Likabehandling i skolan – vad gäller enligt

Likabehandling i skolan –
vad gäller enligt
diskrimineringslagen?
Diskrimineringslagen (2008:567)
2 kapitel
• Skydd för enskilda elever
• Förbjud mot diskriminering
• Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier
Sida 2
Diskrimineringsgrunder:
• kön
• könsöverskridande
identitet eller uttryck
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan
trosuppfattning
• funktionshinder
• sexuell läggning
• ålder
Sida 3
Funktionshinder
Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till
följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
Sida 4
Diskrimineringslagen (2008:567)
3 kapitel
• Krav på att arbeta främjande och förebyggande
– Främja elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning
eller funktionsnedsättning
– Förebygga och förhindra sexuella trakasserier och trakasserier
som har samband med diskrimineringsgrunderna
– Arbeta planmässigt.
Sida 5
Motverka kränkande
behandling
(Skollagen 6 kap.)
Årlig plan mot
Kränkande
kränkande behandling
behandling
Främja lika rättigheter
motverka diskriminering
och trakasserier
(Diskrimineringslagen)
Årlig
diskriminering
likabehandlingsplan
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
Sida 6
Husmodellen
- en kartläggningsmetod
Lika rättigheter i skolan
- handledning
Webbverktyg: www.planforskolan.se
Sida 7