Kommunstyrelsen 2015-04-01 7 SY Utredning av en sammanhållen

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2015-04-01
Ärende: STK-2014-1353
Förslag från servicenämnden om utredning av den sammanhållen stödfunktion
för Malmö stads kostverksamhet
Servicenämnden föreslår i ärendet att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för
att inrätta en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamheter.
Förslaget behandlar stora satsningar främst på KRAV-märkta produkter,
Sverigedemokraterna är inte kritiskt inställda till ekologiska varor i sig, men oroas
över ökade kostnader som skulle kunna tillkomma. Ingen kostnadskalkyl framställs i
våra tillhandahållna dokument. Sverigedemokraterna anser att det i detta läge med
ekonomisk oro i staden vara ytterst tveksamt med en satsning som på detta.
_______________________________
Magnus Olsson (SD)
Med instämmande av:
____________________________
Jörgen Grubb (SD)
_______________________________
Anders Olin (SD)
Med instämmande av:
____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)