Fastebol-Högby Skolor
Värdegrundspolicy och
Likabehandlingsplan
Grundskola, förskoleklass, fritidshem
och fritidsklubb
Vår vision:
”Vi står för ett lustfyllt lärande
i en trygg och
stimulerande miljö
med barnets alla sinnen i fokus.”
Rev. 110517
Samspel
Vår
värdegrundspolicy
Du har rätt att bli sedd och
lyssnad på.
Samspel
Då ska du också se och
lyssna på andra.
Du har rätt att känna dig
välkommen och trygg.
Trygghet
Empati
Då ska du medverka till att
andra känner sig välkomna
och trygga.
Du har rätt till kunskaper och
färdigheter.
Kunskap
Du har rätt att bli respekterad
för den du är.
Självkänsla
Respekt
Då ska du också respektera
andra och visa hänsyn.
Du har rätt att få vara med
och påverka ditt eget och
skolans gemensamma arbete.
Demokrati
Då ska du också engagera
dig, komma med förslag och
respektera gemensamma
beslut.
Du har rätt att få vistas i en
stimulerande miljö.
Ansvar
Då ska du också ta ansvar för
ditt arbete och ditt lärande.
Då ska du också ta ansvar för
dina egna, kamraternas och
skolans saker/material.
Likabehandlingsplan omfattar elev-elev, elev-vuxen, vuxen-elev.
I vår verksamhet:












har alla elever ämnet livskunskap. Detta främjar barnens sociala och emotionella utveckling,
vilket verkar förebyggande mot mobbing.
möter vi flickor och pojkar på lika villkor.
visar vi hänsyn och uppträder som vi vill att andra ska vara mot oss.
accepterar vi varandra som vi är.
uppför vi oss lugnt och samlat.
använder vi ett vårdat och trevligt språk.
lyssnar vi på varandra och väntar på vår tur.
tar vi avstånd från kränkande behandling, som att ge dumma kommentarer, retas, slåss och
mobba.
kommer vi i tid och har med oss det vi behöver till lektionen.
avstår vi från lekar, där vi kan skada varandra.
ska mobiltelefoner eller annan utrustning som kan störa undervisningen vara avstängd.
kartlägger vi elevernas trygghet i den inre och yttre miljön varje termin.
Vi håller vår miljö trivsam genom att:



vi är rädda om andras och egna saker.
vi håller snyggt i våra gemensamma rum och på skolgården.
skadegörelse, ovarsamhet och slarv med material på skolan återställs eller ersätts.
Så snart någon i verksamheten får kännedom om att en elev anser sig utsatt för
trakasserier eller kränkande behandling, är det viktigt att snarast utreda vad som hänt
och få kränkningarna att upphöra.
Om problem uppstår som behöver utredas och åtgärdas händer följande:
1. Enskilt samtal med den som blivit utsatt, för att ta reda på vad som hänt, vilka som varit
inblandade och hur länge det har pågått.
2. Enskilda samtal med den/de som utsatt eleven, för att göra klart att trakasserier/kränkande
behandling omedelbart måste upphöra.
3. Vårdnadshavare informeras så fort som möjligt om en elev upplevt sig eller utsatt någon för
trakasserier eller kränkande behandling.
4. Uppföljning och utvärdering görs med den som blivit utsatt, för att kontrollera att vidtagna
åtgärder efterföljs.
5. Dokumentation görs under arbetets gång och används som stöd för att följa upp åtgärder,
förändra dem eller sätta in nya.
Ytterligare åtgärder som kan bli aktuella:





Samtal i grupp mellan elever och berörda föräldrar.
Samtal i elevgrupperna om det som hänt och diskussion om hur vi ska gå vidare.
Anmälan till elevhälsogruppen för vidare åtgärder.
Vid kroppsskada kontaktar skolsköterska eller vårdcentral. Skadan dokumenteras.
Bedömning görs om ärendet ska anmälas till socialtjänsten/polisen.
På vår skola samverkar elever, föräldrar och personal.
Vi har:




föräldramöten, klassombudsmöten och skolråd.
handlingsplaner mot mobbing och för jämställdhet.
stödkompisar.
klassråd elevråd och stödkompisträffar, där vi har möjlighet att påverka vårt arbete och miljön i
skolan.
Ur Skollagen (2010:800)
5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former
av kränkande behandling.
Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Grundläggande värden
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet
syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och
lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en
som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår
gemensamma miljö.
Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes
välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell
läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt
motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva
insatser.
Ur Diskrimineringslag (2008:567)
4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har
behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett
förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss
könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst
funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet
har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och
som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen
eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.
5 § /Träder i kraft I:2011-07-01/ Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan
utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller
studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas
med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.