Föreningar som ger stöd till familjer som har

Information
Sida 1 (7)
2015-08-14
Föreningar som ger stöd till familjer som har
anhöriga med funktionsnedsättning
Här finns information samlad om intresse-patient-anhörigfunktionshinders- och frivilligorganisationer i Stockholms stad som
ger stöd till anhöriga. Syftet är att underlätta för dig som
medborgare att få kontakt med organisationer som erbjuder stöd till
anhöriga och för organisationerna att nå ut till anhöriga med
information om sin verksamhet.
Följande organisationer har hittats via tidigare genomförda
kartläggningar, genom kontakter med nyckelpersoner inom
socialtjänsten och via sökningar på webbsidor. Organisationerna
ger stöd till målgrupper som kan vara aktuella inom socialtjänstens
alla områden. Via en enkät har de uppgivit att de har organiserat
stöd till anhöriga.
Barn, ungdom och familj
Rädda Barnens lokalförening i Stockholm
www.rb.se
Målgrupp: Barn och föräldrar
Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
www.atsub.se
Målgrupp: Alla (som kommer i kontakt med frågor kring barn som
blivit sexuellt utnyttjade)
Föräldraalliansen
www.fiss.se
Målgrupp: Vi vänder oss till kvinnor, män och barn (från förskola
till gymnasium).
Maskrosbarn
www.maskrosbarn.org
Målgrupp: Ungdomar i åldrarna 13-19 som har föräldrar som
missbrukar eller som mår psykiskt dåligt.
stockholm.se
Information
Sida 2 (7)
Funktionsnedsättning
Demensförbundet
www.demensforbundet.se
Målgrupp: Demenssjuka och deras anhöriga.
FHDBF Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med
Familjer
www.fhdbf.se
Målgrupp: Döva/hörselskadade/män/kvinnor/barn/ungdomar/hela
familjen m m.
Elöverkänsligas förening i Stockholms län.
http://www.febstockholm.se
Målgrupp: Elöverkänsliga i alla åldrar, både kvinnor och män.
Neuroförbundet Stockholm
www.neuroförbundet.se
Målgrupp: Målgruppen är personer med neurologiska sjukdomar
och skador samt deras närstående. Vi har även vår verksamhet som
riktar sig till profession och allmänhet.
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm
www.epistockholm.nu
Målgrupp: Personer som lever med epilepsi, samt deras anhöriga.
Dessutom personer som i sin yrkesroll kommer i kontakt med våra
medlemmar.
Reumatikerföreningen Stockholm
https://sthlmsforening.reumatikerforbundet.org
Målgrupp: Kvinnor och män i alla åldrar med någon av de 80-tal
reumatiska sjukdomar, samt anhöriga.
FUB Stockholm
www.fubstockholm.se
Målgrupp: Personer med utvecklingsstörning i alla åldrar samt deras
anhöriga.
Astma- och Allergiföreningen i Stockholm
https://astmaoallergisthlm.wordpress.com/
Målgrupp: Människor med astma, allergi, eksem eller annan
överkänslighet.
Föreningar som ger stöd till
familjer som har anhöriga med
funktionsnedsättning
Information
Sida 3 (7)
Demensföreningen Stockholm
http://www.demensforeningen-sthlm.com/
Målgrupp: Demenssjuka, deras anhöriga och vårdpersonal.
Attention Stockholm
www.attention-stockholm.se
Målgrupp: Alla som har någon beröring med NPF (neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning).
Föräldraföreningen Anonymous
www.anonymous.se
Målgrupp: En förening för föräldrar och vänner till ungdomar och
barn med neurologiska funktionshinder utan diagnos.
Svenska Downföreningen Nätverk Sthlm
http://www.svenskadownforeningen.se
Målgrupp: Personer med Downs syndrom, deras familjer, anhöriga
samt personal.
Afasiföreningen i Stockholms län
www.afasicenter.se
Målgrupp: Personer med afasi och deras anhöriga/närstående.
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län
www.sthlm.hjarnkraft.se
Målgrupp: Män/kvinnor/barn i alla åldrar med förvärvade
hjärnskador, deras anhöriga och närstående samt yrkesgrupper som
jobbar med människor med förvärvade hjärnskador.
Autism & Aspergerföreningen
www.autism.se/stockholm
Målgrupp: Personer med autism, Aspergers syndrom och andra
autismspektrumtillstånd i alla åldrar samt närstående.
Föreningar som ger stöd till
familjer som har anhöriga med
funktionsnedsättning
Information
Sida 4 (7)
Psykisk funktionsnedsättning
IFS Stockholmsdistriktet
http://www.schizofreniforbundet.se/omoss/organisation
Målgrupp: Personer med schizofreni och liknande psykoser samt
deras anhöriga.
IFS Stockholmsdistriktet
http://www.schizofreniforbundet.se/omoss/organisation
Målgrupp: Personer med schizofreni och liknande psykoser samt
deras anhöriga.
