Göteborgs stads
likabehandlingsarbete
Göteborgs Stad ska vara en arbetsgivare fri från
diskriminering. De kommunala arbetsplatserna
ska präglas av mångfald, jämställdhet och
tillgänglighet.
Likabehandlingsplan
• Planen utgår från alla sju diskrimineringsgrunder;
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
• Likabehandlingsplanen fokuserar på förhållanden mellan och för medarbetare i
organisationen.
• Cheferna ansvarar för att följa upp mål och aktiviteter på den egna enheten.
Alla medarbetare ansvarar för att aktivt delta i arbetet med frågorna. Dessutom
har alla ett personligt ansvar att verka mot diskriminering i mötet med såväl
brukare som kollegor.
• Denna plan ska ingå i introduktion för nyanställda. Likabehandlingsplanen
visas även årligen i FSG, respektive sektors LSG och i SSG.
2
Göteborgs stads mål och aktiviteter
• Ingen ska utsättas för kränkande särbehandling och trakasserier
• Lika lön för lika arbete
• Trygga anställningar, tillsvidare och heltid med rätt till deltid.
• Jämlik föräldraledighetsuttag
• Öka kunskapen kring våld i nära relationer
• Rekryteringar utifrån mångfald och jämlikhet
• Personalsammansättning ska motsvara befolkningsstrukturen i Lundby
• Normkritiskt tänkande
• Vi mäter genom bland annat medarbetarenkäten. Därför är varje svar
viktig för arbetsgivaren!!
3