3
52 svar
4–6
20 svar
7–9
15 svar
Flera ämnesområden berörs. Till de vanligast förekommande hör utemiljön, rastsituationen,
trafiksituationen runt skolan, trygghet och mobbning. Flera föreslår att föräldraföreningen
ska vara med och rusta upp och förbättra skolgården. Mer och bättre lekutrustning, fler
grönytor och en attraktivare och roligare skolgård önskas.
En del föräldrar önskar också att föräldraföreningen ska vara med och driva frågan om att få
fler pedagoger på skolan. Några vill ha fler vuxna ute på rasterna. Andra önskar fler lärare i
klassrummen, eller mindre klasser. Och några nämner att det borde finnas mer möjligheter
till extra stöd och resurser till barn med särskilda behov. Att många lärare sjukskrivs är också
en fråga som några vill att föreningen uppmärksammar.
Skolans hälsoprofil, maten och skolrestaurangen, toaletter, omklädningsrum och duschar,
trygghetsplan, dokumentation och omdömen är exempel på andra frågor som tas upp. En
förälder i 7-9 föreslår att föreningen bjuder in en föreläsare på temat ”Samtidens sociala
medier – hur hanterar och bemöter vi föräldrar det som sker på nätet och hur hanterar våra
barn det?”
Sammanfattning
Resultatet av enkäten visar att Almbyskolans föräldrar tycker att föräldraföreningen behövs. Enkäten
visar att föräldrarna är ganska nöjda med verksamheten på skolan. Pedagogerna får mycket beröm,
och de flesta föräldrar upplever att deras barn trivs bra på skolan.
Att föräldrarna är nöjda med skolan kan vara en förklaring till att föräldraföreningen inte fått så
många frågor att jobba med under de senaste åren. Föräldrarna har helt enkelt inte haft behov av att
föreningen ska driva någon speciell fråga. Men av enkäten framgår att det ändå finns frågor som
föräldrarna önskar att föreningen jobbar med. Tack vare enkätsvaren har föräldraföreningen fått in
många värdefulla synpunkter som vi kommer att ta hänsyn till under kommande verksamhetsår.
Föräldraföreningens styrelse träffas en gång per månad under terminstid. Våra styrelsemöten är
öppna för alla! Kom gärna med och delta! Mötestider läggs ut på skolans webbplats.
Styrelsen för Almby skolas föräldraförening,
Örebro 2013-05-10
Bilaga: Kommentarer på frågorna i enkäten
1. Vad anser du om utemiljön på skolan?
Kommentarer F-3:
Mycket asfalt
Kal och tråkig
Trafik situationen kan vara ganska kaotisk. Flera gångvägar
sandas inte under vintern tex från södra slänten ned mot
cykelbanan
Hård skolgård med många halvtrasiga saker och delvis
trasiga leksaker. Mycket lera och skräpigt.
Gården känns lite liten ibland med tanke på mängden barn
som finns.
Verkar vara dåligt med uteleksaker som är hela, och för få
för att räcka till vid rasterna.
Liten skolgård med lite att göra
Stökigt
Mycket barn på liten yta.
För mycket barn på liten yta. Skolgården behöver utformas
annorlunda så att leken kan bli ett naturligt inslag. Fler
gungor, andra alternativ till fotbollsplanen och
bandyplanen för de barn som ej vill sporta. Hästarna
behöver ses över. Flera rastleksaker. Kanske ska varje klass
istället få en större budget och köpa in sina egna leksaker
som de sedan ansvarar för. Det behövs mera hinkar,
spadar, sandleksaker till de små barnen.
Slitet och nedgånget. Inbjuder inte till olika rastaktiviteter.
Finns i princip inget lekmaterial förutom några cyklar och
hopprep.
Mycket asfalt och för lite grönytor. Otrevligt att barnen
måste gå längsmed gatan på väg till skolgården.
Deprimerande asfalt. Noll planering och tankeverksamhet i
det faktum att allt fler väljer att skjutsa sina barn med bil.
Då får man vackert anpassa omgivningen och göra det så
säkert som och smidigt möjligt.
Dåligt med grönytor
Mycket folk på liten yta. Svårt för personal att överblicka
alla ytor bland alla byggnader.
Ganska tråkig ger ingen inspiration till lek. Stor gård många
olika platser att vara på. Har personalen koll på var alla är?
Fler utrustning för barnen att leka med
För trångt. Trasiga leksaker. Varför inte konstgräs som på
Eklunda?
För lite aktivitetsvalmöjligheter. För många barn att
samsas om för liten yta och tillgång till "leksaker".
Alldeles för dåligt med växter, rabatterna är bara jord och
ogräs... Tex: varför togs buskar bort vid södra skolan och
sen står bara en ogräsfylld rabatt där! För mycket asfalt
och grus.
Dåligt planerad med tanke på de vuxnas möjlighet till
övervakning.
Vore kul att jobba bort ännu mer av det något slitna
uttrycket.
Slitet, dåligt underhåll
Många barn som samsas om utrymme.
Stökig
Mycket asfalt
Asfalten dominerar
Skolgården är stor för de små barnen, rastvakterna har nog
svårt att hålla uppsikt.
Stor gård med ”dolda” områden där det är svårt att hålla
uppsikt över barnen.
Nu i vinter har det varit lite väl halt på sina ställen.
Barn är ofta ensamma på alla platser nära trafiken!!!
Trist sliten miljö med mycket grus och asfalt.
Kanske borde en del saker renoveras, ev bytas ut mot
nyare saker. Men det är ju en kostnadsfråga så det kanske
kommer att ta ett tag.
Finns inte mycket att göra på skolgården enligt flera barn.
Önskvärt om fritids kan gå till någon större lekplats eller
skridskor el dyl.
Mycket asfalt och lite fantasi.
Det är synd att så stor del av skolgården har asfalt som
underlag. Det vore bra att se över ”leksakerna” på gården
för förskoleklass och ettor. Under rutschkanan är det ett
stort hål och klätterställningen har lösa brädor.
