Yttrande SD Åtgärdsprogram diskriminering KS 2015

advertisement
Yttrande (SD)
Kommunstyrelsen 2015-10-21
Ärende 2.2.10
Yttrande angående åtgärdsprogram för HBTQ-personer
SD är emot all diskriminering och stöder CEMR-deklarationen mot diskriminering.
Artikel 10 punkt 1 i CEMR-deklarationen:
1. Undertecknaren är medveten om att diskriminering på
grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung,
genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse,
politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell
minoritet, egendom, börd, funktionshinder, ålder eller
sexuell läggning är förbjudet.
Yrkandet från S, MP, V säger: ”Det finns goda möjligheter att leva ett bra liv, men det är
långt ifrån alla som lever i fullständig öppenhet, fria från våld och diskriminering.”
Citatet åsyftar HBTQ personer, men kan även gälla någon av de övriga
diskrimineringsgrunderna.
Ett exempel: Det finns goda möjligheter att leva ett bra liv som Sverigedemokrat, men det är
långt ifrån alla som lever i fullständig öppenhet, fria från våld och diskriminering.
Sverigedemokraterna har stöd av över 20% av befolkningen enlig en sammanställning av flera
opinionsinstitut1. När Staden Göteborg kommunicerar med vissa fackföreningar så arbetar de
med odemokratiska organisationer som stoppar och utesluter Sverigedemokrater 2. Det är
uppstår ett trovärdighetsproblem när en organisation som säger sig företräde arbetstagarna
samtidigt exkluderar minst 20% av medlemmarna från inflytande.
SD Tycker att HBTQ-personer självklart ska ha samma skyldigheter och rättigheter samt
bemötas på samma sätt som övriga medborgare. Rapporten ”Normbrytande liv i Göteborg”
visar att staden tar seriöst på frågan.
Nu är det på tiden att staden Göteborg tar sitt ansvar i sitt arbete mot all diskriminering.
Göteborgs Stad måste arbeta mot politisk diskriminering på samma sätt som man seriöst
behandlar HBTQ-personers livsvillkor. Det vore därför klokt att se över samtliga
diskrimineringsgrunder innan man tar fram ett åtgärdsprogram särskilt för HBTQ-personer.
1
2
http://www.status.st/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vartannat-forbund-stoppar-sd-politiker/
Download