Kommunstyrelsen 2015-08-12 SY Remiss gällande bidrag till

advertisement
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2015-08-12
Ärende: STK-2015-632
Remiss från Socialdepartementet – Bidrag till glasögon för barn och unga
Sverigedemokraterna ställer sig tveksamma till att bidrag till glasögon ska ges enda
upp till 19 års ålder. Vi menar att ungdomar vid nådd gymnasieålder själv bör kunna
bekosta sina glasögon utan bidrag. Vid nådd gymnasietid bör föräldrar eller barnen
själva kunna fatta ett viktigt ekonomiskt prioriteringsbeslut att välja glasögon framför
något annat.
Vi är alltjämt positiva till glasögonbidrag men anser snarare att bidraget bör ges till
skolelever som fortfarande går i den obligatoriska skolan, d.v.s. upp till 16 års ålder.
__________________________
Magnus Olsson (SD)
Med instämmande av:
________________________
Jörgen Grubb (SD)
__________________________
Anders Olin (SD)
Med instämmande av:
________________________
Richard Åhman-Persson (SD)
Download