Kommentarer 4-6:
Tycker att det är en väldigt tråkig skolgård. Men det var
den när jag oxå gick där. :)
Otryggt, med för lite övervakad aktiviteter
För lite ytor att röra sig på, mycket asfalt.
Tråkig skolgård mycket asfalt och lite grönt. Finns dåligt
med sittgrupper.
För mycket asfalt.
Bra med separata skolgårdar för olika åldrar, men alltför
mycket rullgrus och asfalt och trista miljöer ö h t.
Kanske några fler basketkorgar. Vet att kompisgungan är
populär, en till sådan?
Ganska ”tråkig” skolgård för barnen i åk 4 och upp. Mer
kompisgungor osv för att alla ska kunna ha chans att göra
saker på rasterna.
Mycket asfalt. Fantasilöst.
Det verkar nästan bara gå att spela landbandy och fotboll,
dåligt med grönytor!
Mest asfalt. Lite grönområden. Liten yta att få plats till lek.
Lite lekredskap att tillgå.
Kommentarer 7-9:
Alltid väldigt ostädat med bl a höstlöv som aldrig sopats
upp och rabatter som ser skräpiga ut.
Bandymål, pingisbord, blommor, konst mm bra att det
finns.
Hyfsad, svårt at göra något jättebra i stads skola. kan nog
bli bättre
Tråkig utemiljö.
Det är en tråkig utemiljö, grå och trist.
2. Hur tycker du att ditt barn upplever rasterna? Med
frågan tänker vi på bl a leksituationerna, längden på
rasterna, trivsel och trygghet.
Kommentarer F-3:
Har varit med på skolgården, östra skolan. Det värsta jag
sett o hört. Fler engagerade rastvakter
De vill nog vara inne, men det är viktigt med friskluft och
sol
Har man kompisar och vill spela hockey, använda
innebandyklubbor, spela fotboll, åka rutschkana eller
klättra finns aktiviteter. Vill barnen däremot vara mer
pyssliga är det dåligt med grönt och myshörnor.
Mitt barn har alltid älskat rasterna, lilla gården på södra
var tråkig, men den används väl bara av förskolan nu...
Har inget att göra. Otrygga.
Mycket barn på rasterna. Kanske vore olika rasttider ett
alternativ. Tex f-1 har rast tillsammans och 2-3 har rast
tillsammans. Mindre tryck på leksaker, gungor, kullen osv
samt färre barn som kan hamna i bråk. Lättare för
rastvakterna att stötta i leken. Uppfattar det som om det
är ganska mycket konflikter på rasterna. För att minska
detta skulle några vuxna och barn varje vecka kunna
ansvara för rastaktiviteter, lekar. Viktigt att även varje
klass arbetar med att tydliggöra vad man kan leka på
rasterna, lär ut lekar och aktiviteter.
Det borde finnas mer planerad styrd rastaktivitet som
erbjuds eleverna. Som nu springer alla runt och får hitta på
egna saker vilket lätt innebär "jaga" lekar som lätt urartar
och blir till konflikter.
Jag borde intervjua dem mera...
Stökigt och alltför många incidenter utan vuxnas översyn.
svaret blir ibland kul ibland för lång rast
Gillar fotboll och det är väl det som erbjuds.
Barnet är trygg med klasskompisarna.
Hon verkar trivas bra.
Det händer alltid saker som de vuxna ej ser. Undrar
däremot om det finns tillräckligt många rastvakter o om de
i så fall cirkulerar. Skulle även önska ex ”gruppstärkande”
aktiviteter utomhus, där en vuxen finns med. Ett alternativ
till de som ej gillar bandy.
Fungerar dåligt med tryggheten vid försök att lämna ute
direkt på morgonen ca 7.45-8.00.
Saknar info kring hur lämning på skolgård på morgonen ska
gå till.
Kan ibland tycka att rasterna är långa och barnen känns lite
lämnade för sig själva (de mindre barnen åk 1 och mindre).
Kan lätt bli att de hamnar utanför och inte riktigt vet vad
de ska göra.
Han verkar trivas.
Ofta alldeles för lite personal. Resultatet blir att man inte
har överblick över vad som händer.
För få rastvakter. Mobbning förekommer.
Min dotter har problem med kamraterna på rasterna. Det
är för lite personal ute med de yngre barnen.
Långrasterna upplevs som otrygga.
Det finns tillfällen då saker hänt då ingen vuxen varit med
och styrt upp. Bra med bollrinken som verkar nyttjas av
många.
Mitt barn känner sig inte tryggt och vill inte gå ut på
rasterna.
ofta utan personal
rast är toatid... men vem vill besöka dem?
Det har varit en del problem (att de inte går in, inte hör
klockan etc), men nu är det mycket bra.
Stökigt med så mycket barn.
Upplever att det är för få vuxna på skolgården under
rasterna.
Många barn. Otryggt. Svårt att hitta sina kompisar. Vuxna
ser inte alltid när det uppstår situationer.
Kommentarer 4-6:
Otrygg
På vintrarna tycker inte mitt barn att det är särskilt kul att
alla måste vara ute. Medans lärarna är inne där det är
varmt.
Finns bara en kompisgunga. Vet inte inte hur det fungerar
med rastvakter. De barn som inte har någon att hänga
med kanske behöver ha någon plats att vara på för att
känna sig trygg ex hos en aktivitetsvärd. Någon vuxen som
har ansvar att hitta på en aktivitet varje rast för barnen
och att det är frivilligt för barnen att vara med. på så sätt
förebygga otrygghet på raster och förebygga ensamhet.
behövs många vuxna som engagerar sig i barnen även om
de går på mellanstadiet.
Stökigt runt fotbollsplanen emellanåt.
Stökigt, ingen tid att hjälpa, ständiga vikarier, ingen
kontinuitet, överhuvudtaget dålig miljö och situation.
för dåligt med rastvakter.
Något enstaka barnkan orsaka mycket bråk, men annars är
det bra.
Sportar mycket och verkar tycka det är skoj!
För mycket tävlingsinslag i lekar. Vet dock att klasslärarna
jobbar med det.
Vet helt enkelt inte.
Ok!
För få vuxna som kan finnas till hands.
Kommentarer 7-9:
Ibland för korta.
Tryggheten är bristfällig
Har inte hört något problem
Vad ska en sjundeklassare göra på en rast. Dom sitter väl o
hänger nånstans.
Längden har jag ingen åsikt om. Däremot verkar hon ha
väldigt roligt på rasterna :-)
Finns lite att göra vilket kan resultera i onödigt tjafs
3. Hur tycker du att ditt barn upplever lektionerna? Med
frågan tänker vi bl a på möjligheter till att få arbeta i
grupprum, arbetsro i klassrummet, och längden på
lektionerna.
Kommentarsfält saknas.
4. Hur är den psykosociala miljön i skolan? Med
psykosocial miljö avser vi allt från trivsel och trygghet till
diskriminering och stress. Kommentera gärna!
Kommentarer F-3:
Det finns diskriminering bland barnen, men jag upplever
att man har kunnit prata med lärarna o situationen har
blivit bättre.
Vissa elever är rädda för busschaufförerna speciellt när de
har idrottsdag och skall ha med skridskor mm
När man som förälder tar kontakt med skolan om
missförhållanden har det i vissa fall blivit totalt ignorerat
och i andra har de iallafall lyssnat. Har helt olika erfarenhet
beroende på vilket av mina barn som det gäller.
Mitt barn trivs och är glad i skolan.
Barn i grupp är som de flesta grupperna, dåliga saker
förstärks.
Stora klasser och lite personal gör att det blir svårt för
pedagogerna att hinna se barnen och både arbeta på
individ och gruppnivå. Att skola och fritids delar lokaler
bidrar till att fritidsmiljön blir torftig. Mycket barn på liten
yta gör att det lätt uppstår konflikter. Språkbruket på
skolan bland de yngre åldrarna är inte bra! Flera lärare har
slutat eller blivit sjukskrivna i åk 1, vilket tyder på en hög
arbetsbelastning och stressnivå hos lärarna. Självklart
känner barnen av detta också men har inte möjligheten att
stanna hemma. När något går fel gällande det sociala och
den kunskapsmässiga biten är det vår erfarenhet att det
tar för lång tid innan skolan ändrar rutiner, provar ett
annat sätt för att förändra. Trygghetplanen är inte
levandegjord bland elever och föräldrar och behöver i
mycket större utsträckning arbetas med på skolan så att
den kan genomsyra den dagliga verksamheten.
Känns som det händer en del negativt runt raster ute på
gården. Man får också intrycket av att det är väldigt
ansträngt vad gäller resurser (både personalmässigt och i
"pengar"). Flera lärare som innan skolstart skulle ha klasser
har "försvunnit", formodligen pga utbrändhet.
Inte kul att gå i stökig klass och få ständiga slag av någon
som inte förstår bättre.
Tråkiga lokaler ser gammalt o slitet ut toaletterna under all
kritik! BRA med små klasser dock. För många barn på
fritids om ser till antal personal.
Varierar naturligtvis hur gruppen mår osv. men överlag är
det bra
Ett barn i klassen har ett utåtagerat sätt både fysikt och
psykiskt mot både barn/vuxna. Detta har pågått i snart tre
år trots att föräldrar har vädjat till skolledningen. Skolan
tar INTE sitt ansvar att skapa en trygg miljö för de här
barnen.
Sådär. Verkar vara lite kort om personal samt att
säkerheten är dålig. Inget riktigt system för att kolla vad
som hänt, t ex om ett barn ej dyker upp på utsatt tid.
Vårt barn fäller kommentarer om fröknar som är sjuka
länge, finns en undran... Själv är jag bekymrad över
personal som är ensam med en grupp skoltid/fritidstid.
Måste de hjälpa ett enskilt barn med något kan mycket
hinna hända i rummet bredvid. Har varit situationer som
jag tror undvikits med fler vuxna. Även önska fokus på
aktiviteter som stärker gruppsammanhållning,
konfliktlösning i barngrupperna med flera vuxna i
närheten, ex vattenkrig inomhus. Nästa gång är det en
person som blir utsatt.
Det enda som vi upplever som negativt är starten på
”lämna ute”.
Känns till viss del otryggt. Ingen bra struktur när det gäller
raster och fritids. Lite personal. Behövs styras upp mycket
mer.
Ibland är det pratigt, många barn som skapar stress.
Har varit i kontakt med rektor ÅTSKILLIGA gånger både via
mail samt telefon ang den katatrofala situationen som
råder i mitt barns klass. Ingenting händer.
Förskoleklass verkar det som att det inte är tillräcklig koll.
Bättre i 2 klass.
Duktiga, trevliga och omtänksamma pedagoger i båda våra
barns klasser (FA och 2C). De problem vi upplever har att
göra med barn som är elaka mot andra barn.
Min dotter tycker inte att hon har kompisar, men jag
tycker lärarna är suveräna på att hitta sätt att göra nya
kompisgrupper.
Många vikarier och ibland upplevs osäkerhet vem de ska
vända sig till eller vem man som förälder ska vända sig till.
Det finns barn i vår dotters klass som uppträder högst
olämpligt. Störigt, och helt oacceptabelt. Ingen studiero
alls. Kränkande ord har blivit vardag. Vi har påtalat detta
till läraren. Hoppas på förändring. Barn som vill ha ro får
flytta på sig. Besviken.
Det finns problem med en del barn som retar och utsätter
andra barn för verbala kränkningar.
Det är DÅLIGT att bara de som fick specialpedagog får
hjälp. Fritids är en miljö där vuxna spelar spel med
varandra och barn får göra vad de vill. ENSAMMA i olika
rum.
Lärarna verkar känna sig utarbetade och saknar stöd.
