Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Motion

advertisement
Reservation
Kommunstyrelsen 2017-06-14
Ärende: STK-2016-447
Motion angående utredning av felaktiga utbetalningar inom
ekonomiskt bistånd
Liksom motionären är Sverigedemokraterna oroliga över mängden felaktigt utbetalt
ekonomiskt bistånd i staden. Malmö stad är idag den kommun i Sverige som betalar
ut absolut mest ekonomiskt bistånd och detta är något som behöver förändras.
En undersökning som gjordes av riksdagens utredningstjänst visade att så mycket
som var femte bidragskrona kan vara felaktigt utbetalad, med andra ord kan så
mycket som 200 miljoner av Malmö stads ekonomiska bistånd vara direkt felaktiga
utbetalningar.
Sverigedemokraterna instämmer i motionärens synpunkter och yrkade på att
motionen ska bifallas. När vårt yrkande inte vann gehör reserverade vi oss emot
beslutet.
____________________________
Magnus Olsson (SD)
Med instämmande av:
____________________________
Jörgen Grubb (SD)
____________________________
Anders Olin (SD)
Med instämmande av:
____________________________
Rickard Åhman Persson (SD)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards