Likabehandlingsplan för Lärkans Förskola

advertisement
Likabehandlingsplan
Förskolan Viljan
2013-2014
Likabehandlingsplan för Lärkans Förskola
Från 1 april 2006 gäller lagen som ska främja barns och elevers lika rättigheter
och motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och
könsöverskridande identitet eller uttryck. Den ska också motverka annan
kränkande behandling såsom mobbning.
Lagen omfattar förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grund- och
gymnasieskolan samt kommunernas vuxenutbildning.
Definition av kränkande behandling
Diskriminering är en handling eller struktur som utestänger eller kränker en
person. Den behöver inte vara medveten eller aktiv.
Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet,
men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att
retas, mobbas, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret.
Lpfö-98
”Förskolan vilar på demokratins grunder. Människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan
könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla
levande i arbetet med barnen.”
Nuläget
På Förskolan Lärkan arbetar 2 förskollärare, 1 barnskötare och 1
kost/städansvarig.
Barngruppen består i nuläget av 12 barn men kommer att utökas till 14 barn.
(1-3 år).
Vårt arbetssätt bygger på att alla aktivt arbetar för att skapa trivsel bland barn
och vuxna. På Förskolan Lärkan skall alla vuxna alltid vara goda förebilder,
tilltala och bemöta barn och varandra på ett respektfullt sätt. Vi arbetar efter ett
demokratiskt förhållningssätt där barnen allt efter förmåga får ta ansvar för sina
handlingar och miljön i förskolan. Vi vuxna skall finnas närvarande bland
barnen för att förebygga/förhindra kränkningar, trakasserier och diskriminering.
Vi arbetar aktivt för att alla barn ska kunna säga NEJ, STOPP, SLUTA på ett
kraftfullt sätt.
Kön
Alla barn på förskolan ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön.
Inga barn ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av
kön. Vi ska arbeta för större jämställdhet mellan könen.
 Vi diskuterar och observerar hur vårt förhållningssätt och bemötande är
pojkar kontra flickor.
 Vi erbjuder pojkar och flickor samma möjligheter till aktiviteter och
material.
 Vi arbetar för att pojkar och flickor får lika stort inflytande över och
utrymme i verksamheten.
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Alla barn på förskolan ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk
eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
 Uppmärksamma våra olika traditioner/olika kulturer.
 Använda litteratur om barn från andra kulturer.
 Bjuda in föräldrar som kan berätta om sina traditioner och seder.
Funktionshinder
Alla barn på förskolan ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett
funktionshinder.
Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier p.g.a.
funktionshinder.
 All personal ska ha förståelse för att alla funktionshinder inte syns på
utsidan, samt att alla barn kan och har rätt att delta i verksamheten på sina
villkor. Vi personal har återkommande diskussioner angående detta.
 Personalen visar genom ord och handlingar att alla barn är lika värda.
 Vid funderingar från barnen samtalar vi om funktionshinder.
 Vi pedagoger ser till att både ute och innemiljön anpassas utifrån de
behov som finns och uppstår i förskolegruppen.
Sexuell läggning
På vår förskola ska vi förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier
p.g.a. sexuell läggning.
 Vi vuxna har ett ansvar att inte förutsätta att alla är heterosexuella.
 Vi pedagoger diskuterar tillsammans med barnen olikheter kring hur en
familj kan se ut om/när barnen kommer med funderingar. Vi svarar med
neutrala värderingar.
Ålder
Alla barn på förskolan ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett ålder.
Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier p.g.a. ålder.
 Alla barn på förskolan ska ha samma möjligheter att delta i verksamheten
oavsett ålder.
 Vi pedagoger anpassar verksamheten efter barngruppens behov och ålder.
Könsöverskridande identitet eller uttryck
På vår förskola ska vi förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier
p.g.a. könsöverskridande identitet eller uttryck.
 Vi pedagoger diskuterar tillsammans med barnen, när funderingar uppstår,
kring människors olikheter som transpersoner. Transpersoner är ett
samlingsbegrepp som används om människor som på olika sätt bryter mot
samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck. Vi svarar med
neutrala värderingar.
Vi ingriper direkt om vi hör, ser eller uppfattar att någon behandlas olikt på
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet eller
uttryck.
Åtgärder om vi upptäcker trakasserier eller kränkande behandling:
1. Närvarande vuxen reagerar omedelbart och markerar vid trakasseri eller
kränkande behandling.
2. Personalen har ett vägledande eller konfliktlösande samtal med de inblandade
barnen.
3. Samtal mellan berörd personal, vårdnadshavare och rektor. Skriftlig
dokumentation. Vid behov tar gruppen hjälp av specialpedagog.
Information om Likabehandlingsplanen
 Inskolning
 Föräldramöte
 Vid nyanställning
Till dig som vårdnadshavare
Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande
behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning,
funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck prata alltid
med personalen.
Detta gäller inte befogade tillrättavisningar från ansvariga inom verksamheten
vilka har till syfte att upprätthålla en god miljö för barnen.
Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande
beteende – om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet.
Revidering
Sker årligen i oktober.

----------------------------------------------------Vårdnadshavare för_________________________________________
har tagit del av Förskolan Lärkans likabehandlingsplan.
Datum___________
____________________________________
underskrift
Download