Många elever på skolan har ett fult språk mot varandra
som man hör på skolgården. Tror att det är viktigt att vi
föräldrar även arbetar med detta på hemmaplan. För
många av de barn som använder orden mot varandra är
det tomma ord och de menar inte så illa, men de som
däremot blir kallade något blir ledsna.
Det har varit/är en ganska hård miljö i avseende på
språkbruk etc men nu verkar skolan ha tagit tag i detta och
arbetar med förbättringar.
hon trivs bra
Stökigt i klassrummet p g a mycket prat och oro bland
barnen. Jobba mer med uppdelning i olika grupprum för
att få ner ljudnivån och öka koncentrationen bland barnen.
På gården är det väldigt mycket barn vilket också kan leda
till osäkerhet och stökiga situationer.
I mitt barns klass har det varit mycket stökigt vilket jag som
förälder inte fått information om. Det yttrade sig genom
att sonen började få svårt att somna om kvällarna och har
mått dåligt. Trots kontakt med skolan fick vi inte veta hur
illa det var förrän på ett föräldramöte som framtvingats av
andra föräldrar och då det kröp fram att både
specialpedagoger och skolpsykolog varit inkopplade utan
att man informerats.
Kommentarer 4-6:
I trean finns det barn som upplever att de blir mobbade,
fula kommentarer. många barn säger ifrån men de slutar
inte.
Stressigt vid mat och idrott
Får ofta ont i magen av skolan
Vårt barn upplever inga stora negativa saker. Vi är lite
frågande dock till att så pass många elever väljer att lämna
skolan för andra skolor.
En bra klass och jag tror att det inte förekommer någon
mobbning i klassen. Bra lärare. Matsituationen är under all
kritik. När jag varit och ätit i matsalen så är det en hög
ljudnivå och omysig matsal.
Inte helt ok. Finns tillfällen då man verkligen undrar varför
ingen tar tag i saker ordenligt
I vissa fall ingen arbetsro, och ganska stimmiga lektioner.
Verkar inte vara något större problem för eleverna,
däremot kan man undra hur det är för lärare, frånvaron
och vikarierandet förefaller inte normalt jämfört med
andra arbetsplatser.
Har inte upplevt någon stress, 6:an fungerar bra.
Ingen får vara utanför.
Mycket nöjd med skolan och pedagogerna. När det varit
något har de snabbt agerat. Otroligt trevlig och proffsig
personal:)
Jag upplever att det blir en viss stress för barnen att hänga
med ex alla ska ha en iPhone.
Störs mycket om det blir för stimmigt, vilket det blir alltför
ofta.
Det vi hör, verkar bra!
Bra personal som gör allt de kan. För få vuxna för att räcka
till. Fler elevassistenter behövs till barn med behov.
Kommentarer 7-9:
Vår son berättar väldigt lite om skolan även när vi frågar.
Vi tror han trivs eftersom han går till skolan varje dag.
Ibland är det elever som springer omkring och stör i stället
för att koncentrera sig på skolarbetet. Periodvis stress när
flera lärare har läxförhör och prov samma dag eller vecka.
Har tyvärr fått höra att vissa barn är utsatta för mobbing i
årskurs 7. Det värsta är att även lärare retar, mobbar, och
skrattar åt dessa redan utsatta barn! Oerhört viktigt att
gemensamt ta tag i detta problem! Omgående! Det är inte
ok att mitt barn, ej utsatt, ska må dåligt för en
klasskamrats skull.
Från mitt perspektiv som förälder så är denna fråga svår
att besvara. Helhetsupplevelsen kan bara min dotter
besvara, det beror helt på hennes upplevda känsla vilket
oftast är kopplat till viss situation/händelse som inträffat
eller period av stress där många faktorer spelar in.
Vet att det förekommer mobbing men hoppas att lärarna
tar tag i det.
Svårt att svara på. Han blev vittne till en händelse och
inkallad till ungdomsroteln hos Polisen. Verkar inte ha stört
honom
Dålig uppföljning med olika situationer från rektorns håll
Upplever att lärarna är snabba på att se om problem
uppstår så att ev problem kan finna lösning.Tycker dock att
sättet som ungdomarna pratar med varandra kan upplevas
som kränkande. De borde vara lite mer eftertänksamma på
vilka effekter det som sägs till varandra kan ha i det långa
loppet eller att alla inte har samma normer hur man skojar
någon kanske tar illa upp.
Mitt barn har bitvis upplevt viss otrygghet men har framför
allt nämt andra barn som utsatts för kränkande
särbehandling utan att skolans personal reagerat. Orsaken
till det är oklart.
Vårt barn trivs bra hos er. Tror att ni gör ett toppenjobb
med det,
5. Hur tycker du att informationen från skolan fungerar?
Kommentarer F-3:
Då jag lägger schema skulle information om föräldramöten
osv behövas betydligt längre tid i förväg och det har även
hänt att jag missat föräldramöte på grund av att ingen
information kommit ut.
Får veckobrev med bra och tydlig information varje vecka
och skolans hemsida är också bra.
Saknar PP (pedagogiska planeringar)
Ibland bra ibland lite sämre... är mycket beroende på
lärare
Veckobrev från klassläraren fungerar bra. Tyvärr dålig
framförhållning från skolledningen när de ska informera
om ändringar.
Bra kommunikation från klasslärare men så fort det gäller
övergripande kommunikation så brister det. Det har till
exempel bytts ut personal utan att man fått reda på det
förens det är ett faktum. Man kan då inte förbereda sitt
barn alls. Enligt ansvarig pedagog fick inte den veta detta
heller, fast det var i den klassen pedagogen var ansvarig.
Svåra ämnen/problem kommuniceras dåligt
Inte så mycket hembrev längre. Det var bra att få höra om
vad som hänt i veckan som gått. Vet att logg bok finns ,
men upplever den inte lika bra som info.
Rektor svarar på mail. Lärare skickar veckobrev. Viktigt att
vi får info så att vi kan samarbeta/följa upp det som
händer i skolan. Info har förbättrats efter att
föräldragruppen efterfrågat bättre dialog.
Från klasslärare bra, men inte mycket från skolan i övrigt.
