JUNIBACKENS FÖRSKOLA
KARTLÄGGNING/NULÄGESANALYS
Görs genom checklistor, enkätundersökningar, pedagogisk dokumentation och intervjuer.
Junibackens förskola tillhör Sunnadals förskolor och ligger beläget i natursköna Backabo. I
dagsläget har vi inte så många barn från olika nationaliteter trots att vi tillhör ett
mångkulturellt område. Vår största fokus ligger på att skapa goda relationer mellan barn,
personal och deras familjer. Med många aktiva vuxna som ser, hör och agerar mot olika
former av kränkande behandlingar. Vi vill medvetet arbeta för ett positivt tillåtande klimat där
både barn och vuxna känner sig trygga och delaktiga i verksamheten.
Kartläggning utifrån samtliga diskrimineringsgrunder
Kön – Den pedagogiska medvetenheten är hög bland personalen. Det gäller både val av
material och aktiviteter. Genom fortlöpande diskussioner om ett smart genustänk på vår
förskola minskar vi riskerna att befästa traditionella könsroller och låter istället materialet
styras av barnens intresse och idéer.
Förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats men det finns även manliga förebilder.
Etnisk tillhörighet – På förskolan finns i dagsläget inte många barn från olika nationaliteter.
Vi tar tillvara på de olikheter vi har genom att stärka barnens tillhörighet till sin nationalitet
oavsett vilken nationalitet de tillhör.
Religion eller annan trosuppfattning – Alla på förskolan har samma rättigheter och
möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
Funktionsnedsättning – Förskolan är inte rullstolsanpassad då det finns både trappor och
trösklar till och på förskolan.
Sexuell läggning – Vi arbetar för ökad förståelse för olika sexuell läggning, könsidentitet
eller familjebildning.
Könsöverskridande – Vi arbetar för ökad förståelse för olika könsöverskridande genom
föreläsningar och fortbildning kring könsöverskridande.
Ålder – Vår förskola är en integrerad avdelning med barn från 1-6 år. Ibland grupperas barn
in utifrån ålder, t ex vid ålderanpassade teaterbesök och utflykter. Vi försöker att så ofta vi
kan dela upp barnen utifrån intresse och behov istället för ålder, då vi ser att det gynnar
utvecklingen av lärandet när yngre och äldre barn får lära av varandra.
I personalgruppen finns en bred spridning åldersmässigt, och vi tar tillvara på alla i
personalens erfarenheter och kompetenser på bästa möjliga sätt.
Kartläggning utifrån annan kränkande behandling
Vi arbetar aktivt med att ge barnen en bra värdegrund att stå på för att själva uppmärksamma
och agera när någon kamrat eller de själva blir illa behandlade. Vi arbetar för att vara aktiva
och medvetna pedagoger som är goda förebilder för både barn och andra vuxna. Tillsammans
bidrar vi alla till att skapa ett harmonisk och tryggt klimat på förskolan.
MÅL OCH ÅTGÄRDER
Läroplan för förskolan
• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika
värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. //Lpfö 98/10
Konkreta åtgärder för att motverka och förebygga diskriminering
Kön – Diskutera med barnen och vårdnadshavare kring synen på könsroller. Medvetandegöra
likabehandlingsarbetet för både manliga och kvinnliga vikarier, elever och andra vuxna.
Etnisk tillhörighet – Ta tillvara på tillfällen att tillsammans med barnen jämföra likheter och
olikheter i det man gör i språk, utseende, traditioner, seder och vanor.Hjälpa barnen att känna
stolthet över sig själva och att samtidigt respektera andra. Genomföra temaarbeten som belyser
länder, kultur, musik, flaggor mm.
Religion eller annan trosuppfattning – Föra samtal och diskussioner kring frågor som
uppstår bland barnen kring religion eller annan trosuppfattning. Ta in litteratur som tar upp
olika trosuppfattningar.
Funktionsnedsättning– Ha en medvetenhet i attityder och handling genom att anpassa
verksamheten i den mån det går så att alla kan delta. Ta hjälp av andra instanser vid behov.
Sexuell läggning – Undvika att förstärka heteronormer som det enda naturliga och självklara,
till exempel genom litteratur. Vid behov söka kunskap utifrån de människor vi möter.
Könsöverskridande – Erbjuda ett brett utbud av utklädningskläder och ett tillåtande
bemötande i leken. Vid behov söka kunskap utifrån de människor vi möter.
Ålder – Variera gruppsammansättningar. Ta tillvara och tydliggöra de fördelar
åldersspridningen bland de vuxna innebär.
Konkreta åtgärder för att främja likabehandling och förebygga annan
kränkande behandling
De vuxna på förskolan ska vara goda förebilder och aldrig tala illa om kollegor, barn eller
vårdnadshavare.
Personalen ska synliggöra likabehandling för barnen genom bilder och foton vilka visar goda
kamrater som samarbetar och hjälper varandra.
Personalen ska alltid finnas i barnens närhet och ansvara för konfliktlösning utifrån
barnens ålder och mognad.
Personalen ska samtala med barnen om det ändå hänt att någon blivit illa behandlad och
förklarar varför händelsen upplevts som kränkande av den som blivit utsatt.
Personalen ska ta ansvar för att barn som diskriminerar eller kränker andra barn blir
uppmärksamma på sitt agerande.