Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Motion

advertisement
Reservation
Kommunstyrelsen 2017-06-14
Ärende: STK-2016-447
Motion angående utredning av felaktiga utbetalningar inom
ekonomiskt bistånd
Liksom motionären är Sverigedemokraterna oroliga över mängden felaktigt utbetalt
ekonomiskt bistånd i staden. Malmö stad är idag den kommun i Sverige som betalar
ut absolut mest ekonomiskt bistånd och detta är något som behöver förändras.
En undersökning som gjordes av riksdagens utredningstjänst visade att så mycket
som var femte bidragskrona kan vara felaktigt utbetalad, med andra ord kan så
mycket som 200 miljoner av Malmö stads ekonomiska bistånd vara direkt felaktiga
utbetalningar.
Sverigedemokraterna instämmer i motionärens synpunkter och yrkade på att
motionen ska bifallas. När vårt yrkande inte vann gehör reserverade vi oss emot
beslutet.
____________________________
Magnus Olsson (SD)
Med instämmande av:
____________________________
Jörgen Grubb (SD)
____________________________
Anders Olin (SD)
Med instämmande av:
____________________________
Rickard Åhman Persson (SD)
Download