Allmänt - Södra Roslagens Förskolor AB

2014-02-20
LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SÖDRA ROSLAGENS
FÖRSKOLOR AB – Förskolan Stenhällen
Lagen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av barn som
trädde i kraft den 1 april 2006 och med förändring av lagstiftningen den 1 jan. 2009.
Planen skall främja likabehandling, förebygga och motverka trakasserier och annan
kränkande behandling.
Förbudet mot diskriminering pga kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, annan kränkande behandling och
mobbing medför aktiva åtgärder.
Förskolan Stenhällen tar avstånd från alla tendenser till trakasserier
och annan kränkande behandling.
Förskolechef och medarbetare ansvarar för aktuell kartläggning av
verksamhetens behov och planering av åtgärder under det kommande
verksamhetsåret.
Förskolans likabehandlingsplan ska årligen följas upp, utvärderas och vid
behov revideras. Detta ska göras 1 gg/verksamhetsår vid ex. ett APTmöte där alla medarbetare är delaktiga.
Vårdnadshavare ska få ta del av förskolans likabehandlingsplan när
barnet börjar på förskolan.
Planen med aktiva åtgärder för likabehandling ska vara levande i den
meningen att den ständigt ska vara aktuell i det vardagliga arbetet.
Kompetensutvecklande insatser ska genomföras i form t ex
nätverksträffar, föreläsningar eller litteratur.