Kommunstyrelsen 2016-11-30 SY Slutrapport sociala

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2016-11-30
Ärende 34: STK-2016-893
Slutrapport sociala investeringsfonden: Hela familjen Innerstaden
Insatsen Hela familjen beviljades medel ur den sociala investeringsfonden år 2013
(STK-2013- 219) och bedrevs i projektform under åren 2013-2015.
Stadsområdesförvaltning Innerstadens slutrapport visar att 38 hushåll blivit
självförsörjande under projektperioden och att besparingarna i
försörjningsstödsbudgeten överstiger projektkostnaden. Sedan år 2013 har ansvaret
för försörjningsstödsbudgeten flyttats från stadsområdesnämnderna till
kommunstyrelsen. Det är därmed inte längre relevant med en återbetalning från
stadsområdesnämnden till kommunstyrelsen. Stadskontoret föreslår att kravet på
återbetalning för Hela familjen ska upphävas.
Hela familjen är en av få insatser/projekt som har varit positivt när det gäller att få ner
Malmös kostnader för socialbidrag. SD förutsätter att liknande förslag/insatser sätter
agendan i den nya arbetsmarknad och socialnämnd som blir en del av den nya
nämndsorganisationen i maj 2017.
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
med instämmande av:
Jörgen Grubb (SD)
Rickard Åhman-Persson (SD