pdf, 468 KB motion-sd-om-ekonomiskt-bistand

advertisement
SUNDSV·-:'LLS
K2~1f'v1UN
t<'". ;";;'1iL:t: c;: 'Jr·'.1
yen4edeJ1uJknuenUl
2016 -12- 1 9
.J
Motion om ekonomiskt bistånd
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige
besluta:
•
Att utreda hur många individer samt hur mycket
ekonomiskt
bistånd
som Sundsvalls
kommun betalat ut till personer som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige
•
Att Sundsvalls kommun inarbetar tydliga rutiner för att det i fortsättningen
ekonomiskt
inte betalas ut
bistånd för personer som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige
Bakgrund
På flera håll i landet har det kommit fram att kommuner
betalat ut ekonomiskt
bistånd till personer
som inte har laglig rätt att vistas i Sverige. Det har även väckts förslag i kommuner om att göra detta
möjligt.
Förslag
Sverigedemokraterna
medborgare
anser att ekonomiskt
och inte till
bistånd
illegala invandrare.
utreder
hur
många
skall ges till
Av den anledningen
individer
och
som är svenska
vill Sverigedemokraterna
mycket
ekonomiskt
kommun
kommunen
betalat ut till personer som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige, samt att Sundsvalls
inte betalas ut ekonomiskt
bistånd
att
Sundsvalls
kommun inarbetar tydliga rutiner för att det i fortsättningen
hur
de personer
som
bistånd för
personer som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige. Detta speciellt med tanke på Socialnämndens
ekonomi.
Underskrift
För Sverlgedernokraterna
~:~:2~c1/
Download