Skolans ansvar när det gäller att arbeta främjande

SKOLANS ANSVAR I DET FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETET MOT
KRÄNKANDE BEHANDLING, TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING
Emilia Pettersson
[email protected]
1
Jag är så trött på att konstant behöva försvara min
existens, min kropp. Jag är så jävla trött på att alltid
behöva vara redo för fight gällande mina
rättigheter. Att behöva förvänta sig konstant
diskriminering och se alla andra handlingar som
givmilda underverk, tar kål på mig.
Erika Franc, ung bloggare om funkofobi
2
SKOLANS UPPDRAG – INTE VÄRDENEUTRALT
Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller
uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling.
Lgr 11
3
Det är ju barnens skola,
inte vuxnas skola.
4
Kränkande behandling,
trakasserier & diskriminering
5
LAGSTIFTNING – SKOLANS SAMSYN
• Skollagen kap 6
• Diskrimineringslagen
6
FÖREBYGGANDE
ARBETE
7
FÖREBYGGANDE
ARBETE
8
SYSTEMATISKT VÄRDEGRUNDSARBETE
9
FRÄMJANDE ARBETE
• Systematiskt, kontinuerligt och målinriktat
• Ska integreras i undervisningen
• Ska genomsyra alla delar av skolans
verksamhet såsom raster, fritids
10
FÖREBYGGANDE ARBETE
• Syfte: att avvärja RISKER för kränkande
behandling, trakasserier och diskriminering
• Sätts in på förekommen anledning ex. för att
kartläggningen visat på risker och problem i
verksamheten
• Unik för varje respektive skola
11
12
Photo: Henrik Trygg/mediabank.visitstockholm.com
TACK
FRIENDS.SE
[email protected]
FA C E B O O K . C O M / S T I F T E L S E N F R I E N D S
13