Likabehandlingsplan - I Ur och Skur Skogsbrynet

advertisement
Likabehandlingsplan
Skogsbrynet
Likabehandlingsplan
Bakgrund: Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag som syftar till att främja alla barn och
elevers lika rättigheter i alla våra skolformer från förskola, skola till vuxenutbildningen. Alla barn
och elever skall känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Alla skolformer skall
motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannnen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning, Handikappsombudsmannen och Skolverket skall
inom sina respektive områden se till att lagen följs.
Syfte: Den nya lagen ställer krav på verksamheterna att aktivt arbeta och utveckla det
förebyggande arbetet med likabehandling. Planerna skall utvärderas varje år och ingå i
verksamheternas kvalitetsredovisningar.
Definitioner:
Diskriminering: När någon behandlas annorlunda pga. sitt kön, etniska tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder.
Trakasserier: Är diskriminering som utförs av vuxna gentemot barn eller från barn till barn.
Trakasserier kan uttryckas både fysiskt och verbalt eller icke verbalt, ex utfrysning.
Annan kränkande behandling: Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns
värdighet. Kränkning kan vara fysisk, tex. slag och knuffar eller verbal.
Delaktighet och inflytande: Likabehandlingsplanens innehåll är ett processinriktat arbete
där både personal, föräldrar och barn skall göras delaktiga.
Barns delaktighet och inflytande: Utgångspunkten i arbetet med likabehandlingsplanen är
barnens vardag på I Ur och Skur Skogsbrynet.
Vi strävar efter att alla barn
 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att
påverka sin situation,
 utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
och
 utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att
få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande
Lpfö 98
Föräldrars delaktighet och inflytande: Alla föräldrar ska ha tillgång till Skogsbrynets
likabehandlingsplan som skickas ut via mejl.

I det informationsmaterial som delas ut till nya föräldrar innan start på förskolan finns
information om förskolans likabehandlingsplan. Vid inskolningssamtal för nya
föräldrar informerar ansvarspedagogen om förskolans likabehandlingsplan.

I varje barns individuella utvecklingsplan, som upprättas gemensamt med föräldrar
berörs förskolans uppsatta mål i barnens sociala utveckling där normer och värden
ingår.
I Ur och Skur Skogsbrynets mål:
Alla barn, föräldrar och pedagoger på I Ur och Skur Skogsbrynet ska sträva efter att visa hänsyn,
samarbeta, kommunicera, lösa konflikter samt behandla varandra med respekt.
Alla pedagoger skall sträva efter att varje barn:



ska känna sig trygga på vår förskola tillsammans med andra barn, pedagoger och
föräldrar.
utvecklar sin identitet utifrån sina egna förutsättningar.
skapar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller
etnisk bakgrund.
Alla pedagoger på förskolan skall:


Vara goda förebilder för barnen.
Alla som arbetar skall vara uppmärksam på barns och vuxnas beteende och verka för
att kränkande behandling inte förekommer.
Ledningen ansvarar för att:


driva det förebyggande likabehandlingsarbetet genom att se till att
värdegrundsdiskussioner och förhållningssätt diskuteras i personalgruppen och att det
efterlevs i arbetet med barnen.
utvärdera likabehandlingsplanen och vid behov revidera förskolans fortsatta arbete.
Förebyggande arbete för att nå målen i likabehandlingsplanen:





Informera på föräldramöten om I Ur och Skur Skogsbrynets likabehandlingsplan.
Ta del av likabehandlingsplanen och definiera vad de olika begreppen kan vara i vår
verksamhet.
I personalgruppen diskutera värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt på vår
förskola.
Vara uppmärksamma på varandras beteenden och arbeta för att vi i arbetslaget har
återkommande reflekterande möten omkring vårt arbete.
Tillsammans med barnen diskutera och visa hur man är en bra kamrat.
Rutiner för att upptäcka om någon behandlas illa:



Närvarande vuxna, som hjälper, stödjer och arbetar för att lösa eventuella konflikter.
Utvecklingssamtal tillsammans med föräldrarna.
Reflekterande möten i arbetslagen.
Utredning:




Ansvarspedagogen ansvarar för att skapa sig en samlad bild av det som inträffat.
Ansvarspedagogen samtalar med barnen (beroende av ålder) och informerar
föräldrarna.
Ledningen ansvarar för att händelsen utreds.
Dokumentation av händelsen och vidtagna åtgärder (bilaga ).
Uppföljning:


Återkoppling i arbetslaget om de insatser och åtgärder som gjorts.
Uppföljningssamtal med föräldrar omkring den uppkomna situationen och om vidtagna
åtgärder är tillräckliga.
Download