Vi får veckobrev, annars har vi ännu inte haft något möte
med läraren som började i januari. En gång var hon kvar i
klassrummet när jag hämtade så då hälsade jag.
Bra med respons veckovis från klassläraren, både vad som
fungerar och det som fungerar mindre bra.
Veckobrev=bra, där man också skriver hur veckan har varit
i avseende på klassituationen, och ev problem som har
dykt upp.
Det kommer alltid information kontinuerligt = mycket bra!
Däremot är det väldigt lärarberoende om man utöver den
positiva informationen även ”vågar” informera berörda
föräldrar om det hänt något negativt. Båda delarna
behövs.
Kommentarer 4-6:
Har blivit bättre tycker jag.
Kan ha missförstånd ibland men det löser sig för det
mesta.
Det är inte så mycket info men vi har egentligen inte
saknat något så då får vi anse att den är bra.
Toppen med mejl
Hade varit bättre om allt sköttes elektroniskt. Allt detta
skickande av papperslappar fram och tillbaka känns
otroligt förlegat. Dessutom är risken för att papper
försvinner på vägen ganska stor.
Var obefintlig de första åren eller fullständigt felaktig.
Vi får mail om det mesta, tycker det är bra. Information
kan man inte få för mycket av.
Nöjd.
Generella informationsmailen kommer lite för sällan.
Mejl fungerar bra!
Kommentarer 7-9:
Handledarna mailar info om det hänt något speciellt.
Annars är det skriftliga omdömen, utvecklingssamtal och
betyg.
Visserligen är barnen så stora men ibland saknar jag info
om kommande idrottsdagar osv. Min son har inte full koll
på sådant.
Jag tycker det fungerar bra.
Inget att anmärka på nu.
Vi får inga veckobrev, all information kommer med
eleverna och det är inte alltid dom kommer ihåg att
berätta
Vet inget annat
får snabbt höra från lärarna om det är något
6. Hur tycker du att undervisningen fungerar? Med frågan
tänker vi på klassrumssituationen, pedagogik,
kunskapsinhämtning och kvalitet.
Kommentarer F-3:
Vi är mycket nöjda med vår pedagog men utifrån barn med
särskilda behov blir det ibland stökigt, mer tillgång till
mindre grupper vore att föredra. Almby skulle kunna
profilera sig som en skola med små klaser.
Läxhjälp är bra, o det behövs.
Upplevs som stökigt i bland och orolig stämning
Förskoleklass, där har de inte tillräkligt med tid för det de
ska lära sig som förberedande för skolan då tiden kortats
ned. Skolan fungerar när lärarna och fritidspedagogerna är
på plats.
Tror den funkar bra under dom förutsättningar som finns.
Mitt barn arbetar långsamt och behöver lite extra stöd för
att komma igång och det finns det tyvärr inte mycket
utrymme för... Det kan mitt barn känna sig ledsen för
ibland.
Ok klassrumssituation, engagerade och duktiga pedagoger.
Lite gammaldags undervisning i de tidigare åldrarna.
Behöver ta in den nya tekniken som ett naturligt inslag i
undervisningen. Arbeta utifrån en mer dialogcentrerad
undervisning där den kommunikativa förmågan tar en
central roll. Den kommunikativa förmågan genomsyrar
hela LGR 11 och ligger till grund i alla förmågor som barnen
ska utveckla i år 3 och år 6. Det saknas en röd tråd i
arbetet, dokumentationsredskap, utvärdering, uppföljning,
målsättning pedagogiska planeringar osv. Har inte fått ta
del av en enda pedagogisk planering där målen tydliggjorts
samt hur arbetet ska utformas och bedömas. Blir då svårt
för både barn och föräldrar att vara med på tåget. Skolan
blir inte likvärdig! Här behöver ledningen ta ett aktivt
grepp och arbeta med kvalitetssäkring. Almby skolan har
en hög måluppnåelse men skolan befinner sig i ett
homogent bostadsområde med ofta välutbildade föräldrar.
De skulle kunna vara ännu bättre både pedagogiskt,
kvalitetmässigt och en ännu högre måluppfyllelse.
Emma är en underbar lärare, som är lyhörd, och ser och
hör barnen!
Svårt att svara på. jag borde göra heldags studiebesök
först.
Jag tycker lärarna är duktiga, men mycket finns att göra för
att det ska bli lugnare i klassrummen.
Mkt höga krav.Från läraren allt går rask fram ser i år o hör
lite ol lek dvs det sociala! Önskar mer studiebesök
utevistelse!
HAR STOR TILLLIT TILL PEDAGOGERNA
Läraren har varit mycket sjukskriven och det har inte
funnits vikarie. Krismöte med föräldrarmöte. Jag som
förälder funderar över hur mycket mitt barn har missat då
det längre perioder saknas en klasslärare. Då läraren har
varit i tjänst har det fungerat mycket bra.
Under utveckling, just nu fokus på sociala faktorer.
Jag har svårt att veta vad ett barn ska kunna vid en viss
ålder. Mitt barn har lätt för sig just nu så jag kan inte
bedöma pedagogiken.
Eftersom arbetsmiljön i klassen är undermålig kan ingen ta
till sig kunskaper på ett bra sätt.
Se ovan (dvs svar på fråga 4: Det finns barn i vår dotters
klass...)
Det har varit ett ganska omtumlande år med sjukskriven
klasslärare och många pedagoger i omlopp. Mindre bra
med så många olika byten. Många gånger har det även
upplevts som stökigt & högljutt i lärsituationer. Bra
struktur på läsläxor.
BRA lärare
Skolan har satt in resurser för att göra nått åt det som har
varit (väldigt stökigt i klassrummet) och nu verkar det
fungera.
Svårt att veta, men det behövs definitivt en lugnare
klassrumsmiljö för att få ut mer av själva undervisningen.
Upplever att klassläraren är en dålig pedagog.
Stökiga lektioner
Svaret avser mitt barn i klass 3 B. Jag är mycket nöjd med
Åsa Fridell som pedagog!
