Blankett – Huvudmannens utredning av

Huvudmannens utredning av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
1. Utredningen avser händelse vid (skola):
2. Utredningen avser (elev):
3. Huvudmannen har mottagit anmälan, (datum)
4. Ansvarig för utredningen
5. Kartläggning av händelsen
6. Huvudmannens sammanfattande bedömning utifrån diskrimineringslag (2008:567) 1 kap. 4 § samt skollag (2010:800) 6 kap:
Typ av diskriminering:
☐ Direkt diskriminering
☐ Indirekt diskriminering
☐ Bristande tillgänglighet
☐ Trakasserier
☐ Sexuella trakasserier
☐ Instruktioner att diskriminera
Samband med:
☐ Kön
☐ Könsöverskridande identitet eller uttryck
☐ Etnisk tillhörighet
☐ Religion eller annan trosuppfattning
☐ Funktionshinder
☐ Sexuell läggning
☐ Förmodad sexuell läggning
☐ Ålder
Annat
☐ Kränkande behandling
☐ Övrigt: ______________________________
Motiv/kommentar:
7. Åtgärder, del 1: Följande åtgärder ska vidtas för att komma till rätta med den aktuella situationen.
8. Åtgärder, del 2: Följande åtgärder ska vidtas för att förhindra att liknande situationer uppstår igen.
9. Huvudmannens sammanfattade bedömning av ärendet
10. Datum när utredningen avslutats:
________________________
Signatur/utredare