Policydokument - Nyköping-Oxelösund Alpina

advertisement
Policy för lika behandling
1/4
2007-09-17
Policy
Ändringsförteckning
Version
Datum
Ändrat av
Ändring
1.0
2007-09-17
Jan Bogne
Ursprungligt dokument
NOAK:S policy för lika behandling
1.
Inledning
Nyköping Oxelösund Alpina Klubbs (NOAK) plan för lika behandling bygger på den
lag som antagits av riksdagen och som trädde i kraft under 2006.
Lika behandling handlar om alla människors lika värde och rätt till lika behandling
oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller andra skäl.
Denna plan skall vara ett redskap för att uppfylla lagens krav likaväl som den skall
vara ett verktyg för att främja lika behandling och förebygga samt motverka
trakasserier och annan kränkande behandling mot barn och vuxna.
2.
3.
Hur gör vi vår police känd för våra medlemmar?

När vi får nya medlemmar visar vi tydligt vår policy

Den finns anslagen på klubbens hemsida

Policyn finns med som egen punkt på den ordinarie årsmötes agendan, där policyn
revideras
Övergripande mål

NOAK skall vara en öppen klubb, där alla människors lika värde erkänns och där alla
skall ges jämlika förutsättningar till utveckling, oberoende av till exempel
könstillhörighet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning, social bakgrund eller ålder
Version 1.0
Jan Bogne
684104867
Policy för lika behandling
2007-09-17
4.
2/4
Policy

Klubben skall verka för att män och kvinnor inom klubben ska få samma möjligheter,
rättigheter och skyldigheter. Klubben skall sträva efter en jämn fördelning av kvinnor
och män inom alla områden både aktivt och med fuktionärsuppgifter. Klubben skall
verka för att öka kunskap och medvetenhet om jämställdhet och genus bland samtliga
medlemmar.

Klubben skall verka för att personer med funktionshinder ska kunna delta i klubbens
verksamhet på likartat sätt som en person utan sådana hinder. Klubben skall verka för
en tillgänglig och god miljö i fysisk, social som psykologisk bemärkelse, samt
tillhandahålla pedagogiskt stöd för medlemmar med funktionshinder.

Klubben skall verka för en sports/klubb miljö som präglas av tillit, respekt, öppenhet
och delaktighet. Klubben tar avstånd från all form av kränkande särbehandling, och
skall aktivt förebygga och förhindra att en medlem blir trakasserad på grund av till
exempel könstillhörighet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.
Policy – Mot kränkande behandling
I NOAK skall det råda en god stämning och ett tryggt klimat mellan samtliga
medlemmar, där vid omfattas även våra gäster.
Detta innebär att vi ser all verksamhet vid arenan som en social inlärning där
inflytande och delaktighet utgör grunden för ett demokratiskt, medaktivt
förhållningssätt och en miljö där man varje dag blir sedd och bekräftad.
5.
Definitioner och begrepp
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om
alla människors lika värde. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och
riktas mot en eller flera. Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer, när som
helst.
En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkommande. Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna. Den som
uppger att han/hon blivit kränkt måste tas på allvar.
Trakasserier eller annan kränkande behandling kan ta sig uttryck
 I nedsättande tillmälen
 Nedsvärtning, förtal och ryktesspridning
Version 1.0
Jan Bogne
684104867
Policy för lika behandling
3/4
2007-09-17
Policy
 Förlöjligande eller förnedrande uppförande som t.ex. negativa kommentarer om
utseende eller beteende.
Kränkningar kan vara
 Fysiska, t.ex. att blir utsatt för slag eller knuffar
 Verbala, t.ex. att bli hotad eller tilltalad med hora, bög eller ord med anknytning
till hudfärg eller handikapp
 Psykosociala, t.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning
 Text- och bild burna, t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms
Kränkningar kan ta sig uttryck som
 Mobbning – en person blir utsatt för upprepade negativa handlingar eller
kränkande tilltal av en eller flera personer som medvetet och med avsikt tillfogar
eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.
 Diskriminering – en medlem blir missgynnad i förhållande till andra om
missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller av andra skäl.
 Indirekt diskriminering – en medlem missgynnas genom att till synes neutrala
reglertillämpas så att de i praktiken får en diskriminerande effekt. Detta gäller
dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett
berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.
 Annan kränkande behandling innefattar ett uppträdande som, utan att vara
trakasserier kränker ett barns eller elevs värdighet
 Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet
och som har samband med någon av de fem diskriminerings-grunderna kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller andra skäl.
6.
Fakta, Vad är diskriminering?
Diskriminering är särbehandling som inte är sakligt motiverad. Det kan ske både direkt
och indirekt.
 Direkt diskriminering är att inte behandla en person på samma sätt som andra i en
likartad situation.
 Indirekt diskriminering är att ett krav ser ut att vara neutralt, men i praktiken får
det diskriminerande effekter. Exempelvis kan det röra sig om att klubben kräver en
Version 1.0
Jan Bogne
684104867
Policy för lika behandling
2007-09-17
4/4
Policy
viss minikunskap / färdigheter i utförsåkning för medlemskap. Det ser neutralt ut,
men kan innebära att någon utesluts från medlemskap.
Ibland kan en klubb ha fattat ett beslut i syfte att gynna någon grupp, utan att ha haft
för avsikt att missgynna andra. Om effekten trots allt är diskriminerande, strider
beslutet mot lagen.
Det krävs dock att klubben har känt till eller bort känna till att den diskriminerade
studenten hade en viss könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller ett
funktionshinder.
Version 1.0
Jan Bogne
684104867
Download