Kommentarer 4-6:
Men om rektorn vågade anställa vikarier på längre tid vid
misstanke om långtidssjukskrivning för lärare skulle
eleverna lära sig mer. Dessutom skulle färre byta skola på
grund av missnöje, vilket otroligt många frustrerade gör till
hösten. Tur att man har ett barn som är bra på att lära sig
själv...
Varierande. Lite frågande till lösbladssystemet avseende
läxor. De personliga omdömena upplever vi som i stort sett
obegripliga och alldeles för överarbetade för att ge en bild
av hur det går för vårt barn i skolan. Lärarana fyller
dessutom i dem olika. Tycker inte att lärarna lyckas skapa
den där riktiga glädjen och motivationen att lära sig.
Svårt att svara på eftersom jag inte varit med på lektioner
och inte har något annat att jämföra med. men utifrån vad
jag hört så är det bra.
Olika i olika klasser för olika barn, generellt sett rätt så bra.
Mellanstadiet fungerar mycket bättre än lågstadiet
Det är toppen.
Tycker dock att skolans hälsoprofil bär stärkas. I dag har
man mysdagar, filmdagar osv (flera ggr per termin) där
man uppmanar barnen att ta med sig godis och chips för
40 kr per barn. Jag tycker att det strider mot hälsoprofilen.
Jag tycker också att dessa mys/filmdagar inte fyller någon
som helst pedagogisk funktion. Visa i så fall filmer i ett
undervisningssyfte eller byt ut mot mer hälsotema som
någon uteidrott eller hälsosam mat.
mycket bra lärare
Min dotter, som tidigare gått i en annan skola, har äntligen
fått de pedagogiska resurser och den studiero hon så väl
behövt!
toppenlärare
Bara om det är tyst under lektionen, och samarbete
Ganska OK, men det verkar vara lite för låga krav.
Stora klasser dock...
Jättenöjd!
Jag tycker att det bör vara fler lärare så alla hinner få hjälp.
Som jag tror utifrån vad mitt barn kommer hem och
berättar.
Kommentarer 7-9:
Vår son berättar väldigt lite om skolan och tycker att vi
frågar samma frågor hela tiden. Pedagogik får vi ingen
information om från de olika lärarna. Eleverna verkar inte
få respons, vad som kan utvecklas på uppgifter de gör. Det
verkar som det är rätt eller fel och antal rätt som gäller,
inte hur eleven kan göra för att utvecklas.
Får alltför ofta höra att det inte är lugn och ro i
klassrummet. Att läraren inte kan respektera barnen och
får då inte själv respekt.
Upplever att det är olika kvalitét på olika ämnen. Får ibland
känslan från min dotter att undervisningens kvalite blir
lidande av att lärarna pedagogiskt inte räcker/når eleverna
med kunskapen. Det krävs mer pedagogisk lyhördhet för
mottagaren dvs eleven.
Funkar bra enligt mitt barn.
Verkar var en klick som stör påp lektionen men han säger
att han kan koncentrera sig i ala fall
Beror mycket på läraren.
Klassföreståndarna försöker hålla ordning i klassrummen
men tyvärr finns det en del "stökiga" barn, då får dom
andra svårt att koncentrera sig
Vissa lektioner t.e.x. Engelskalektion
Lärarna verkar ha god kännedom om vad den enskilde
eleven har för behov för att kunna fokusera på skolarbetet
Väldigt ojämn kvalitet vad jag har förstått på vårt barn.
Vissa ämnen är toppenbra medans andra är mindre bra.
Mycket är kopplat till lärarnas förmåga.
Beror mycket på den enskilda läraren, ibland mycket bra, i
några fall mindre bra
7. Är du medlem i föräldraföreningen?
Inget kommentarsfält
8. Tycker du att det behövs en föräldraförening?
Inget kommentarsfält
9. Skulle du kunna tänka dig att aktivt delta i
föräldraföreningen – till exempel genom att vara med i
styrelsen eller som funktionär vid något evenemang?
Kommentarer F-3:
Pendlar långt, vill ägna min fritid åt samvaro med barnen
och mina och deras fritidsintressen.
Bara om kopplingen till föreningen Hem och skola inte
finns
Tycker inte att det ska behövas skolan borde sköta det. Sen
kan föräldrar i enskilda klasser sköta lucia , bal osv.
Mer som funktionär än i styrelsen
Tidsbrist är boven här.
Har sökt plats till mina barn på en annan skola.
Ont om tid.
Jag arbetar själv på skolan och känner att det skulle vara
svårt att ”sitta på två stolar”.
Skulle vilja, men det beror på tidsåtgång, med tre barn så
har man inte så mycket tid, men jag har tänkt gå med så
fort den minste har vuxit till sig lite dvs om ca ett år.
Kommentarer 4-6:
Är jätte gärna med som fuktionär som ex men vill inte vara
med i styrelsen. :)
Är ensamstående föräld med arbete och studier. ingen tid
annars gärna.
Vi har inte tid. Vi är dock mycket tacksamma till dem som
ställer upp och gör detta viktiga arbete ideellt
Sitter med i styrelsen.
Kommunala skolor ska drivas med kommunala pengar.
Föräldraföreningen ska inte behövas för att finansiera olika
saker. Däremot borde det finnas ett föräldraråd.
p g a skolbyte
Hinner inte.
Jag är inte så drivande som person och tycker inte att jag
skulle vara bra i en sådan roll.
Har aktiva barn som är med i många föreningar där allt bör
ske på basis av att vi föräldrar ställer upp och hjälper till. Så
länge vi tycker skolan funkar lägger vi vår fritid på
föreningslivet.
Har tyvärr inte den tiden, är ledare i fotbollen som tar
mycket tid!
Kommentarer 7-9:
Kanske vid något enstaka tillfälle...
Aktiv i barnens aktiviteter utanför skolan som tar mycket
av min tid.
