Pedagogiska enhet Centrum
Kolla-Viktors förskola
Likabehandlingsplan /
Plan mot kränkande behandling
Kolla Viktors förskola
Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet
utformas i överkommelse med grundläggande demokratiska värderingar
var och en som verkar inom förskolan skall främja aktning för varje
människans egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.
(Lpfö 98 rev.)
Planen gäller 2014.08 tom 2015.08
Pedagogiska enhet Centrum
Kolla-Viktors förskola
Likabehandlingsplanen & Planen mot kränkande behandling syftar till att främja barns lika
rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling. Sedan 1 januari 2009 regleras detta enligt 3 kap. 16 § i
diskrimineringslagen och 14a kap. 8§ i skollagen.
Centrala begrepp i planen
Diskriminering
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn
utifrån faktorer som kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Till
exempel kan detta ske genom förskolans regler och rutiner. Diskriminering kan vara antingen
direkt eller indirekt.
Trakasserier och kränkande behandling
Trakasserier och kränkande behandling innebär ett uppträdande som kränker barns värdighet.
Trakasserier och kränkande kan vara
 fysiska (slag, knuffar)
 verbala (hot, svordomar, öknamn)
 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
 texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier).
Pedagogiska enhet Centrum
Kolla-Viktors förskola
Vision
Kolla-Viktors förskolas Handlingsplan/Likabehandlingsplan mot kränkande särbehandling
bygger på värdeorden demokrati, respekt och trygghet och ska förebygga diskriminering och
kränkande behandling.
Demokrati - allas lika värde och respekt för den enskilda individen,
Respekt - ett ömsesidigt förhållningssätt där olikheter, likheter, tankar, känslor och åsikter ska
bemötas med lyhördhet, ödmjukhet och acceptans,
Trygghet – ska råda i såväl förskolans fysiska som psykiska miljö och fyllas av vuxna som
ser, hör och agerar och hjälper mig att våga tro på mig själv.
Verksamhetens mål
Vi ska sträva efter att bedriva en verksamhet där varje barn utvecklar
 sin identitet och känner trygghet i den,
 sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar,
 sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter
och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
Pedagogiska enhet Centrum
Kolla-Viktors förskola
Arbetssätt
Vi ska sträva efter att bedriva en verksamhet där varje barn utvecklar sin identitet och känner
trygghet i den genom att







barnen ska bli sedda och lyssnade på,
vara lyhörda för barnens olika situationer och behov,
främja kontinuitet i verksamheten,
skapa trygghet i arbetslag,
agera goda förebilder,
ha ett tillåtande arbetssätt – positiv inställning till barns initiativ,
ge möjligheter att lyckas och tillåtelse att misslyckas.
Vi ska sträva efter att bedriva en verksamhet där varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna,
berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar genom att
 uppmuntra barnen till att ta initiativ,
 visa nyfikenhet och intresse för barns livsvärld,
 verka för att skapa ett socialt klimat som ger alla barn talutrymme,
 lyfta mångfalden av barns olika åsikter, tankar och funderingar,
 ge barn utmaningar.
Vi ska sträva efter att bedriva en verksamhet där varje barn utvecklar sin förmåga att fungera
enskilt och i grupp, att kunna hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta
ansvar för gemensamma regler genom att
 kartlägga barngruppen för att synliggöra behov, förutsättningar och möjlighet




uppmuntra barn att visa liksom sätta ord på sina känslor och ge uttryck för tankar och
åsikter,
agera goda förebilder i konflikter och konfliktlösning,
låta barn ta ansvar liksom kunna ta konsekvenserna för sina egna handlingar efter
varje barns förmåga,
involvera barnen i förskolans gemensamma regler.
Ansvar för planens genomförande
Alla i arbetslaget har ett gemensamt ansvar att omsätta målen i den dagliga verksamheten.