ID: 18259-1
Likabehandlingsplan- central rutin
Process
Förskola gemensamt / Systematiskt kvalitetsarbete / Rutiner
Godkänt datum 2016-11-29 (Ingrid Lööw)
Ändrat datum
2016-11-22 (Ingmarie Lagne)
Förskolor Sverige
Dokumentkategori
Siste revision
Nästa revisionsdatum 2016-11-25
Likabehandlingsplan – central rutin
------------------------------------------------------------SYFTE:
Att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, ha
rutiner för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda)
ANSVAR:
Medarbetarna ska utarbeta planen varje år. Förskolechef/ rektor är ansvarig för att detta görs.
Om kravet inte utförs:
- Om skolan/förskolan inte arbetar med att förebygga trakasserier kan den vid vite föreläggas att
göra detta.
- Skadestånd eller vite om plan saknas eller om planen inte lever upp till skollagens eller
diskrimineringslagens krav.
- Om vi inte arbetar med att förebygga kränkande behandling eller inte upprättat en plan mot
diskriminering och kränkande behandling kan huvudman bli skadeståndsskyldig till barnet eller
eleven.
GENOMFÖRANDE:
En plan ska upprättas varje år där det tydligt framgår hur man under året ska arbeta för att främja
likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och även
innehålla rutiner för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda).
Dessa planer kan med fördel skrivas ihop, men det måste tydligt framgå att planen omfattar såväl
arbetet med likabehandling och mot diskriminering som arbetet mot kränkande behandling.
Vid upprättande av planen, följ DO:s handledning för skola och förskola (se referenser).
BILAGA:
REFERENSER:
3 kap. 16 § diskrimineringslagen 2008:567
14 a kap. 8 § skollagen 1985:1100
Diskrimineringslagen
Skollagen
Allmänna råd
Se DO:s handledning för skola; http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-lika-rattigheterskolan.pdf
och förskola; http://eudoraforskola.se/files/Pedagogik-och-inspiration/handledninglikartttigheteriforskolan.pdf.
2017-02-23 09:14:40
1/1