Trygghetsplan
Likabehandlingsplan och
plan mot kränkande
behandling
Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk:
• Diskrimineringslagen (2008:567) och
• 14a kap. i Skollagen (1985:1100).
Diskrimineringslagen ska främja barns och elevers lika
rättigheter, motverka diskriminering på grund av:







kön
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionshinder
sexuell läggning
könsöverskridande identitet eller uttryck
ålder
Begreppen trygghetsarbete och trygghetsplan kommer
fortsättningsvis att användas och innefattar då arbetet
för likabehandling och mot kränkande behandling.
1
Barn och elevers informella ansvar
Barn och elever har inget formellt ansvar i trygghetsarbetet.
Däremot ska vi uppmuntra barnen och eleverna till att reagera
på diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Barnens/elevernas roll och informella ansvar i
Brunnsskolans trygghetsarbete:
Det är alla barns och elevers gemensamma ansvar att påtala
diskriminering och annan kränkande behandling som
förekommer på skolan
Barnen/eleverna kan prata med:
- vårdnadshavare/anhöriga
- kamrater
- pedagoger
- trygghetsteamet
- rektor
- kurator, skolsköterska, specialpedagog eller någon annan
i elevhälsoteamet
2
Barns och elevers delaktighet
Barn och elever på Brunnsskolan ska känna sig delaktiga i det
vardagliga trygghetsarbetet. Barnen och eleverna ska
kontinuerligt under läsåret få möjlighet att diskutera och delge
personalen sina erfarenheter av skolans trygghetsarbete.
Uppföljning sker med hjälp av en enkät om tryggheten på
skolan och en karta över skolgården.
Barns och elevers rättigheter till stöd
Barnet och eleven har rätt att få stöd och hjälp när han eller
hon känner sig kränkt. Barns och elevers upplevelser av
kränkningar får inte avfärdas. Vem barnet eller eleven än
kontaktar i verksamheten har han eller hon rätt att bli tagen på
allvar och få stöd. Det är alltid den utsatte som avgör om ett
beteende eller en handling är oönskad eller kränkande.
I vår verksamhet kan barn, elever och deras
vårdnadshavare som vill ha stöd vända sig till:
- pedagoger eller andra vuxna på skolan
- rektor
- kurator, skolsköterska, specialpedagog eller någon annan i
elevhälsoteamet
- trygghetsteam
- skol-/klasskamrater
3
Kränkande behandling
På Brunnsskolan ska inget barn och ingen elev känna sig utsatt
för kränkande behandling av andra barn/elever eller vuxna på
skolan. Vi arbetar med värdegrundsfrågor och trygghetsfrågor
i alla barn/elevgrupper.
Åtgärder
Tidpunkt
Trygghetsfrågor
finns med som en
återkommande
punkt på
dagordningen vid
arbetslagsträffar.
Arbetslagsträffar
Arbetslagsledare
enligt
och arbetslaget
terminsplaneringen
Alla klasser arbetar Kontinuerligt
med
värdegrundsfrågor
och
trygghetsfrågor.
Hälsosamtal,
med återkoppling
till berörda efter
barnets/elevens och
vårdnadshavarnas
godkännande.
Ansvar
Klassföreståndare
Vid ordinarie
Skolsköterskan
hälsobesök i
förskoleklass, åk 2,
4 och 6.
4
Gemensamma
Aktualiseras vid
Klassföreståndare
ordningsregler som läsårsstart för
Rektor
aktualiseras och
elever och föräldrar
diskuteras vid
läsårsstart i
klasserna, i
elevrådet och i
skolrådet.
Fadderverksamhet
F - åk 3 – åk 6
åk 1 – åk 4
åk 2 – åk 5
Under läsåret
Vuxennärvaro på
Under skoldagen
raster där barnen
enligt
vistas genom
rastvärdsschema
rastvärdar, som bär
reflexväst för att
vara väl synliga.
Arbetslagen
Schemaläggare
Pedagogerna
5
Brunnsskolan rutiner vid utredning, åtgärder,
dokumentation och uppföljning av varje enskilt fall:
Steg 1
När personal uppmärksammar diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling utreder och åtgärdar de pedagoger
i arbetslagen som finns närmast barnet/eleven. Den pedagog
som ansvarar för utredning och åtgärd dokumenterar och gör
uppföljning.
Arbetsgången beskrivs nedan.
När en förälder eller annan person uppmärksammar
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på
Brunnsskolan uppmanas de att ta kontakt med pedagoger,
rektor eller trygghetsteamet. Utredning, åtgärder,
dokumentation och uppföljning sker efter arbetsgången nedan.
6
Arbetsgång vid steg 1:
Utredning: Pedagogerna har samtal snarast möjligt med
berörda om vad som har hänt. Utredningen ska allsidigt belysa
vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och
den/de som diskriminerat, trakasserat eller kränkt. Stor hänsyn
ska tas till den utsatta och övriga inblandade.
Åtgärder: Berörda kommer överens om förhållningssätt till
varandra. Föräldrarna till den utsatta och de övriga inblandade
informeras skyndsamt, om möjligt samma dag.
Dokumentation: Samtal och överenskommelser
dokumenteras skriftligt som tjänsteanteckningar.
Uppföljning: Ansvarig pedagog följer upp att
diskrimineringen, trakasserierna eller kränkningarna har
upphört.
Om diskriminering, trakasserier eller kränkningar inte upphör
är arbetsgången enligt steg 2.
7
Steg 2
Trygghetsteamet
 Ärendet anmäls till trygghetsteamet.
 En kopia av anmälan lämnas till rektor.
 Den utsattes vårdnadshavare informeras att kontakt har
tagits med trygghetsteamet av ansvarig pedagog eller av
trygghetsteamet.
 Trygghetsteamet utreder, åtgärdar och följer upp ärendet.
Trygghetsteamet informerar föräldrarna till den utsatta
och de inblandade. Rektor ingår i trygghetsteamet och får
därmed information om pågående ärenden.
 Åtgärdsprogram upprättas vid behov.
 Dokumentationen arkiveras i elevakten.
Om diskriminering, trakasserier eller kränkningar trots
ovanstående åtgärder fortsätter är arbetsgången enligt steg 3.
8
Steg 3
Rektor kallar till möte, där beslut kan fattas om vidare
åtgärder.
Vid behov kan anmälan göras till sociala myndigheter eller
polis.
När vuxna kränker barn/elever
Den som uppmärksammar eller får vetskap om att en vuxen på
skolan kränker ett barn/elev kontaktar rektor.
Barn/elever som upplever diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling från en vuxen på skolan kan ta kontakt
med rektor, trygghetsteam eller annan vuxen på skolan.
Rektor utreder och beslutar om åtgärder. Rektor informerar
vid behov barnets/elevens vårdnadshavare.
Förvaltningschefen kontaktas vid behov.
Utvärdering sker i trygghetsenkäten.
9