MÅNGFALDSPOLICY
Mångfald är ett särskilt strategiskt område. Grunden är att acceptera
att människor är olika men har lika värde. Skillnaderna kan vara
synliga eller osynliga. Det är viktigt att våga erkänna skillnader och
inspireras av olikheter.
Vilhelmina kommuns mångfaldspolicy går ut på att ta tillvara
olikheter bland medarbetare för att få en fruktbar miljö med
oliktänkande. Annorlunda perspektiv och utgångspunkter kan leda till
nya lösningar. Ingen som arbetar eller söker arbete hos Vilhelmina
kommun ska diskrimineras eller trakasseras på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion,
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Med
diskriminering menas integritetskränkning eller missgynnande som
direkt eller indirekt har samband med dessa grunder.
Arbetsgivaren ska enligt diskrimineringslagstiftningen och
arbetsmiljölagen se till att arbetsförhållanden lämpar sig för alla
medarbetare. Ett målinriktat arbete ska bedrivas för att främja
mångfalden på arbetsplatsen.
Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen—
Diskrimineringslag (2008:567) i kraft. De tidigare diskrimineringslagarna har lyfts in i den nya diskrimineringslagen. Nedan följer en
redogörelse för de olika diskrimineringsgrunderna som finns i lagen.
KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER
UTTRYCK
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses i lagen att någon
inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller
på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Denna diskrimineringsgrund ska inte förväxlas med
diskrimineringsgrunden kön som alltjämt enbart tar sikte på män och
kvinnor.
ETNISK TILLHÖRIGHET
Med etnisk tillhörighet avses i lagen att någon tillhör en grupp av
personer som har samma hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
religion eller trosuppfattning.
Lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet ska främjas.
Syftet är att mångfalden ska understödjas i alla typer av arbeten. Till
exempel ska medarbetaren kunna ta ledigt vid andra högtider än de
kristna. Etniska trakasserier eller rasism ska inte förekomma.
FUNKTIONSHINDER
Med funktionshinder avses i lagen varaktiga fysiska, psykiska eller
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga
som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
SEXUELL LÄGGNING
Med sexuell läggning avses i lagen homosexuell, bisexuell och
heterosexuell läggning.
Personer som har en annan sexuell läggning än heterosexualitet ska
erkännas och respekteras på arbetsplatsen, inte osynliggöras eller
ifrågasättas. Det ska vara möjligt för homo- eller bisexuella att på
arbetet förhålla sig till sin sexuella läggning på samma sätt som
heterosexuella medarbetare. Det handlar om normer och attityder –
exempelvis ska kränkande uttalanden mot homosexuella inte
accepteras. Språkbruket på arbetsplatsen ska präglas av neutralitet och
respekt för olikheter.
ÅLDER
Med ålder avses i lagen uppnådd levnadslängd och såväl unga som
äldre människor omfattas. Förbudet för arbetsgivare att diskrimera en
arbetstagare gäller inte vid tillämpningen av åldersgränser för rätt till
pensions-, efterlevande eller invaliditetsförmåner i individuella avtal
eller kollektivavtal. Det gäller inte heller om särbehandling på grund
av ålder om den har ett berättigat syfte och de medel som används är
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
TRAKASSERIER
Om någon trakasseras på arbetsplatsen på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion,
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder har alla,
både medarbetare och arbetsledare, ett ansvar att säga ifrån.
Trakasserier är självklart oacceptabelt på kommunens arbetsplatser,
oavsett vem som drabbas. Arbetsledaren ska se till att den som
trakasserar får kännedom om kommunens policy i dessa frågor, och att
trakasserierna upphör.
NÄR GÄLLER DISKRIMINERINGSFÖRBUDEN?
En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren:
• är arbetstagare,
• gör en förfrågan om eller söker arbete,
• söker eller fullgör praktik, eller
•
står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller
inlånad arbetskraft.
Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall arbetsgivaren genom
skäliga stöd- och anpassningsåtgärder kan se till att en arbetstagare, en
arbetssökande eller en yrkespraktikant med ett funktionshinder
kommer i en jämförbar situation med personer utan ett sånt
funktionshinder.