SD Intern Service KS 2015-09-16 Ärende 2.1.4

Yrkande (SD)
Kommunstyrelsen 2015-09-16
Ärende 2.1.4
Yrkande angående intern service
SD har följande synpunkter angående programmet:
Programmet är i sin helhet bra, med vi efterlyser ett förtydligande angående likvärdig service och ett bra
bemötande.
Vi hänvisar till Artikel 10 punkt 1 i CEMR-deklarationen:
1. Undertecknaren är medveten om att diskriminering på
grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung,
genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse,
politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell
minoritet, egendom, börd, funktionshinder, ålder eller
sexuell läggning är förbjudet.
Denna bör ligga till grund för allt bemötande.
Det språket vi kommunicerar med är svenska. Vi anser inte att Göteborgs Stad ska lägga skattepengar
på att erbjuda service på annat språk än svenska. Möjligtvis att engelska ska vara ytterligare ett
språkkrav då mycket teknisk och annan litteratur är på engelska, och att engelska är gångbart bland en
stor del av världens befolkning.
Om Svenska språket är det enda administrativa språket blir det ett incitament till snabb inlärning av
svenska och snabb assimilering. Det är vår teori.
Vidare anser vi att vid all facklig verksamhet, både från arbetsgivarens håll och från samtliga
fackförbund, så skall man ta starkt och tydligt ta avstånd från politisk diskriminering.
SD Yrkar på att:
1) Endast svenska ska vara administrativt språk för intern service. Möjligen med tilläggskravet att
personal även ska kunna kommunicera på engelska.
2) All form av politisk diskriminering från såväl arbetsgivaren Göteborgs Stad som samtliga fackliga
företrädare och fackförbund skall vara förbjuden.