Plan för att främja likabehandling samt motverka diskriminering

advertisement
Plan för att främja likabehandling samt motverka
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
För
Håkantorp förskola
Det du tror om mig,
det du är mot mig,
så som du ser på mig,
vad du gör mot mig,
sån blir jag.
Rädda barnen 1999
Rädda barnen, 1999
Inledning
Förskolor och skolor har en skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering
och kränkningar av barn och elever.
En likabehandlingsplan har som syfte att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande
behandling.
Våra styrdokument är Diskrimineringslagen och Skollagen i kapitel 14a. Bestämmelser i
dessa lagar förbjuder diskriminering och kränkande behandling. De ställer krav på att
verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter och
möjligheter. De ställer krav på verksamheterna att förebygga trakasserier och kränkande
behandling.
Definitioner av begreppen i likabehandlingsplanen:
Diskriminering -innebär att ett barn missgynnas direkt eller indirekt av skäl som har
samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan
Trosuppfattning
Funktionshinder
Sexuell läggning
Ålder
Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt
Direkt diskriminering – ett barn behandlas sämre än andra
Indirekt diskriminering – kan t.ex. ske genom att behandla alla lika
Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling – menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon
diskrimineringsgrund kränker ett barns värdighet. Mobbning är en form av kränkande
behandling
Vision
På vår förskola skall inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för annan
kränkande behandling. Alla barn ska få samma förutsättningar att utvecklas och lära.
Nulägesbeskrivning
Kartläggningen beskriver verksamheten utifrån kön, etnicitet, funktionshinder, sexualitet
och religion och den stämning som råder i gruppen. Här skall även ingå hur personalen
bemöter barnen, hur barnen väljer lekmaterial, vilka som leker tillsammans och vilka
aktiviteter barnen väljer.
Barn: Barnenkäter anpassade de olika åldrarna, kontinuerliga observationer på
avdelningarna. Dagliga diskussioner med barnen. Bifoga barnenkäterna och underlag för
samtal och observationer.
Föräldrar: Information till föräldrarådet. Introduktion av varför vi har en
likabehandlingsplan. Diskussioner avdelningsvis. Brukarenkäten. Veckoblad.
Tamburkontakt.
Personal: Personalenkät. Dagliga diskussioner om avdelningsarbete och händelser i
vardagen. Personalens egna reflektioner.
Nulägesbeskrivning görs vid varje terminsstart eller oftare vid behov. Utvärdering sker vid
varje terminsavslut eller oftare vid behov.
Nulägesbeskrivningen biläggs dokumentet.
Analys
Genom att analysera det som framkommer i nulägesbeskrivningen får vi fram det vi
behöver fokusera på.
Kompetensutveckling för personalen: Diskuterar de olika begreppen i en
likabehandlingsplan i lärgrupper, läser rekommenderad litteratur, kurser och utbildningar.
Analysen biläggs dokumentet.
Förebyggande arbete
Mål/metodarbete, Massage, ”Grupp i gruppen”, TRAAM,(trygghet, respekt, ansvar och
arbetsro, miljö blir tillsammans ledord i vårt värdegrundsarbete) Vägeldande Samspel
(ICDP, International Child Development, ett förhållningskoncept) kommunikation genom
kroppsspråk, tecken och bilder. Vuxnas närvaro i lek. Barnpilotverksamhet.
Förebyggande arbete där vi satsar på föräldrakontakten, bland annat inskolningen,
tamburkontakten, veckoblad, föräldramöten, föräldraråd samt utvecklingssamtal.
Handlingsplan
Så här agerar du som arbetar i förskolan när något händer……………..
……….du bedömer situationen och gör en snabb handlingsplan för dig själv
……….utifrån den bedömning du gör väljer du kanske att prata med de inblandade
tillsammans eller var för sig.
……….att du samtalar med de inblandade är självklart och ditt förhållningssätt i samtalet
ska vara enligt Vägledande samtal. Syftet med samtalet är att barnen förstår att du har
sett, att du stöttar den som behöver stöd, att du visar att agerandet inte är okey. Du
hjälper barnen att försonas.
……….du berättar om händelsen för övriga i arbetslaget. Tillsammans avgör ni hur ni ska
följa upp händelsen och vilka åtgärder ni ska vidta.
………du/ni bedömer om föräldrarna ska informeras
……….du dokumenterar händelsen i därför avsett dokument
……….tillsammans bedömer ni om rektor och/eller specialpedagog eller sociala
myndigheter behöver involveras.
Utvärdering
Hur gick det? Vad tar vi med oss vidare? Utvärderingen biläggs dokumentet.
Medverkan
Pedagogiska utvecklingsgruppen har tillsammans med övrig personal i förskolan tagit fram
detta dokument. Till detta har vi använt planeringsdagar och planeringstid. Barnen har
varit delaktiga genom samtal, barnenkäter och det som vi kallar vårt TRAAM-arbete.
Föräldrar har varit delaktiga genom föräldraråd och föräldramöte där planen har varit
huvudämnet för träffen. I vårt fortsatta arbete kommer barn att involveras på samma sätt
som tidigare. I inskolningssamtal och utvecklingssamtal och genom mötestillfällen kommer
vi att fortsätta göra föräldrar delaktiga i vårt arbete.
Download