Brevmall

advertisement
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Till
Skolområde Syd, Herrhagsskolan
Alla vårdnadshavare som har elever på
Karlstad 2014-11-05
Herrhagsskolan
Stefan Pettersson, 054 540 33 17
[email protected]
Minnesanteckningar från klassombudsmötet 2014-11-05
Deltagare: Representanter från de olika klasserna
Herrhagsskolans föräldraförening har haft ett möte den 22/10 , där man
sammanställt synpunkter och frågor till rektor. Rektor framförde att denna
organisation är mycket bra för då hinner han med att prata med sin personal innan
klassombudsmötet och på så sätt kan svara bättre.
Fotbollsplanen
Det har varit stökigt vid fotbollsplanen före lovet (främst åk 5 och 6). Lärarna har
talat med sina elever och vi har upplevt att det blivit bättre. Eleverna har själva
bestämt att inte spela klass mot klass utan att man skall ha blandade lag.
Personalen följer upp och om det blir oroligt igen arbetar man vidare.
Arbeta mot diskriminering och kränkande behandling
Föräldrarna frågade hur många händelser som rektor utrett sedan skolstart. Rektor
har utrett 17 händelser, där 9 är anmälda till Barn- och ungdomsnämnden (BUN).
Dessa ärenden är lösta och avslutade. Förra året var det 22 ärenden varav 7
anmälda till BUN. Anmälan till BUN ingår som en rutin i vår plan mot
diskriminering och kränkande behandling.
Rektor delade också ut Herrhagsskolans nya plan mot diskriminering och
kränkande behandling (planen finns att läsa på hemsidan)
Återkoppling skola-hem
Föräldrarna undrade om man som vårdnadshavare får reda på om det hänt något på
skolan där ens barn är inblandad. Rektor sa att om det är en händelse som
personalen bedömer som allvarlig har vi som rutin att återkoppla till
vårdnadshavaren.
Föräldrarna tycket att det är viktigt att tidigt bli delaktiga när något händer och att
man får kontinuerlig information om vad klassen arbetar med för att kunna stödja
sina barn Föräldrarna upplever att mängden information från mentorerna är olika.
Man efterlyser en gemensam hållning. Rektor sa att det blir olika, men att man
efter föräldrarnas önskemål, skall diskutera en minsta gemensam nivå.
Rektor tog också upp vikten av att arbeta tillsammans så att man hjälps åt med att
stödja och utveckla eleverna. Det är en viktig framgångsfaktor.
Postadress: Karlstad, 652 23 Besöksadress: Karlagatan 28 karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 25 32 E-post: [email protected] Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad Bankgiro: 405-2213
sid 2 (3)
Vikarie situationen
Med anledning av att vi i en förskoleklass haft 8 olika kortidsvikarier pratade vi om
vikarie situationen. Rektor sa att man strävar efter att få samma vikarie, men att det
nu är svårare att få vikarier än tidigare och då vi har gemensam vikarieförmedling
kan det vara svårt att få samma. Förvaltningen arbetar med att öka antalet vikarier
mot förskola-fritidshem.
Mobiltelefoner
Föräldrarna hade diskuterat användingen av mobiltelefon och eventuella
kränkningar på nätet. Rektor sa att personalen inte har något problem med
mobiltelefonerna utan tycker det fungerar bra. Rektor har haft ett ärende under
förra året, där en elev blev kränkt på nätet. Vårdnadshavarna, mentorn och
elevhälsan löste det tillsammans. För övrigt har skolan inte fått någon signal om att
någon elev blivit kränkt. Om det sker är det viktigt att man tar kontakt med polisen
och skolan för att reda ut vad som hänt och stoppa kränkningarna.
Trygghetsteamet
Rektor informerade om rutinen skolan använder när rektor får kännedom om att en
eventuell kränkning skett. Rektor redogjorde för trygghetsteamets roll.
Trygghetsteamet kopplas in om kränkningarna inte upphör efter att mentorerna
utrett händelsen och talat med de inblandade. Trygghetsteamet består av
Specialpedagog Elin Landström, Skolsköterska Victoria Lundkvist Vikström och
Kurator Monica Linder.
Smaragden
Ingrid Sahlbäck kommer att gå i pension i vår. Vi håller på att rekrytera en ersättare
för Ingrid.
Frånvarosystemet
Vi pratade om hur frånvaroregistreringen sker och varför det är viktigt att anmäla
sjukdom och frånvaro innan skolan börjar. På Herrhagsskolan registrerar vi en
gång om dagen och det är på morgonen. Vi har det som en säkerhet om någon elev
inte dyker upp och inte är sjukanmäld. Om så sker får vårdnadshavaren ett sms.
Det är lika viktigt att ta kontakt med fritidshemmen på lov för vår personal har som
rutin att ringa hem och kontrollera om en elev, som har sagt att den kommer inte
dyker upp. Anledningen till rutinen är den händelse i Göteborg, där en flicka blev
bortförd.
Vi har inga problem med att eleverna är frånvarande utan vårdnadshavares
kännedom eller rutinmässigt kommer försent. Om någon elev skulle börja ”skolka”
eller komma försent tar mentor direkt kontakt med vårdnadshavaren via telefon.
Resultat på Nationella prov.
På svt.pejl kan man ta fram skolans resultat på nationella proven. Åk 3 är
publicerade och vi väntar på åk 6. Föräldrarna undrade hur vi arbetar med
resultaten. Rektor sa att vi följer upp dem. När det gäller matematik går alla lärare
sid 3 (3)
det statliga matematiklyftet. När det gäller svenska går fyra lärare en utbildning om
läsutveckling och läsförståelse. Våra lärare arbetar också med materialet ”en
läsande klass”.
Frukt på rasten
Föräldrarna önskade att vi skulle hjälpa de elever som har frukt med sig att komma
ihåg att äta den. Rektor sa att vi kan påminna dem, men att de får äta den på rasten.
Solen och rastaktiviteter
Vi pratade om att förr hade man den sol som finns målad på skolgården som
samlingsplats för de elever som ville få hjälp med leken. Föräldrarna önskade att
man återupptar den som samlingsplats och att de som leder de styrda aktiviteterna
samlas vid solen. Föräldrarna utryckte att de var nöjda med att vi infört styrda lekar
på rasterna.
På slutet pratade vi om skolmaten, disco och nästa års organisation
Stefan Pettersson
Rektor
Download