Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier

Datum Denna policy beslutades 150903. Godkänd av Tony Schmidt Version 2 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar.
Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering PåTillväxtverketskaallamedarbetarebehandlasmedrespektförsinpersonliga
integritet.Allaharsammarättigheter,möjligheterochskyldigheteroavsettkön,köns‐
överskridandeidentitetelleruttryck,etnisktillhörighet,religion,ålder,funktionshinder
ellersexuellläggning.Olikhetermellanmänniskorvärdesättsochtillvaratasochvi
eftersträvarmångfaldinomallaområden.
Tillväxtverketskavaraenattraktivarbetsplatsfrifråndiskriminering,trakasserieroch
kränkandehandlingarmedtydligariktlinjer,ettöppetklimatochgodlagandamellan
medarbetare.
Tillväxtverketaccepteraringaformeravkränkandehandlingar,trakasserierochdiskri‐
minering.Deärskadligaintebarafördendrabbadeutanävenförverksamhetenistort
ochärettallvarligthotmotmedarbetaresarbetsglädjeochhälsaochhämmarutveckl‐
ingeniarbetet.
Allasomfårkännedomomellerutsättsförenkränkandehandling,trakasseriereller
diskrimineringskameddeladettatillsinpersonalansvarigachef,skyddsombudellertill
personalenhetensomunderkonfidentiellaförhållandenutredersaken.
Personalansvarigchefharettsärskiltansvarförattförebyggadiskrimineringoch
trakasseriergenomattsjälvvaraettföredömeochskapanormersomuppmuntrarett
vänligtochrespekterandeklimatpåarbetsplatsen.Ichefensrollingårocksåattinfor‐
meraompolicyochriktlinjerochsetillattdenefterföljs.
Ansvarföratttaframanvisningarochriktlinjersamtinformeraomdessa,åvilarHR‐
chefen.
1(1)