Checklista för implementering av likabehandlingsplan 1. Nu

Checklista för implementering av likabehandlingsplan
Den här checklistan är en hjälp att enkelt kontrollera om er
likabehandlingsplan kan fungera som ett konkret verktyg för lärosätets
likabehandlingsarbete. Ju fler av följande påståenden som kan besvaras med
ja, desto större är chansen att så är fallet.
1. Nu gällande plan
a) Vi har uppfyllt diskrimineringslagens krav att varje år upprätta en
likabehandlingsplan.
b) När vi upprättade planen tog vi hänsyn till utvärderingen av
föregående plan.
c) Planen innehåller en uppföljning av föregående plans åtgärder.
2. Samverkan med studerande
Studerande/studeranderepresentanter har varit delaktiga i arbetet med att
upprätta, följa upp och se över planen.
3. Kartläggning
a) Planen innehåller en beskrivning av högskolans behov av
likabehandlingsarbete. Vi har kartlagt verksamhetens behov på individ-,
grupp- och verksamhetsnivå.
b) Vid kartläggningen av verksamheten har vi inkluderat frågor kopplade till
diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Trots att
diskrimineringslagen inte kräver det arbetar vi även förebyggande och
planenligt mot diskriminering och trakasserier som har samband med
könsidentitet och könsuttryck samt ålder.
c) Vi har sett över områden som








Studieklimat och studiemiljö (psykosocial och fysisk)
Kommunikation
Kompetensutveckling
Rekrytering
Antagning
Introduktion/information
Schemaläggning, föräldraskap och studier
Betyg och examination
Box 3686
103 59 Stockholm
Besök Torsgatan 11
Tel 08-120 20 700
Fax 08-120 20 800
Texttel 08-120 20 820
Org nr 202100-6073
E-post [email protected]
Webb www.do.se


Verksamhetsförlagd utbildning
Undervisning och läromedel.
4. Mål
Planen innehåller både kort- och långsiktiga mål för likabehandlingsarbetet.
De är klart och tydligt formulerade. Målen utgår från behov på vår högskola
och är formulerade så att de kan utvärderas.
5. Åtgärder
a) Planen innehåller konkreta åtgärder för det förebyggande arbetet och för
främjandearbetet. Konkreta åtgärder är aktiva och utvärderingsbara
handlingar som ska förverkliga de mål vi satt upp
b) Vi har tagit fram åtgärder för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering för samtliga diskrimineringsgrunder
c) Vi har tagit fram åtgärder för det förebyggande arbetet mot trakasserier
och sexuella trakasserier.
d) Åtgärderna går att följa upp och är tidssatta
e) Det framgår i planen vem som är ansvarig för respektive åtgärd
f) Planen beskriver hur personalen ska agera vid kännedom om trakasserier
och sexuella trakasserier och hur dokumentationen ska gå till.
6. Resurser
Det framgår i planen vilka resurser som finns för att genomföra
likabehandlingsarbetet.
7. Kommunikation
Planen innehåller rutiner för att informera om likabehandlingslagen,
presentera planen och förankra likabehandlingsarbetet hos studenter och
personal.
8. Utvärdering och uppföljning
Likabehandlingsplanen beskriver hur planen ska följas upp och utvärderas
inför nästa års plan.
2(2)