Tycker de som ställer upp gör det jättebra
Funktionär är jag gärna men vill inte vara med i styrelsen. :)
Eftersom jag är sjuk är det svårt att låsa upp mig i olika
uppdrag. Jag vet aldrig hur dagsformen är.
10. Vilken fråga tycker du att föräldraföreningen ska
arbeta med under nästkommande läsår?
Kommentarer F-3:
Vet inte. Tyvärr inte jätteinsatt, men som alltid diskutera
besparingar kontra trygghet, läroplansmål och
individanpassad skolgång.
Trafiken. Säkra vägar för barnen till skolan. "Skolpoliser"är det helt ur tiden?
Utveckla fritids verksamhet!
Vet ej
Förbud att köra in till skolan på de små vägarna. bilarna
kan parkera eller stanna på Vallgatan och barnen kan gå till
skolan.
Hur skolan ska kunna förankra och arbeta med
trygghetsplanen så att barn, föräldrar och lärare blir
förtrogna med den. Rastsituationen, utveckla skolgården
och dess aktiviteter. Driva frågan om kvalitet gällande
dokumentation, utvärdering, bedömning och omdömen.
Hur görs detta och hur ska skolan få till en röd tråd där
elever, föräldrar och lärare är delaktiga?
Lobba för att få till en bättre rastverksamhet och få
kommunen att rusta upp skolgården vid "innebandyplan".
Utemiljö, trivsel, gemensamma aktivieteter
personalbehovet o att almby skola måste lära att tänka
långsiktigt inte som nu.
Pedagogik
Utemiljön
Utemiljön
Trafiksituationen i allmänhet, i synnerhet skolbussarna
som kör omdömeslöst fort utanför skolan .
utemiljön är ett utvecklingsområde, möjliggöra att för
barnen att kunna utföra fler aktiviteter.
Fler pedagoger i klasserna. Vi har under hösten 2012 haft
så lite resurs att vår lärare fick utmattningssymptom. Först
då (efter jul)agerade ledningen och satte till resurs. Nu
fungerar det bra.
Trevligare och mer fantasifulla skolgårdar.
Oftare städning, toaletterna mycket skitiga. Mina barn vill
inte gå på dem. Vi vuxna skulle inte acceptera det.
Försöka få in ämnet livskunskap i läroplanen. Aktiviteter
som tar upp svåra situationer och känslor och på så sätt
rustar barnen för olika situationer. Miljöfrågor och
säkerhet på skolan.
Att försöka, på ett kreativt och intressant sätt, fånga
positiva idéer hur vi föräldrar kan hjälpa till att skapa en
bra skola. Finns det något vi kan köpa till skolan, samla in
pengar etc. Varför inte ordna en loppis i skolans regi där
ett bidrag går till nya innebandyklubbor till skolan.
Den psykosociala arbetsmiljön för elever. Hur fungerar
exempelvis trygghetsteamets arbete i praktiken?
Få till bättre trafiksituation vid Östra skolan. Enkelrikta?
Utnyttja framsidan av skolan till avlämningsficka t ex.
En föräldraförening kan vara ett bra stöd för skolans
sammanhållning. Man kan stödja och lyfta fram särskilda
saker som bara Almbyskolan gör. Almbyklassikern är ett
exempel. Konstveckorna ett annat. Kanske finns det fler
sammanhållande arrangemang som kan ge skolan ett
positivt ansikte utåt? Något som man gör tillsammans för
hela skolan, även år 7-9.
Tryggheten. Struktur på raster och fritidsverksamheten.
Mer personal i tid innan personal blir sjukskrivna.
Trafiken runt skolan, skolgården och förebyggande arbete
mot mobbning.
Bristen på engagemang från ledning.
TRYGGHET. Främst relationer mellan barnen men även
trafiksituationen. Trafiken är ett kaos på Prostvägen!
Mobbning
Lärarkontinuitet
Skolgårdsmiljön
Studieron
Ledningsfrågor och fokusering
Språkbruk, Trygghet
Fler pedagoger ute på fritids.
Vad gör pedagogerna på fritids?
Skolgården, då menar jag skötsel såsom att sanda. Just nu
är halva skolgården bestående av is. Vaktmästaren säger
att han troligen inte hinner sanda och det har inte hänt
något på ett par veckor. Minst två barn har slagit i
bakhuvudet varav minst ett fått hjärnskakning. Dessutom
har barnen fått tillsägelse att inte leka på skolgården för
den är för isig. Var ska de hålla till?
Lärarsituationen. Är det rimligt att så många lärare
sjukskrivs?
Trafiksituationen kring skolan. Det skulle behövas vara
enkelriktat upp på Rudbeckiusvägen längs Södra skolan.
Ibland när det är mycket trafik på morgonen tvingas man
backa mitt i korsningen bland barn, bilar och föräldrar. Då
har man dessutom andra bilar bakom sig som också måste
börja backa. Här är det en tidsfråga innan det kan hända
något allvarligt. Trafikförbudet på Prostvägen är också lite
krångligt. Det är svårt att hitta en plats att stanna på för att
följa med sitt barn in till skolan. Jag tycker att inringningen
sker lite sent, kl 8.10 när lektionerna ska börja 8.10. Det tar
en stund för våra barn att ta sig in och få av sig kläderna.
Om detta händer vid flera tillfällen under dagen så förlorar
de i slutänden ganska mycket undervisningstid. Till slut vill
jag tacka er föräldrar och ställer upp och engagerar er för
era och mina barns skull. Det är tur att ni finns och ni har
en viktig roll. Tack!
Trivsel, trygghet och utemiljö (blev visst tre frågor...)
Skolgården så att rasterna blir bra, så det finns något att
göra och leka med. Personal som är med på rasterna och
hjälper till att aktivera barnen och ser till att ingen är
utanför. Att skolmaten är bra och gärna serveras uppdelat
så man kan välja om man vill ha sås eller inte. Så man kan
göra sin egen sallad istället för att den är blandad. Att man
inte blandar maten utan barnen kan välja det de gillar och
prova lite av det de troligen inte gillar. Göra duscharna
trevligare.
