För mångfald
– mot diskriminering
Röda Korsets byrå mot diskriminering
Arbetar för mångfald, mot diskriminering genom:
•
•
•
Informations- och utbildningsinsatser
Stöd och juridisk rådgivning
Opinionsbildning och attitydpåverkan
1
Mångfaldsarbete
(mervärde)
Arbete mot diskriminering
(lika villkor)
Idé från Eva Löfgren
Mångfaldens dimensioner
Primära
Kön
Hudfärg
”Uniform”
dimensioner
Kropp
Ålder
Namn
Språk
ev. Funktionsnedsättningar
Språk/Dialekt
Sekundära dimensioner
Synliga/hörbara
Djupare
skillnader
Familj Börd Uppfostran
Geografisk plats Etnicitet Nationalitet
Tro/Religion Människosyn Livsåskådning
Utbildning Ekonomisk ”klass” Livserfarenhet
Sexualitet Yrkeserfarenhet Intressen Kunskaper
Färdigheter Politisk uppfattning Attityder Värderingar
Resor Kultur Relationer Förhållande till makt/hierarkier
Känslor osv...
Mänskliga likheter
Personlighet
Glädje Sorg Framgång Motgång Min egen unika erfarenhet,
Hälsa Sjukdom Kärlek
personlighet som skiljer mig från alla
Behov:Leva av, leva med, leva för i min grupp
2
Fördomar
”Felaktig uppfattning om sakförhållanden beroende på
otillräcklig användning av den intellektuella förmågan;
resultat av en okunnighet som förblindar
och fängslar omdömet.”
Ur ”Antirasister” av Sven Lindqvist där han citerat den franska Encyklopedin
I arbetslivet…
Bild från Det blågula glashuset, SOU 2005:56. Utredare Paul Lappalainen.
3
Jämställdhet
Kvinnor och män har samma makt att forma samhället och
sina egna liv.
Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter på livets alla områden.
Diskriminering
”Olika behandling av lika fall”
• När en person behandlas sämre än en annan person som
befinner sig i en jämförbar situation och det kan hänföras till
någon av diskrimineringsgrunderna
• Inget krav på medvetet eller avsiktligt handlande
• Särbehandling som inte är sakligt motiverad
Diskrimineringslag (2008:567)
4
Diskrimineringsgrunder
•
Etnisk tillhörighet nationellt och etniskt ursprung, hudfärg eller annat
liknande förhållande
•
Religion eller annan trosuppfattning världsreligionerna samt
åskådningar som ateism och agnosticism
•
Sexuell läggning homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
•
Funktionshinder varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en människas funktionsförmåga
•
Kön kvinna eller man
•
Könsöverskridande identitet eller uttryck att någon inte identifierar sig
som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger
uttryck för att tillhöra ett annat kön
•
Ålder uppnådd levnadslängd
Mångfald
• ”En mängd enheter”
• I vissa organisationer koppling till diskrimineringsgrunderna
• Mångfald av näringar
• Handlar inte om olikheterna i sig utan om samspelet mellan
olikheterna
• Vem definierar vem som är olik?
5
Mångfaldsmedveten
”Förmåga att se och ta tillvara olikheter.
Förstå hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet
påverkar en själv och andra.
Ha förmåga att ta detta i beaktande när beslut fattas
och handlingssätt väljs.”
Mångfaldsorienterad organisation
• Granskar kritiskt alla uttalade och outtalade normer
• Värdesätter samspelet mellan olikheter
• Ser mångfald som en tillgång och som en konkurrensfördel för organisationen
• Reflekterar över egna attityder
6
Mångfald som positiv drivkraft
Kompetensförsörjning
Kundnytta/Medborgarservice
Kreativitet
Ekonomisk tillväxt i mikro- och makroperspektiv
Folkhälsa
Rättviseperspektiv
Regional och nationell attraktivitet
Min reaktion på
på andra handlar inte om ”dom”
dom”
- utan frä
främst om ”mig”
mig”!
7