Utkast till Likabehandlingsplan för Ö

Likabehandlingsplan för Ö.Torpskolan
” Ingen flicka eller pojke ska behöva gå till skolan
och riskera att bli utsatt för diskriminering
och annan kränkande behandling av något
annat barn eller vuxen i skolan eller på fritids.”
Barnkonventionen säger:
 Alla barn är lika mycket värda.
Du får inte diskrimineras på grund av Ditt utseende,
Din hudfärg, Ditt kön, Ditt språk, Din religion, Dina åsikter mm.
 De som bestämmer om sådant som gäller barn ska först och främst
tänka på vad som är barnets bästa.
Likabehandlingslagen (§ 7) säger – Skolan har skyldighet att förebygga och
förhindra trakasserier och annan kränkande behandling
På skolan och fritids kan vi arbeta med följande inslag…
 Hälsofrämjande skola: Påverkan – Meningsfullhet – Förståelse – Goda relationer
 Följa de regler som finns i skolans Värdegrundsplan - Detta förväntar vi av dig som
elev – Detta förväntar vi av dig som förälder – Detta kan Ni förvänta Er av oss om
personal
 Hemlig kompis - Faddrar - Kompissamtal
 Klassrumsmassage
 Månadens värdegrundsord och värdegrundsövningar
 Kill- och tjejsnack - Gruppövningar, teater och rollspel
 Samtal och information om nätmobbning
 Trygghets/trivselgrupp - Elevernas trygghetsgrupp
Likabehandlingslagen ( § 8) säger – Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot
trakasserier och annan kränkande behandling
Ö.Torpskolans handlingsplan mot våld och mobbning säger Om en akut situation uppstår, gör vi följande…
 Ingrip direkt
 Tag kontakt med klassläraren och/eller trygghetsgruppen
 Tag hand om den mobbade. Klassläraren tar reda på vad som hänt
 Prata med mobbaren/mobbarna och lyssna till deras version av det inträffade
 Underrätta rektor snarast
 Kontakta skolsköterska och kurator och diskutera situationen
 Tag kontakt med föräldrarna till de inblandade
Om detta inte hjälper …
 Samtala med hela klassen
 Ordna ett föräldramöte/klassmöte
 Kontakta Resurscentrums psykologer.
 Ring Råd- och stödgruppen (socialtjänsten) för vidare åtgärder
 Gör en riskanalys och arbetsmiljöutredning
Likabehandlingslagen § 9 säger – Ingen vuxen får behandla eller missgynna
något barn, på grund barnets kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, sämre än man behandlar
något annat barn i en jämförbar situation
§ 10 säger – Ingen vuxen får tillämpa en bestämmelse, ett kriterium som kan
missgynna något barn pga barnets kön, etnisk tillhörighet …osv.
§ 11 säger – Ingen vuxen får utsätta ett barn för trakasserier.
§ 12 säger - Ingen vuxen får lämna order eller instruktioner om diskriminering av
ett barn i sin verksamhet.
§ 13 säger – Ingen vuxen får utsätta ett barn för annan kränkande behandling.
§ 14 säger – Ingen vuxen utsätta ett barn för repressalier om barnet har påtalat att
någon vuxen ej har följt lagens formuleringar.
§ 15 säger – Om vuxna inte medverkar till att lagen följs, och att barnet blir utsatt av
kränkande behandling eller trakasserier av andra barn eller vuxna, kan skadestånd
betalas till barnets familj för kränkningen eller trakasserierna.
§ 16 säger – Den statliga, barn – och elevombudsmannen, bevakar ärendet juridiskt
och gör en förhandsundersökning ifall lagen inte har följts och begär att ansvarig
ledningsfunktion/ rektor redovisar uppgifter som kan vara av betydelse för den
juridiska bedömningen.