Antal vuxenresurser per barn, särskilt i stökiga klasser.
Kommentarer 4-6:
Tycker ni gör ett bra arbete. Har ingen direkt fråga.
Integrationsfrågor
Skolbussar angående avgångar som inte timar lektionsslut
etc. Aggressiva chaufförer....mm
Kränkande särbehandling och mobbing för att säkerställa
en trygg skolmiljö för alla barn.
Skolgården
Trivsel i kombination med studiemotivation.
Något jag tycker är ett bekymmer på skolan är att gång
efter annan har det visats film på skolan som pedagogerna
inte i förväg har koll på innehållet i. Omdömet har brustit i
vad som visas. Vår eftarenhet av detta sträcker sig från
förskoleklass till femman för två barn. En annan
genomgående sak är att skolan till oss föräldrar alltid säger
att allt är så bra och att våra barn är så härliga. Jag har
svårt att tro att allt alltid är genomgående harmoniskt och
perfekt, därför skulle vi föredrar att höra mer som det
verkligen är t ex "just nu är det lite gnabbigt i klassen men
vi jobbar på det." Då skulle jag våga tro på pedagogerna de
gånger de säger att det är bra. Stort tack till er som jobbar i
föräldraföreningen!!!
Ökad trygghet för utsatta barn i skolan, Lugnare matsal
och en trevligare skolgård.
Att höja nivån på lågstadiet till den fina nivå som
mellanstadiet har. Först i fyran börjar det mesta fungera....
utemiljön
Har nära kontakt med högstadiebarn som säger att maten
inte räcker till dom. De får ibland bara äta delar av en
meny, såsom potatis och morötter osv. Man betalar för att
barnen ska ha 1 hel lunch/dag.
Det har senaste åren varit oerhört rörigt på hela
mellanstadiet på Almby skola med ständiga lärarbyten och
nya klasskonstellationer.
Mellanstadiets skolgård. Det finns flera ställen för fotboll
men barnen har önskat sig en innebandyrink ute (precis
som på Östra skolgården). Även mer lekutrustning. Peppa
lärare/skolledning att fokusera på skolans hälsoprofil i
vardagen de den lätt tappas bort och fokus hamnar på
onyttigheter.
Det måste utredas varför man kan gå flera år och i princip
enbart ha vikarier. Psykosocial arbetsmiljö.
Är det rimligt att så många lärare sjukskrivs och att det
ideligen byts vikarier?
Svårt att säga, just nu funkar allt bra. Restaurangen är ju på
gång så det är bra.
Kom inte på något, trots att jag verkligen försökte.
Värdegrunden, kompisanda, fadderskap.
Ang skolgården bör den väl i alla fall se mer attraktiv ut och
med mer för barnen att göra. Man kan fråga barnen vad
som fattas till exempel! Skolklasserna är relativt stora och
den höga volymen i klassrummen kan vara en orsak till att
många inte hänger med på lektionerna och därför behöver
sätta sig någon annanstans för att kunna fullgöra sitt
arbete och koncentrationen blir bättre med mindre prat
runtomkring – t ex ett rum dör det ska vara TYST och om
dom inte sköter det åker dom ut p g a att man inte ska
störa andra! Finns mycket man kan göra för dom som inte
hänger med... Men det är ju brist på resurslärare och då
kan inte läraren som har en stor klass springa emellan hela
tiden.
Jobba för att rasterna ska vara bra före eleverna där alla
får vara med. Att maten serveras på ett sätt där man kan
välja om man ex vill ha kyckling, ris eller potatis eller
grytsås. Att man kan göra sin egen sallad, att den inte är
blandad innan. Att det är bra mat i skolan. Göra
omklädningsrummen och duscharna trevligare!
Kommentarer 7-9:
MOBBNING (ÄR INTE NÖJD MED SKOLANS ARBETE OM
MOBBNINGSFRÅGOR)
Värdegrunden, ICDP
Ingen åsikt
Framför allt saknas ett förebyggande arbete mot
kränkande särbehandling på Almbyskolan. Alla skolor är
ålagda att upprätta en handlingsplan mot ovanstående
som ska följas när detta väl upptäcks. Det generella
problemet för så gott som alla skolor som inte arbetar
förebyggande är att upptäckten sker alldeles för sent.
Konsekvenserna för den kränkte kan bli ödesdigra. Ett
evidensbaserat förebyggande arbetssätt är tex. Friends.
Vikten av att få eleverna att förstå att språket är det som
formar verkligheten, att det som sägs till någon annan bör
leda till något konstruktivt. Vad är ett roligt skämt och vad
är att retas?
Trygghet mot mobbning
Skicka lärarna på "drogutbildning" så dom kan se när
eleverna är påverkade. Arbeta för att kurator och
skolsköterska blir mer lättillgängliga, har alldeles för lite tid
på almby.
utanförskap utsattheten för enskilda elever
Trygghet och trivsel
Att passa in skoldagen efter hur bussarna till Norra Bro går.
Som det är nu får mitt barn vänta vissa dagar i 1 timme tills
bussen kommer. Då slutar han 14.50 och bussen går 14.45
Tycker att mobbningsfrågan alltid är viktig.
Samtidens sociala medier. Beslys hur våra barn interagerar
och kommunicerar i dessa forum. Hur hanterar och
bemöter vi föräldrar det som sker på nätet och hur
hanterar våra barn det? Stor okunskap hos oss föräldrar.
Mycket av våra barns dagliga tillvaro/sinnesstämning
påverkas kontinuerligt utifrån vad som sker på Instagram
eller andra forum, känslomässig påverkan. Jag tycker det
vore perfekt att bjuda in föreläsare, möjligen både mot
föräldrar och ungdomarna.
En trivsam och grönarer skolgård.Som uppstartare av
kulturella projekt på skolan för en trivsam sammanhållning
Bättre psykosocial miljö för att motverka mobbing.
Undersöka hur klimatet är i skolan. Förekommer mobbing?
Hur fungerar integrationen av andraspråkselever?
Download