Policydokument - Nyköpings BBK

advertisement
Nyköping baskets policy för
likabehandling
1.
Inledning
Nyköping baskets plan för lika behandling bygger på den lag som antagits av
riksdagen och som trädde i kraft under 2006.
Lika behandling handlar om alla människors lika värde och rätt till lika
behandling oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller andra skäl.
Denna plan skall vara ett redskap för att uppfylla lagens krav likaväl som den
skall vara ett verktyg för att främja lika behandling och förebygga samt motverka
trakasserier och annan kränkande behandling mot barn och vuxna.
2.
Hur gör vi vår policy känd för våra medlemmar?
 När vi får nya medlemmar visar vi tydligt vår policy

Den finns anslagen på klubbens hemsida
 Policyn finns med som egen punkt på den ordinarie årsmötes agendan, där
policyn revideras
3.
Övergripande mål
 Nyköping basket skall vara en öppen klubb, där alla människors lika värde
erkänns och där alla skall ges jämlika förutsättningar till utveckling,
oberoende av till exempel könstillhörighet, etnisk tillhörighet,
funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
social bakgrund eller ålder

Klubben skall verka för att män och kvinnor inom klubben ska få samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Klubben skall sträva efter en jämn
fördelning av kvinnor och män inom alla områden både aktivt och med
fuktionärsuppgifter. Klubben skall verka för att öka kunskap och
medvetenhet om jämställdhet och genus bland samtliga medlemmar.
4.

Klubben skall verka för att personer med funktionshinder ska kunna delta i
klubbens verksamhet på likartat sätt som en person utan sådana hinder.
Klubben skall verka för en tillgänglig och god miljö i fysisk, social som
psykologisk bemärkelse, samt tillhandahålla pedagogiskt stöd för
medlemmar med funktionshinder.

Klubben skall verka för en sports/klubb miljö som präglas av tillit, respekt,
öppenhet och delaktighet. Klubben tar avstånd från all form av kränkande
särbehandling, och skall aktivt förebygga och förhindra att en medlem blir
trakasserad på grund av till exempel könstillhörighet, etnisk tillhörighet,
funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
ålder.
Policy – Mot kränkande behandling
I Nyköping basket skall det råda en god stämning och ett tryggt klimat mellan
samtliga medlemmar, där vid omfattas även våra gäster.
Detta innebär att vi ser all verksamhet vid arenan som en social inlärning där
inflytande och delaktighet utgör grunden för ett demokratiskt, medaktivt
förhållningssätt och en miljö där man varje dag blir sedd och bekräftad.
5.
Definitioner och begrepp
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker
principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan utföras av en eller
flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkande behandling kan äga rum i
alla miljöer, när som helst.
En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkommande. Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna. Den
som uppger att han/hon blivit kränkt måste tas på allvar.
Trakasserier eller annan kränkande behandling kan ta sig uttryck:
 I nedsättande tillmälen
 Nedsvärtning, förtal och ryktesspridning
 Förlöjligande eller förnedrande uppförande som t.ex. negativa kommentarer
om utseende eller beteende.
Kränkningar kan vara:
 Fysiska, t.ex. att blir utsatt för slag eller knuffar
 Verbala, t.ex. att bli hotad eller tilltalad med hora, bög eller ord med anknytning
till hudfärg eller handikapp
 Psykosociala, t.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning
 Text- och bild burna, t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms
Kränkningar kan ta sig uttryck som
 Mobbning – en person blir utsatt för upprepade negativa handlingar eller
kränkande tilltal av en eller flera personer som medvetet och med avsikt
tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.
 Diskriminering – en medlem blir missgynnad i förhållande till andra om
missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller av andra skäl.
 Indirekt diskriminering – en medlem missgynnas genom att till synes neutrala
reglertillämpas så att de i praktiken får en diskriminerande effekt. Detta gäller
dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett
berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.
 Annan kränkande behandling innefattar ett uppträdande som, utan att vara
trakasserier kränker ett barns eller elevs värdighet
 Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har
samband med någon av de fem diskriminerings-grunderna kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller andra
skäl.
6.
Fakta, Vad är diskriminering?
Diskriminering är särbehandling som inte är sakligt motiverad. Det kan ske både
direkt och indirekt.
 Direkt diskriminering är att inte behandla en person på samma sätt som andra i
en likartad situation.
 Indirekt diskriminering är att ett krav ser ut att vara neutralt, men i praktiken
får det diskriminerande effekter. Exempelvis kan det röra sig om att klubben
kräver en viss minikunskap/färdigheter i basket för medlemskap. Det ser
neutralt ut, men kan innebära att någon utesluts från medlemskap.
Ibland kan en klubb ha fattat ett beslut i syfte att gynna någon grupp, utan att ha
haft för avsikt att missgynna andra. Om effekten trots allt är diskriminerande,
strider beslutet mot lagen.
Det krävs dock att klubben har känt till eller bort känna till att den
diskriminerade studenten hade en viss könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk
tillhörighet eller ett funktionshinder.
Download