hemsida-ny begravning

advertisement
1(2)
Information om begravningskostnad
SOCIAL OMSORG
Individ och familjeomsorg
Begravningskostnad
De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravningen
och andra kostnader som hör ihop med dödsfallet. Vänta därför med inbetalning
av räkningar och stoppa de betalningar som ligger på autogiro tills dess att
dödsboutredningen är klar. Aktuella fordringsägare ska så fort som möjligt
kontaktas för att informeras om att dödsfallet inträffat.
Om den avlidne saknar tillräckliga tillgångar kan ni som dödsbodelägare, för
dödsboets räkning, ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.
Efterlevande partner eller vårdnadshavare till barn, har ett ansvar enligt lag, att
betala begravning om det finns ekonomiska möjligheter till det. För att
ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad ska kunna handläggas
måste underlag gällande partners/ föräldrars inkomster och utgifter för en månad
skickas med.
Bistånd kan beviljas till mellanskillnaden mellan tillgångarna i dödsboet och
kommunens riktlinjer för begravningskostnader. Enligt kommunens riktlinjer kan
ekonomiskt bistånd beviljas med högst 35 % av prisbasbeloppet. Aktuellt
prisbasbelopp hittar ni här.
För att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad ska ni kontakta
dödsboutredaren i kommunen. Alla dödsbodelägare behöver var och en skriva
under två blanketter för att ansökan om ekonomiskt bistånd till ett dödsbo ska
kunna godkännas.
Ett dödsbo kan få ekonomiskt bistånd för en enkel begravning i Sverige.
Kostnader som kan omfattas är: tjänster som begravningsbyrån utför, urna, kista
med dekorationer, svepningsarbete, balsamering, bärare vid transport, arvoden,
hyra av kapell, transport av den avliden inom kommunen och dödsannons. Andra
kostnader som exempelvis begravningsakt i kyrkan för de som inte är
medlemmar i svenska kyrkan, gravsten och kostnader som överstiger 35 % av
basbeloppet blir de anhörigas ansvar.
2(2)
Information om begravningskostnad
Täby kommun betalar det ekonomiskt biståndet som beviljats till del av eller hela
begravningskostnaden direkt till begravningsbyrån. När det finns tillgångar i
dödsboet kan ni som anhöriga betala det som en delbetalning direkt till
begravningsbyrån.
Det ekonomiska biståndet som betalas ut till dödsbo betalas alltid ut med beslut
om återkrav. Ni som dödsbodelägare har skyldighet att informera Täby kommun
om det senare skulle komma in försäkringspengar, skatteåterbäring eller andra
inkomster till dödsboet och betala tillbaka del av eller hela det tidigare utbetalade
biståndet.
Download