OCD-föreningen Ananke i Stockholms län
www.ocdforbundet.se/stockholm
Målgrupp: Anhöriga till personer med OCD (tvångssyndrom) i alla
åldrar.
Källan
www.schizofreniforbundet.se
Målgrupp: Barn och ungdomar som har en förälder som drabbats av
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.
Ångestföreningen (ÅSS)
www.angest-stockholm.se
Målgrupp: Personer med ångestrelaterad psykisk ohälsa samt deras
närstående.
Shedo
www.shedo.org
Målgrupp: Samtliga (som har någon beröring till psykisk ohälsa,
ätstörningar och självskadebeteende)
SPES Stockholmskrets
www.spesistockholm.se
Målgrupp: Efterlevande, över 18 år, som berörs av suicid.
Mind
www.mind.se
Målgrupp: Generellt personer med psykisk ohälsa och specifikt
unga vuxna, föräldrar samt äldre.
Föreningar som ger stöd till
familjer som har anhöriga med
funktionsnedsättning
Information
Sida 5 (7)
Missbruk
Svenska Brukarföreningens Anhöriga
http://www.svenskabrukarforeningen.se/anhoriga
www.facebook.com/groups/sbfanhoriga
Målgrupp: Alla anhöriga som har någon närstående som brukar
illegala/legala narkotiska preparat.
FMN Föräldraföreningen Mot Narkotika Storstockholm
http://fmn-sthlm.se/
Målgrupp: Anhöriga och medberoende till drogmissbrukare. Det är
t ex barn, syskon, sambo, föräldrar samt kompisar till missbrukare.
Frälsningsarméns/Kurön Familjeklubbar
www.kuron.se
www.familjeklubbar.com
Målgrupp: Vuxna män och kvinnor med
beroende/missbruksproblematik samt deras anhöriga.
FMN föräldraföreningen mot narkotika
www.fmn-sthlm.se
Målgrupp: Alla är välkomna som anhöriga oberoende ålder. Man
kan vara mamma, pappa, syskon mfl.
Ersta Vändpunkten, Ersta diakoni
www.erstavandpunkten.se
Målgrupp: Anhöriga till personer med missbruk/beroendesjukdom.
Vi vänder oss till barn, unga vuxna, vuxna och föräldrar.
IOGT-NTO Kamratstödet
www.iogt.se/stockholm
Målgrupp: Människor som har/haft missbrukare i sitt liv.
Spelberoendes förening Stockholm
www.spelberoende.se
eller
http://www.spelberoende.se/jag-soker-information/spelberoendesforeningar-och-stodgrupper/stockholm
Målgrupp: Spelberoende av dator eller penningspel samt anhöriga
till dessa personer. Från 18 års ålder och uppåt.
Föreningar som ger stöd till
familjer som har anhöriga med
funktionsnedsättning
Al-Anon
http://www.al-anon.se/
Målgrupp: Al-Anon är en gemenskap av anhöriga och vänner till
alkoholister.
Information
Sida 6 (7)
Kriminalitet
Bryggan Stockholm
www.bryggan.a.se
Målgrupp: Barn och unga som har en förälder eller annan
familjemedlem i häkte/ fängelse.
Ung i X-Cons
www.processkedjan.se/anhoriga/
Målgrupp: Alla (som har beröring till unga och kriminalitet eller
droger)
Äldre
Stadsmissionen Äldrecenter/Stenfasta
http://www.stadsmissionen.se/Socialverksamhet/Aldreverksamhete
n/
Målgrupp: Ålderspensionärer, både män/kvinnor
Övriga verksamheter
Frälsningsarmén Eken
www.fralsningsarmen.se/eken
Målgrupp: Män och kvinnor utsatta för övergrepp, i sorg,
relationskonflikter, ångest m m.
Föreningen Noaks Ark Stockholm
www.noaksark.org
Målgrupp: Anhöriga till personer som lever med hiv.
Sociala Missionen -Avdelningen Råd och Stöd
www.socialamissionen.se
Människor som har svag ekonomi, ofta är arbetslösa, lider av
psykisk/ fysisk ohälsa och saknar (resurser) nätverk i det svenska
samhället.
Föreningar som ger stöd till
familjer som har anhöriga med
funktionsnedsättning
Information
Sida 7 (7)
Frisk & Fri Riksföreningen mot Ätstörningar
http://www.friskfri.se/fa-hjalp/
Målgrupp: Personer som har en ätstörning samt deras anhöriga.
RFHL Stockholm
www.rfhl.se/stockholm
Målgrupp: Beroende/missbruk, våldsutsatthet, ekonomiska
trångomål, psykisk ohälsa.
HOPP Stockholm Anhörigstöd
www.hoppstockholm.se
Målgrupp: Anhöriga till personer utsatta för sexuella övergrepp som
är över 18 år, oavsett kön och könsidentitet.
Föreningar som ger stöd till
familjer som har anhöriga med
funktionsnedsättning