Kommunstyrelsen 2015-04-29 SY 21 Inventering av

advertisement
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2015-04-29
Ärende: STK-2015-266
Inventering av blanketter på malmo.se utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna
Till att börja med ställer sig Sverigedemokraterna positiva till att Malmö arbetar hårt
med frågor gällande diskriminering. Ingen människa ska diskrimineras på grund av
vem de är. Vi tycker dock det är märkligt att man i kommunikationen vill ange tre
alternativ när man efterfrågar kön när det bara finns två biologiska kön - man och
kvinna.
Vi sverigedemokrater menar också att Malmö redan idag utövar diskriminering
eftersom staden har mål om att en viss procent av de anställda i staden ska ha
utländsk bakgrund. För oss spelar det ingen roll om 10, 20, 30 eller 60 procent av de
anställda i staden har utländsk bakgrund – det viktiga är att man utgår från
kompetens och inte vilken bakgrund personerna i fråga har.
_______________________
Magnus Olsson (SD)
Med instämmande av:
____________________________
Jörgen Grubb (SD)
_______________________
Anders Olin (SD)
Med instämmande av:
________________________
Rickard Åhman Persson (SD)
Download