Likabehandlingsplan - Sundsvalls gymnasium

advertisement
Likabehandlingsplan
Sundsvalls gymnasium ska vara en trygg mötesplats för ungdomar och vuxna.
Vår verksamhet bygger på demokratiska värderingar om alla människors lika värde och vi accepterar inga
former av kränkningar och trakasserier. Inte heller diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.
Det är den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en
handling är oönskad eller kränkande. Om en elev känner sig
kränkt har eleven rätt att få stöd och hjälp. Elevens upplevelse
av kränkningen får inte avfärdas!
Rättigheter och skyldigheter
Rektor ansvarar för att skolan aktivt arbetar för att förhindra
diskriminering och annan kränkande behandling. Vid en anmälan
är rektor ansvarig för att en utredning görs och att åtgärder vidtas.
Rektor ska se till att skolan har en gemensam likabehandlingsplan.
Personal i skolan har ett ansvar att följa likabehandlingsplanen.
De ska reflektera över sina egna värderingar som de förmedlar
i kontakt med eleverna. Personalen ska ingripa så fort en
misstanke om kränkningar eller diskriminering uppstår. Kunniga
och engagerade vuxna är den mest avgörande framgångsfaktorn
för att främja lika rättigheter och förebygga kränkningar.
Vad gör vi?
Vi ska i klasserna diskutera hur vi uppträder mot
varandra och tillsammans skapa våra värdegrundsregler.
När vi beställer nya läromedel ska vi granska dem utifrån
diskrimineringsgrunderna. Vår personal ska få utbildning
i hur de ska hantera dessa frågor.
Trivsel och inflytande är grundläggande faktorer som vi
prioriterar. I det dagliga arbetet ger vi eleverna inflytande
över deras arbetssituation.
Hur gör vi?
Efter en inträffad händelse kopplar vi in rektor,
kurator och skolsköterska.
De ansvarar för att utredning görs och ser till att nödvändiga
åtgärder vidtas och senare följs upp.
Sept. 2013
Alla elever har ansvar att följa skolans likabehandlingsplan.
Om en elev misstänker eller upptäcker diskriminering eller kränkning
har de ett ansvar att berätta det för någon i personalen.
Diskrimineringsgrunder
Kön
Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering
eller trakasserier på grund av kön.
All verksamhet i vår skola ska genomsyras av
ett genusperspektiv för att öka jämställdheten.
Könsidentitet eller könsuttryck
Det ska finnas utrymme för eleverna att
utrycka sig på olika sätt utan att
begränsas av stereotypa föreställningar om
könsidentitet och könsuttryck.
Etnisk tillhörighet
I vår skola ska alla elever oavsett etnisk eller kulturell
tillhörighet ha samma rättigheter och möjligheter.
Religion eller annan trosuppfattning
I vår skola ska alla elever oavsett religion eller annan
trosuppfattning ha samma rättigheter och möjligheter.
Funktionsnedsättning
I vår skola ska alla elever ha samma rättigheter
och möjligheter oavsett funktionshinder.
Sexuell läggning
Vår skola ska arbeta för ökad förståelse för olika
sexuella läggningar. Inga elever ska känna sig
utsatta för diskriminering och trakasserier på
grund av sexuell läggning.
Ålder
Skolan ska tillsammans med eleverna
analysera och diskutera normer kring ålder.
www.sundsvallsgymnasium.nu
Download