Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier

advertisement
Datum Denna policy beslutades 150903. Godkänd av Tony Schmidt Version 2 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar.
Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering PåTillväxtverketskaallamedarbetarebehandlasmedrespektförsinpersonliga
integritet.Allaharsammarättigheter,möjligheterochskyldigheteroavsettkön,köns‐
överskridandeidentitetelleruttryck,etnisktillhörighet,religion,ålder,funktionshinder
ellersexuellläggning.Olikhetermellanmänniskorvärdesättsochtillvaratasochvi
eftersträvarmångfaldinomallaområden.
Tillväxtverketskavaraenattraktivarbetsplatsfrifråndiskriminering,trakasserieroch
kränkandehandlingarmedtydligariktlinjer,ettöppetklimatochgodlagandamellan
medarbetare.
Tillväxtverketaccepteraringaformeravkränkandehandlingar,trakasserierochdiskri‐
minering.Deärskadligaintebarafördendrabbadeutanävenförverksamhetenistort
ochärettallvarligthotmotmedarbetaresarbetsglädjeochhälsaochhämmarutveckl‐
ingeniarbetet.
Allasomfårkännedomomellerutsättsförenkränkandehandling,trakasseriereller
diskrimineringskameddeladettatillsinpersonalansvarigachef,skyddsombudellertill
personalenhetensomunderkonfidentiellaförhållandenutredersaken.
Personalansvarigchefharettsärskiltansvarförattförebyggadiskrimineringoch
trakasseriergenomattsjälvvaraettföredömeochskapanormersomuppmuntrarett
vänligtochrespekterandeklimatpåarbetsplatsen.Ichefensrollingårocksåattinfor‐
meraompolicyochriktlinjerochsetillattdenefterföljs.
Ansvarföratttaframanvisningarochriktlinjersamtinformeraomdessa,åvilarHR‐
chefen.
1(1) 
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards