Liten checklista för arbetet med likabehandlingsplan Struktur och

Liten checklista för arbetet med
likabehandlingsplan
Struktur och innehåll
-
Vision
Kartläggning och nulägesanalys
Tydliga mål och konkreta åtgärder (vart ska vi och hur ska vi)
Uppföljning och utvärdering
Revidering/Utvärdering
Finns detta med?
Diskriminering p g a:
Kön
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Sexuell läggning.
Funktionshinder
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Ålder
Tydliga roller (alla vet sin roll) och utvärderingsbara mål (går
resultaten att mäta och att jämföra mellan olika år)?
Koppling till tillräckligt konkreta åtgärder?
Kartläggningsmetoder?
Samverkan med elever?
Kommunikation och förankring gentemot:
-
Elever
Föräldrar
Personal/fackliga organisationer
Elevvårdspersonal
Skolledning
Resurser?