2016-05-27 Res. prostatektomi - Sverigedemokraterna i Region Skåne

advertisement
Reservation gällande ”Avtal om robotassisterad prostatektomi av
brådskande karaktär” ärende 15, Hälso- och sjukvårdsnämnden
2016-05-27
Sverigedemokraterna anser att detta är ett angeläget område att satsa inom.
Cancerköerna behöver kortas, och vi anser att en patient med prostatacancer av
brådskande karaktär inte ska behöva vänta i 90 dagar på robotassisterad
prostatektomi. Det är ett stort personligt lidande att gå med en elakartad sjukdom
som dessutom kan sprida sig i andra delar av kroppen och ge ett större behov av
behandlande insatser. Vi anser därför att Region Skåne borde omfördela medel från
prioritet 4 vård, det vill säga bland annat omskärelse på icke medicinska grunder. Vi
yrkar därför att
- De 3,3 miljoner kronor som är tänkta att användas för utlösande av option
inom omskärelse på icke medicinska grunder istället läggs i detta avtal, så att
totalt 6,5 miljoner kronor avsätts
Då vårt yrkande ej vann gehör önskar vi reservera oss mot beslutet
För Sverigedemokraterna i Region Skåne
Åsa Erlandsson (SD)
Marlen Jensen (SD)
_________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Region Skåne | J A Hedlunds väg | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: [email protected] | Hemsida: skane.sverigedemokraterna.se
Download