Vi arbetar för lika
rättigheter och möjligheter
Diskrimineringsombudsmannen 2015
www.do.se, [email protected], 08-120 20 700
DO:s uppdrag
 Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringslag (2008:567), Föräldraledighetslag
(1995:584)
 Förordning (2008:1401) med instruktion för DO
 Regleringsbrev
Sida 2
Lag (2008:568) om
Diskrimineringsombudsmannen
Inom uppdraget ligger att:
 Utöva tillsyn över diskrimineringslagen och
missgynnandeförbudet i Föräldraledighetslagen.
 Medverka till att den som utsatts för diskriminering kan
ta till vara sina rättigheter.
 Informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter
med myndigheter, företag, enskilda och organisationer.
Sida 3
forts. Lag (2008:568) om
Diskrimineringsombudsmannen
 Följa den internationella utvecklingen och ha kontakter
med internationella organisationer.
 Följa forsknings- och utvecklingsarbete.
 Föreslå lagändringar eller andra åtgärder som kan
motverka diskriminering.
Sida 4
Vad gör DO?
Vi har fyra huvudsakliga uppgifter:
 Vi utvecklar och samlar kunskap
 Vi sprider och utbyter kunskap
 Vi påverkar och driver på
 Vi utövar tillsyn
Sida 5
Prioriterade områden
 Lika rättigheter och möjligheter för judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar
 Motverka trakasserier i skolan
 Lika rättigheter och möjligheter i samband med
rekrytering
 Synliggöra diskrimineringen av muslimer
Sida 6
DO bedriver tillsyn – för att främja
efterlevnad och utveckling
 2 kap DL
 3 kap DL
 4 kap 2§ DL
Sida 7
Strategiskt urval med betoning på
strukturell effekt
 Effekter för fler enskilda än den som har drabbats
 Uppfylla sanktions- och upprättelseintresset
 Rättssäkerhet för den som har anmälts för
diskriminering
 Tillsynen fokuseras på arbete mot diskriminering på
strukturell nivå
Sida 8
Ögonblicksbild 2013 – 2014
domar/förlikningar/beslut att väcka talan
Kön (inklusive sexuella trakasserier
och föräldraledighet)
Religion
Ronneby Brunn, Polop AB, Stadsmissionen
skola, Arbetsförmedlingen, Karolinska Institutet
ABC Trafikskola, Mälarsalen 1+2, Filipstads
kommun, Umeå kommun 1+2*, Auktoritet
Funktionsnedsättning
Inkasso, F Hygien, Solna tingsrätt, Borås
stad, Hans Brännman Livs*, Mittuniversitetet, Sigtuna kommun, Silja Line, If
IT Webb Norden, Sundsvalls Expressbyrå
Skadeförsäkring, Salus Ansvar,
Montessoriskolan i Gbg,
Veolia 2, Pizzeria Salem, Michael Man
Etnisk tillhörighet
Pensionat Långban, Statoil 1+2+3, Veolia 1,
Sexuell läggning
GKN Aerospace, Läkemedelsverket,
Norrköpings kommun, Tidaholms kommun,
SLL, Ljud & Bild-gymnasiet*, Landstinget i
Gällivare kommun, Norrvikens skola,
Östergötland, Rusta
Sheraton, Ming Restaurang & Bar
Ålder
Könsidentitet eller könsuttryck
Inga fall
Pensionat Hjorten, Läkemedelsverket, Keolis
1+2, Tunabergs taxi, Migrationsverket, Brightby
Sida 9